Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIII/333/14 Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuj:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

3,5

5,5

750,00

5,5

9

1 050,00

9

12

1 400,00

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnej

1

2

3

4

dwie osie

12

14

1 550,00

1 600,00

14

1 650,00

1 700,00

trzy osie

12

23

1 650,00

1 800,00

23

25

1 700,00

2 000,00

25

1 850,00

2 150,00

cztery osie i więcej

12

25

1 650,00

1 850,00

25

29

1 850,00

2 150,00

29

2 200,00

2 750,00

2) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

3,5

12

1 550,00

3) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnej

1

2

3

4

dwie osie

12

31

1 850,00

1 550,00

31

36

1 900,00

2 200,00

36

2 100,00

2 250,00

trzy osie

12

36

2 050,00

2 350,00

36

2 150,00

2 850,00

4) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

7

9

1 350,00

9

12

1 450,00

5) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności o d liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnej

1

2

3

4

jedna oś

12

36

1 400,00

1 450,00

36

1 450,00

1 550,00

dwie osie

12

28

1 450,00

1 550,00

28

36

1 550,00

1 650,00

36

1 650,00

1 900,00

trzy osie

12

36

1 550,00

1 650,00

36

1 600,00

2 400,00

7) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- mniej niż 30 miejsc - 1 600,00 zł,

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/248/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 22 listopada 2013 r., poz. 2540).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe