reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr LXII/386/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr LI/308/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2924 z późn. zm.[3])) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr LIII/319/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr LIV/324/14 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr LVI/362/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Nr LVII/364/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Nr LIX/369/14 z dnia 29 maja 2014 r.,Nr LX/375/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.,Nr LXI/385/14 z dnia 07 sierpnia 2014 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr III/387/14 z dnia 21 stycznia 2014 r., Nr III/388/14 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr III/411/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr III/413/14 z dnia 31 marca 2014 r., Nr III/425/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr III/440/14 z dnia 22 maja 2014 r., Nr III/453/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., Nr III/455/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Nr III/472/14 z dnia 23 lipca 2014 r., Nr III/481/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 283 773,02 zł. z tego:

a) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 268 550,24 zł. z tego:

- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę 84 951,00 zł.

- Dział 758 - Różne rozliczenia

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 65 250,24 zł.

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł.

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 10 349,00 zł.

- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- § 2040 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wprowadza się kwotę 27 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- § 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- § 0830 -wpływy z usług wprowadza się kwotę 8 000,00 zł.

b) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15 222,78 zł. z tego:

- Dział 758 - Różne rozliczenia

- § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 15 222,78 zł.

2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 283 773,02 zł. z tego:

a) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64 173,36 zł. z tego:

- Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 600016 - Drogi publiczne gminne

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 326,64 zł.

b) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219 599,66 zł. z tego:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 800,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 800,00 zł.

- Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł.

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

- Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł. w tym;

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł.

- Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 128 766,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 126 000,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 766,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł.

- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 877,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 1 123,00 zł.

- dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 27 000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 103 000,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3 300,00 zł.

- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł. w tym;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 500,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 10 500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 694,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 694,00 zł.

- Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 43 000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 10 349,00 zł.

- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 9 008,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 1 008,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 903,00 zł. w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 403,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł.

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 2 326,64 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 2 326,64 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 192 123,98 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 192 123,98 zł.

- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł.

- Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 800,00 zł. w tym:

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 800,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

- wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł. w tym;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 13 500,00 zł.

związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 30 500,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

3. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/308/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Nieckarz


Załącznik do Uchwały Nr LXII/386/14
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 25 września 2014 r.

Wykaz inwestycji gminnych planowanych w roku budżetowym 2014

Lp.

Nazwa zadania

Kwota zaplanowana w budżecie w

1.

Rekultywacja zbiornika małej retencji - Staw Młyński na Ścinawie Niemodlińskiej

358.824,00

2.

Zakup regulatora ciśnienia dla SUW w Niemodlinie

10.000,00

3.

Przebudowa zjazdu z ul. Opolskiej na Os. Piastów

122.000,00

4.

Dokumentacja projektowa garażu dla OSP Krasna Góra

6.000,00

5.

Budowa zatoki na drodze gminnej do Kolonii Robotniczej w Graczach

78.500,00

6.

Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby PP Nr 1 w Niemodlinie

127.000,00

7.

Dokumentacja budowy przedszkola w Niemodlinie

60.000,00

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wydrowicach

1.020.000,00

9.

Dokumentacja projektowa kanalizacji Niemodlina - Etap VII

40.000,00

10.

Budowa PSZOK w Gminie - "zaprojektuj i wybuduj"

249.249,26

11.

Zakup kosiarki samobieżnej dla Grabina

6.500,00

12.

Dotacja dla Gminy Nysa na rozbudowę schroniska dla zwierząt

135.000,00

13.

Budowy nowych punktów świetlnych Sady, Gościejowice oraz na ul. Słowackiego w Niemodlinie

18.000,00

14.

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Rogach

30.000,00

15.

Budowa placu zabaw na ul. Reja w Niemodlinie

190.000,00

16.

Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jakubowicach

7.450,45

17.

Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym
w Magnuszowiczkach

5.289,00

18.

Zakup i montaż urządzeń fitness na placu zabaw w Tarnicy

4.200,00

19.

Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Rutkach

7.000,00

20.

Rewitalizację Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie

2.221.800,00

21.

Budowa i wyposażenie obiektów małej architektury we wsi Sarny Wielkie - dokończenie

2.800,00

22.

Zakup sieci wodociągowej w Sadach

9.200,00

23.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościejowicach

113.000,00

24.

Dotacja dla OSP Gracze na zakup zestawu hydraulicznego

11.000,00

25.

Zakup sieci kanalizacyjnej w Sadach

50.000,00

26.

Utwardzenie nawierzchni pod wiatą biesiadną w Jaczowicach - kontynuacja zadania

6.000,00

27.

Projektowanie i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Niemodlinie

109.000,00

28.

Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej ul. Reymonta w Niemodlinie

93.500,00

29.

Modernizacja przepompowni ścieków na ul Reja w Niemodlinie

55.000,00

30.

Zakup drukarki dla Urzędu Miejskiego

5.400,00

31.

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału integracyjnego w SP Nr 2 w Niemodlinie- dokumentacja

4.000,00

32.

Zagospodarowanie terenu wokół młyna w Magnuszowicach- budowa wiat biesiadnych

8.000,00

33.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego na basenie

40.000,00

34.

Rozbudowa oświetlenia Rynek-Bohaterów Powstań Śl. w Niemodlinie

20.000,00

35.

Przebudowa drogi transportu rolnego Radoszowice-Sarny Wielkie- dokumentacja

6.500,00

Razem

5.230.212,71


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r. poz. 474 ,poz. 706, poz.1141, poz.1278, poz.1468, poz.1702, poz. 1896.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama