Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVIII/523/14 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póżn.zm) art. 6r ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn.zm.)Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

1) jednorazowe podstawienie dodatkowego pojemnika o pojemności od 60 litrów-1100 litrów lub kontenera o pojemności KP-3, KP-5 lub KP-7, odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych;

2) jednorazowy, dodatkowy odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości;

3) podstawienie worka 1m3 (big-bag), kontenera KP-3, KP-5, KP-7, odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z samodzielnie wykonywanych prac remontowych;

4) podstawienie worka 1m3 (big-bag), kontenera KP-3, KP-5, KP-7, odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych;

5) mycie i dezynfekcja pojemników do gromadzenia wszystkich rodzajów odpadów stanowiących wyposażenie nieruchomości na terenie Gminy Kluczbork.

§ 2. 1. Ustala się następujące ceny za usługę określoną w §1 pkt 1 w wysokości :

1) za pojemnik o pojemności 60l - (0.06m3) - 11,00 zł./szt.

2) za pojemnik o pojemności 120l - (0.12m3) - 20,00 zł./szt.

3) za pojemnik o pojemności 240l - (0.24m3) - 39,00 zł./szt.

4) za pojemnik o pojemności 360l - (0.36m3) - 49,00 zł./szt.

5) za pojemnik o pojemności 660l - (0.66m3) - 54,00 zł./szt.

6) za pojemnik o pojemności 1100l - (1.1m3) -74,00 zł./szt.

7) za kontener o pojemności 3m3 (KP - 3) - 216,00 zł./szt.

8) za kontener o pojemności 5m3 ( KP - 5) - 303,00 zł./szt.

9) za kontener o pojemności 7m3 ( KP - 7) - 432,00 zł./szt.

2. Ustala się następujące ceny za usługę określoną w §1 pkt 2 w wysokości :

1) za pojemnik o pojemności 60l - (0.06m3) - 9,00 zł/szt.

2) za pojemnik o pojemności 120l - (0.12m3) - 18,00 zł./szt.

3) za pojemnik o pojemności 240l - (0.24m3) - 35,00 zł./szt.

4) za pojemnik o pojemności 360l - (0.36m3) - 44,00 zł./szt.

5) za pojemnik o pojemności 660l - (0.66m3) - 49,00 zł./szt.

6) za pojemnik o pojemności 1100l - (1.1m3) - 66,00 zł./szt.

3. Ustala się następujące ceny za usługę określoną w §1 pkt 3 w wysokości :

1) za worek na gruz o pojemności 1m3 (big-bag) - 270,00 zł./szt.

2) za kontener o pojemności 3m3 (KP - 3) - 432,00 zł./szt.

3) za kontener o pojemności 5m3 ( KP - 5) - 648,00 zł./szt.

4) za kontener o pojemności 7m3 ( KP - 7) - 864,00 zł/szt.

4. Ustala się następujące ceny za usługę określoną w §1 pkt 4 w wysokości :

1) za worek o pojemności 1m3 (big-bag) - 162,00 zł./szt.

2) za kontener o pojemności 3m3 (KP - 3) - 378,00 zł./szt.

3) za kontener o pojemności 5m3 ( KP - 5) - 648,00 zł./szt.

4) za kontener o pojemności 7m3 ( KP - 7) - 756,00 zł./szt.

5. Ustala się następujące ceny za usługę określoną w §1 pkt 5 w wysokości :

1) za pojemnik o pojemności 60l - (0.06m3) - 6,00 zł/szt.

2) za pojemnik o pojemności 120l - (0.12m3) - 7,00 zł./szt.

3) za pojemnik o pojemności 140l - (0.14m3) - 7,00 zł./szt.

4) za pojemnik o pojemności 240l - (0.24m3) - 7,00 zł./szt.

5) za pojemnik o pojemności 360l - (0.36m3) - 7,00 zł./szt.

6) za pojemnik o pojemności 660l - (0.66m3) - 7,00 zł./szt.

7) za pojemnik o pojemności 1100l - (1.1m3) - 9,00 zł./szt.

§ 3. Wszystkie usługi dodatkowe określone w § 1 będą świadczone na zlecenie właściciela nieruchomości i wymagają każdorazowo zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie, dokonane przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Kluczborku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kędzia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe