Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/406/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki


Klemens Weber


Załącznik do Uchwały Nr XL/406/2014
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dochody majątkowe

Dział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

0,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

0,00

Razem

100 000,00

0,00

Wydatki bieżące

Dział

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

400 000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

400 000,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

400 000,00

0,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

400 000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

0,00

15 000,00

85226

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

0,00

15 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

15 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

15 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 000,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 000,00

0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

350 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

0,00

350 000,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

0,00

350 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

350 000,00

Razem

415 000,00

365 000,00

Wydatki majątkowe

Dział

Rozdział

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

Razem

50 000,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe