| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/215/14 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 249, poz. 1830, z 2008r Nr 199, poz 1227, z 2009r Nr 18 poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 230 poz. 1373, z 2012r. poz. 908, poz. 985) po uzyskaniu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie - Koźlu, Ogólnolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS Inspektorat w Kędzierzynie - Koźlu i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Pawłowiczki Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowiczki w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/215/14
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 6 marca 2014 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI I ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Rozdział 1.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku.

§ 1. Bezdomnym zwierzętom, po ich odłowieniu, zapewnia się miejsce w schronisku dla zwietrząt na terenie Gminy Racibórz prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu, z którym Gmina Pawłowiczki zawarła umowę w sprawie powierzenia zadań własnych z zakresu ochrony zwierząt.

Rozdział 2.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 2. 1. W celu opieki nad wolno żyjącymi kotami Wójt Gminy ustanowi określone osoby fizyczne, za ich zgodą, społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.

2. Zadaniem społecznych opiekunów kotów wolno żyjących będzie:

1) ustalenie miejsc przebywania kotów wolno żyjacych,

2) wyposażenie tych miejsc w odpowiednie zadaszenie w celu ochrony kotów wolno żyjących przed upałem i opadami atmosferycznymi,

3) zabezpieczenie tych miejsc w okresie zimowym przed mrozami oraz opadami śniegu,

4) dostarczenie kotom wolno żyjącym w miejscach wskazanych w pkt 1 wody i karmy.

§ 3. 1. Dokarmianie kotów wolno żyjacych następuje przez wyłożenie, szczególnie w okresie zimowym, odpowiedniej karmy zakupionej na koszt Gminy.

2. Karma wyłożona będzie w miejscach, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1, w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Pawłowiczkach, w miarę potrzeby.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 4. 1. Zwierzęta podlegać będą wyłapywaniu.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się w sposób humanitarny na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych chorych, niebezpiecznych, agresywnych lub zaliczonych na podstawie odrębnych przepisów do ras uznanych za agresywne, a także stwarajacych zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub innych zwierząt odbywa się stale.

4. Czynności związne z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt wykonywane będą przez służby schroniska dla zwierząt, o którym mowa w §1.

5. Interwencje dotyczące bezdomnych zwierząt zgłaszać można bezpośrednio lub telefonicznie w Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach.

Rozdział 4.
Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt

§ 5. Obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt będzie przeprowadzana w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w §1, z wyjatkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

Rozdział 5.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów i kotów realizowane będzie przez Gminę poprzez:

1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Pawłowiczki, tj. przez stworzenie elektronicznej bazy danych na stronie internetowej oraz umieszczenie zdjęć i informacji dotyczacych tych zwierząt na tej stronie,

2) stworzenie przez Urząd Gminy w Pawłowiczkach listy chętnych osób do przygraniecia bezdomnych zwierząt,

3) prowadzenie za pomocą mediów, ulotek, plakatów itp. akcji adopcyjnych zachęcających do adopcji bezdomnego psa lub kota.

2. Działania określone w ust. 1 prowadzone będą niezależnie od działań w tym zakresie prowadzonych przez schronisko, o którym mowa w §1.

Rozdział 6.
Usypianie ślepych miotów

§ 7. 1. Można usypiać tylko ślepe mioty.

2. Zabiegi usypania ślepych miotów przeprowadza wyłacznie lekarz weterynarii, z którym Gmina Pawłowiczki zawrze umowe o świadczenie usług usypiania ślepych miotów psów i kotów.

Rozdział 7.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 8. Wskazuje się gospodarstwo rolne w Gościęcinie, Gm. Pawłowiczki prowadzone przez Rolniczą Spóldzielnię Produkcyjną w Gościęcinie jako gospodarstwo rolne zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich. W w/w gospodarstwie zostaną zapewnione co najmniej minimalne warunki w zakresie dobrostanu odpowiednie dla danego gatunku.

Rozdział 8.
Znakowanie zwierząt

§ 9. 1. Na wniosek właściciela w celu zapobiegania bezdomności zwierząt dokonuje się oznakowania psa przez wszczepinie chipu lub umieszczenie na obroży metalowej tabliczki z imieniem i naziwskiem, adres miejsca zamieszkania właściciela i imieniem psa oraz zarejestrowanie psa w prowadzonej przez Urząd Gminy w Pawłowiczkach bazie danych o zwierzetach oznakowanych.

2. Koszt oznakowania psa pokrywa jego właściciel.

Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10. 1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

2. W celu zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1 Wójt Gminy zawrze, w trybie określonym w odrębnych przepisach, odpowiednią umowę z lekarzem weterynarii.

3. Informacja o adresie i numerze telefonu lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 2, zostanie podana na tablicy ogłoszen Urzędu Gminy w Pawłowiczkach i na stronie internetowej Gminy Pawłowiczki.

Rozdział 10.
Finansowanie programu

§ 11. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Pawłowiczki na rok 2014.

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1.

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

20 000,00

1. zapewnienie opieki i miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pawłowiczki;
2. sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjacymi, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. utrzymanie zwierząt we wskazanym gospodarstwie rolnym zapewniającym miejsce dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9. edukacja mieszkańców Gminy Pawłowiczki w zakresie opieki nad zwierzętami.

2. Wydatkownie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu bedzie odbywało się w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »