| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i?porządku na terenie gminy Leśnica

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) Rada Miejska w Leśnicy uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach surowcowych (tzw. „suchych”) – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych;

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców;

3) odpadach biodegradowalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne ulegające biodegradacji;

4) Związku – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;

5) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 – należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady biodegradowalne,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony o średnicy do 56 cm,

m) popiół, w ilości odpowiedniej do pojemności minimalnego pojemnika, określonego w regulaminie,

- w sposób określony w §3.

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym worku,

b) szkło – w osobnym worku,

c) odpady biodegradowalne – w osobnym pojemniku, a nadmiar w worku - w okresie od 1 maja do 31 października, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,

e) popiół - w pojemniku przeznaczonym na odpady biodegradowalne, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,

b) szkło – w osobnym pojemniku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,

d) dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych w okresie od 1 maja do 31 października - w workach o pojemości nie większej niż 120 l. ;

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,

b) szkło – w osobnym pojemniku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, odpady biodegradowalne oraz odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady surowcowe ( tzw. "suche") oraz szkło i szkło opakowaniowe - mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie akcyjnym.

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.

§ 6. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie na terenie nieruchomości w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantującym po umyciu i naprawie zebranie wody i odpadów w szczelnych zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCIORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60 l i 120 l oraz worki typu „big-bag” o pojemności 1 m3,

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l (mające zastosowanie wyłącznie dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy), 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, 2500 l, 3600 l oraz KP 4, KP 5 i KP 7, mające zastosowanie do uchwały wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4) kontenery o pojemności 16 m3 i 34 m3,

5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt.3, w tym odpadów niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki o pojemności 110 l, które traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 l.

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach lub z klapą o odpowiednim poniżej wskazanym kolorze:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło,

2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, w okresie od 1 maja do 31 października lub popiół w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”),

4) czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

4. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować worki w odpowiednich kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło,

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”),

3) czarne, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

5. Wskazane w ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.

6. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także w oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka.

7. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez Związek lub podmiot odbierający odpady.

8. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 - 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) 3 - 4 osoby – jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 54 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalne pojemności worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) przewiduje się worek o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.,

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się worek o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) 1 – 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) 4 – 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na zamieszkującego na dwa tygodnie.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) od 1 do 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) 3 osoby i więcej osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku popiołu.

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 5 do 9 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l,

3) od 10 osób – należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 11. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

2) od 7 do 12 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l,

5) od 13 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1,

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 12. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy nieselektywnym zbieraniu odpadów.

3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 13. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:

1) do 60 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 60 l,

2) od 61 l do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

3) od 121 l do 180 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 60 l,

4) od 181 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l,

5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy selektywnym zbieraniu odpadów.

3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) dla odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1,

2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1.

4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.

5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.

§ 14. 1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 60 l.

2. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.

3. W terminie odbioru popiołu od 1 listopada do 30 kwietnia odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane.

§ 15. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym – 20 l, usytuowane na terenie przystanków komunikacyjnych oraz miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów,

2) w terenie zabudowanym – od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 500 m od kolejnego pojemnika.

§ 16. Średnie ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne podano w Załączniku do uchwały.

§ 17. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, zarówno bez konieczności otwierania altany śmieciowej, jak i bez konieczności otwierania dostępu do posesji i wejścia na teren nieruchomości, do której możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

3. W terminie odbierania popiołu od 1 listopada do 30 kwietnia odpady biodegradowalne należy gromadzić w pojemniku na odpady zmieszane.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca w okresie letnim (od początku maja do końca września), w przypadku gdy miejsca te znajdują się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

6. Przepis ust. 1 - 4 nie stosuje się, w przypadku gdy Związek przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 19. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

d) odpady biodegradowalne – w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.

e) popiół - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, z zastrzeżeniem, iż na terenach wiejskich oraz miejsko- wiejskich nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,

d) odpady biodegradowalne – w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon o średnicy do 56 cm i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych może odbywać się w systemie mobilnym co najmniej raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.

5. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się w punktach wskazanych przez Związek.

6. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 20.00.

7. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.

9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

10. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 20. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów biodegradowalnych w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,

4) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,

5) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich wysypisk),

6) zakopywania odpadów,

7) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, nawozów naturalnych,

8) zabrania się usuwania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 21. 1. Należy dążyć do:

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych,

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska,

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,

5) zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych przez składowanie,

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 22. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym,

2) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach odosobnionych z zachowaniem bezpiecznej kontroli nad nim,

3) w środkach komunikacji zbiorowej, na ternie placów zabaw dla dzieci i terenach sportowych, pies powinien posiadać kaganiec,

4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 20. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę,

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe,

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa).

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTZRYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUBW POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 23. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich powyżej 0,1 DJP (Duże Jednostki Przeliczeniowe) w odległości poniżej 50 m od budynku urzędów, szkół, przedszkoli, placówek kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej i opieki społecznej, stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wodociągowych.

2. Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do:

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowania zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowania przez prowadzone hodowle, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas i odory,

3) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

4) usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzęta nieczystości w miejscach użyteczności publicznej.

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 24. 1. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości z terenu Gminy Leśnica zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku w terminach:

- I-sza od 1 do 30 kwietnia każdego roku,

- II-ga od 1 do 30 listopada każdego roku.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 26. Traci moc Uchwała Nr XLI/204/14 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica.

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy i poszczególnych sołectwach Gminy oraz na stronach internetowych Gminy Leśnica.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy


Ryszard Froń


Załącznik do Uchwały Nr V/21/15
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 23 lutego 2015 r.

Tabela 1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

L.p.

Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania odpadów komunalnych)

Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych odpadów komunalnych

Średnia ilość wytwarzanych odpadów
w ciągu 2 tygodni
w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
[litry/2 tyg.]

Średnia ilość wytwarzanych odpadów
w ciągu 2 tygodni
w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
[litry/2 tyg.]

1.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

liczba studentów/ uczniów/ dzieci/pracujących

6

9

2.

szpitale i inne placówki całodziennego pobytu

liczba łóżek

70

105

3.

hotele

liczba miejsc

40

60

4.

lokale handlowe - do 50m2 powierzchni handlowej

1m2 powierzchni handlowej

3

5

5.

lokale handlowe - powyżej 50m2 powierzchni handlowej


za każdy 1m2 powierzchni handlowej do 50m2


3

5


za każdy 1m2 powierzchni handlowej powyżej 50m2


2

3

6.

lokale gastronomiczne

liczba miejsc konsumpcyjnych

15

23

7.

urządzone targowiska, hale targowe, giełdy


iloczyn liczby punktów handlowych i ilości dni handlowych w tygodniu

15


25

8.

ogródki działkowe

liczba działek

5


8

9.

samorządowe i państwowe instytucje kultury, obiekty sportowe posiadające sale widowiskowe

liczba miejsc na widowni

2

3

10.

samorządowe i państwowe instytucje kultury, obiekty sportowe nie posiadające sal widowiskowych

liczba osób pracujących

12

18

11.

kino

liczba miejsc na widowni

10

15

12.

domki letniskowe, kempingi

1m2 powierzchni

1,5

2,3

13.

pomieszczenia biurowe,
w tym instytucje i urzędy oraz placówki inne niż wymienione w pkt.2 tabeli, w których świadczone są usługi zdrowotne

liczba osób pracujących


10

15

14.

punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)

liczba osób pracujących

12

18

15.

zakłady rzemieślnicze, wytwórcze, produkcyjne, usługowe

liczba osób pracujących

12

18

Uwaga: Przyjęta gęstość odpadów 216 kg/m3

16. pozostałe przypadki – odpowiednio stosuje się poz. 13.

17. w szczególnych sytuacjach, gdy normy określone w poz. 1) – 15) w sposób znaczny przekraczają rzeczywiste ilości wytwarzanych odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uprawniony jest do stosowania norm odpowiadających rzeczywistym ilościom wytwarzania odpadów komunalnych; przez znaczne przekraczanie rzeczywistych ilości wytwarzanych odpadów należy rozumieć dwukrotne i większe przekroczenia rzeczywistych ilości wytwarzanych odpadów.

18. w przypadku, gdy normy określone w poz. 1) – 15) są zbyt niskie w stosunku do ilości faktycznie wytwarzanych odpadów należy uwzględnić ilości faktycznie wytwarzanych odpadów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »