| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Pokój

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 1.416.309,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 1.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę 1.735.794,71 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 266.733,00 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 586.218,71 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.

5. Zwiększa się plan przychodów budżetu łącznie o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zwiększa się plan rozchodów budżetu łącznie o kwotę 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki:

1) Nr 4 pt. "Zadania inwestycyjne w 2013 roku";

2) Nr 5 pt. "Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych.";

3) Nr 6. pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.";

otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej:

1) Nr 7 pt. "Zadania inwestycyjne w 2013 roku";

2) Nr 8 pt. "Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych";

3) Nr 9. pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.".

§ 3. Dotychczasowa treść § 3 uchwały budżetowej nr XIX/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.858.145 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.496.164 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 4. Dotychczasowa treść § 11 uchwały budżetowej nr XIX/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2013 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.833.145 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Gosławski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

zał. nr 4 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik8.pdf

zał. nr 8 do uchwały XXVII.256.2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/256/2013
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik9.pdf

zał. nr 9 do uchwały XXVII.256.2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »