| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz.1072), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911 i poz.1146), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 103.000,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 7.210,00 zł, w tym:

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 827,00 zł, w tym: dochody bieżące - 827,00 zł (-rozdział 60095 Pozostała działalność w tym: opłata za korzystanie z przystanków autobusowych - 827,00 zł )

- § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 4.000,00 zł (-rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w tym: kara umowna - 4.000,00 zł )

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.383,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.383,00 zł (-rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym: odszkodowanie za słup oświetleniowy - 2.383,00 zł )

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 22.890,00 zł, w tym:

- § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 40,00 zł, w tym: dochody bieżące - 40,00 zł (-rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: odszkodowanie za bezumowne użytkowanie działki - 40,00 zł )

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 22.850,00 zł, w tym: dochody bieżące - 22.850,00 zł (-rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: odszkodowanie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22.850,00 zł )

- dział 750 Administracja publiczna - 17,00 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 17,00 zł, w tym: dochody bieżące - 17,00 zł (-rozdział 75095 Pozostała działalność w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. w sprawie egzekucyjnej - 17,00 zł )

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 264,00 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 264,00 zł, w tym: dochody bieżące - 264,00 zł (-rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód specjalistyczny pożarniczy - 264,00 zł )

- dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 65.000,00 zł, w tym:

- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 7.000,00 zł (-rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób prawnych - 7.000,00 zł )

- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 10.000,00 zł (-rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: podatek od działalności gospodarczej - 10.000,00 zł )

- § 0360 Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 10.000,00 zł (-rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł )

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 25.000,-zł (-rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: podatek od spadków i darowizn - 25.000,00 zł )

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 13.000,00 zł (-rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: odsetki od osób prawnych - 2.000,00 zł, -rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: odsetki od osób fizycznych - 11.000,00 zł )

- dział 758Różne rozliczenia - 327,00 zł, w tym:

- § 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 327,00 zł, w tym: dochody bieżące - 327,00 zł (-rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: część odsetki od pożyczki udzielonej LOKiR w Leśnicy - 327,00 zł )

- dział 801Oświata i wychowanie - 6.204,00 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.204,00 zł, w tym: dochody bieżące - 4.204,00 zł (-rozdział 80104 Przedszkola w tym: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie - 4.204,00 zł )

- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.000,00 zł (-rozdział 80132 Szkoły artystyczne w tym: środki na zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy - 2.000,00 zł )

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.088,00 zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki 1.088,00 zł, w tym: dochody bieżące - 1.088,00 zł (-rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: odsetki z depozytu sądowego - 1.088,00 zł )

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 101.000,00 zł, z tego:

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 101.000,00 zł, w tym:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 101.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 101.000,00 zł (-rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z tytułu opłat i kar - 101.000,00 zł )

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.010,00 zł, z tego:

- dział 801Oświata i wychowanie - 2.010,00 zł, w tym:

- rozdział 80132 Szkoły artystyczne -2.010,00 zł, w tym:

- zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy - 2.010,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 2.010,00 zł, w tym: - dotacja celowa z powiatu - 2.000,00 zł, środki budżetu gminy - 10,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10,00 zł, z tego:

- dział 801Oświata i wychowanie - 10,00 zł, w tym:

- rozdział 80195 Pozostała działalność -10,00 zł, w tym:

- realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe - 10,00 zł - w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 10,0 zł

§ 5. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 67.500,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 67.500,00 złzakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zwiększenie kosztów o kwotę 67.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące67.500,00 zł, z tego:

- dział 400 rozdział 40002 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe +500,00 zł

- dział 400 rozdział 40002 § 4300 - zakup usług pozostałych +20.000,00 zł

- dział 600 rozdział 60095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia +5.000,00 zł

- dział 700 rozdział 70001 § 4300 - zakup usług pozostałych +30.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników +5.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe +1.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4300 - zakup usług pozostałych +6.000,00 zł

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane +6.500,00 zł

II. Zmniejszenie kosztów o kwotę 67.500,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe61.000,00 zł, z tego:

- dział 400 rozdział 40002 § 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne sam.zakł.budż. -55.000,00 zł w tym:

- zakup dwóch pomp głębinowych na ujęciu wody w Porębie - do studni nr 4 i 4b -25.000,00 zł

- wymiana sterowania pracą pomp głębinowych na ujęciu wody w Zalesiu Śl. -30.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 6070 - wydatki inwestycyjne sam.zakł.budż. -6.000,00 zł w tym:

- modernizacja sterowania wraz z podłączeniem do systemu monitoringu przepompowni ścieków w Górze Św. Anny ul. Leśna -6.000,00 zł

- wydatki bieżące6.500,00 zł, z tego:

- dział 900 rozdział 90095 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników -5.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe -1.500,00 zł

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6.500,-zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »