reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41. ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności niniejszej zmiany planu z ustaleniami "Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz", przyjętej Uchwałą Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 listopada 2008 roku,

Rada Miejska w Kietrzu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/268/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 80, poz. 968, z dnia 22.07.2010 roku), w części tekstowej planu, w Rozdziale 6 "Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego", w § 29 ust. 2, pkt 4, wprowadza się lit. c w brzmieniu:

c) inwestycji na terenach z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (ukształtowanych i projektowanych), oznaczonych symbolami P (1P ÷ 5P, 5'P, 6P ÷ 11P).

§ 2. W związku z wprowadzeniem w § 29 ust. 2, pkt 4, lit. c, w brzmieniu, o którym mowa w § 1, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć wskazanych w ustanowionych przepisach jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem:

a) stacji bazowych telefonii komórkowej, wyłącznie na terenach oznaczonych symbolemPorazU(położonych poza strefą ochrony konserwatorskiej "A"),

b) instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii na terenach oznaczonych symbolamiEW/R,

c) inwestycji na terenach z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (ukształtowanych i projektowanych), oznaczonych symbolamiP(1P ÷ 5P, 5'P, 6P ÷ 11P).

§ 3. Załącznikami, w formie tekstowej, do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 15 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/283/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 września 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, WNIESIONYCH DO ZMIANY PLANU, W TRAKCIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/283/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 września 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie zachodziła więc potrzeba rozstrzygania o sposobie ich realizacji oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/283/2013
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 września 2013 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Kietrzu, jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz.

Podstawą sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa powyżej jest Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz.

Zmiana polega na modyfikacji wyłącznie ustaleń tekstowych planu - dopuszczenia lokalizacji przedsięwzięć, wskazanych w ustanowionych przepisach, jako przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, na terenach oznaczonych w planie symbolami: 1P ÷ 5P; 5'P; 6P ÷ 11P, z podstawowym przeznaczeniem dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (ukształtowanych i projektowanych), wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

Projekt ww. zmiany planu został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania zmiany planu, ustaloną:

- przepisami art. 17 - 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami),

- przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami).

Formą zapisu ustaleń projektu zmiany planu jest zmiana tekstu planu, która stanowi treść niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu. Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kietrzu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kietrzu o sposobie realizacji zapisanych, w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ww. projekt zmiany planu (zgodnie z wymogami ustawowymi), jest zgodny z ustaleniami obowiązującej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz - przyjętej uchwałą Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 listopada 2008r. (na zasadzie, że miejscowy plan nie narusza ustaleń zmiany "Studium…").

Na etapie składania wniosków do niniejszego projektu zmiany planu, w odpowiedzi na czynności sporządzającego projekt zmiany planu, zgodnie z art.17 pkt 1ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły żadne wnioski.

Na etapie wyłożenia niniejszego projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

Dokumentacja formalno - prawna projektu zmiany planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego jego zgodności z prawem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12), zawiera:

1) uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu, o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany planu wraz z dowodami ich ogłoszenia;

3) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany planu o przystąpieniu do jego sporządzania, wraz z dowodami ich doręczenia;

4) informacja Burmistrza Kietrza o braku wniosków do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) wykazy wniosków złożonych do projektu zmiany planu przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych (wykorzystanych) na potrzeby projektu zmiany planu wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

7) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych;

8) prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz;

9) dowody przekazania projektu zmiany planu do opiniowania i uzgodnień;

10) wykaz opinii do projektu zmiany planu;

11) wykaz uzgodnień projektu zmiany planu;

12) informacja Burmistrza Kietrza dotycząca braku potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

13) prognozę oddziaływania na środowisko dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz;

14) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

15) protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu wraz z listą obecności;

16) informacja Burmistrza Kietrza o braku uwag do projektu zmiany planu;

17) dokumenty z tytułu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami), dokumentujące przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu;

18) uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

19) informację o składzie zespołu autorskiego opracowującego projekt zmiany planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama