reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 507/2013 Zarządu Powiatu Strzeleckiego

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 595) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 216 ust. 2, art. 221, art. 222, art. 236 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 3.000 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 3.000 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.000 zł; z tego: rezerwy o kwotę 3.000 zł; z tego; rezerwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe zgodnie z założeniami Programu Współpracy 2013' Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi o kwotę 3.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 3.000 zł

1) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł

a) w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 3.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000 zł; z tego: (w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.000 zł)

§ 2. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2013 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 67.515.624 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 63.946.375 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:6.162.072

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:2.631.175 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:126.948 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:10.145 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:165.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.569.249 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:391.262 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:3.085.206

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:65.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 2.431.455 zł; z tego:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950): 1.231.455 zł

2) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.200.000 zł

3. WYDATKI OGÓŁEM: 66.798.265 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 60.506.840 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych:48.822.276 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:36.859.974 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:11.962.302 zł;w tym: rezerwy ogólne i celowe:407.061 zł,z tego: (rezerwa ogólna:157.072 zł;rezerwy celowe:249.989 zł)

b) dotacje na zadania bieżące:6.162.124zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:927.260 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:1.996.437 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:2.954.765

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2013:76.800

f) wydatki na obsługę długu powiatu:494.438 zł

2) Wydatki majątkowe: 6.291.425 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.234.140 zł; wtym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:3.835.827 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.057.285 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:29.580 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:147.277 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:121.860 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:50.000 zł

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 3.148.814 zł; z tego:

1) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.:760.008 zł,

2) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.:1.112.982 zł,

3) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.:587.367 zł,

4) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.:402.743 zł,

5) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.:285.714 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Strzelecki


Józef Swaczyna


Wicestarosta Strzelecki


Waldemar Gaida


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Waldemar Bednarek


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Jan Zubek


Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego


Aniela Melson


Załącznik do Uchwały Nr 507/2013
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 16 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2013 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama