Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX.335.2014 Rady Miejskiej w Białej

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX.321.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 111.096,00 zł";

2) § 1 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 161.000,00 zł.

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 161.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 161.000,00 zł. w tym:

obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 161.000,00 zł";

3) § 1 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 200.000,00 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 200.000,00 zł.

- wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł. w tym

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł. w tym;

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 200.000,00 zł";

4) w § 3 pkt 1 kwotę 2.871.415,00 zł. zastępuje się kwotą 2.871.145,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Robert Roden


[1]) Zm. poz. 645, 1318 i 379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe