Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr V/50/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 pkt 1,3,4 i 5, art. 217, art. 218, art. 220, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ust. 2, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 ) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 45.000 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 45.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 45.000 zł; z tego:

- w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 45.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 116.809 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 10.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 10.000 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 200

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200

1) dochody bieżące o kwotę 200 zł; z tego:

- w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 200

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 19.487 zł

a) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 19.487 zł

1) dochody bieżące o kwotę 19.487 zł; z tego:

- w § 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 17.436 zł

- w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 2.051 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.910 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 13.910 zł

1) dochody bieżące o kwotę 13.910 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.910 zł

5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 73.212 zł

a) w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 73.212 zł

1) dochody bieżące o kwotę 73.212 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 73.212 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 113.154 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 60.000 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 60.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł; z tego:

- dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 60.000 zł; z tego: w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000 zł

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.151 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 7.151 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.151 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.864 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.864 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 287

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 46.003 zł

a) w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 46.003 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 46.003 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 46.003 zł; z tego: w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 46.003 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 235.183 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 50.000 zł

a) w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 25.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 25.000 zł

b) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 25.000 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 25.000 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 10.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 15.000 zł; z tego: w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.900 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.900 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 4.900 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.900 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 4.900 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 35.590 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 31.900 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 31.900 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 31.900 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 31.900 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.690 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.690 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.690 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.690 zł

4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 29.872 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.744 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.744 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.744 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.744 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 1.785 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.785 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.785 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.785 zł

c) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 100

1) wydatki bieżące o kwotę 100 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 100

d) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 821

1) wydatki bieżące o kwotę 821 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 821 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 821

e) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 5.060 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.060 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.060 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 5.060 zł

f) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.722 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.722 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.722 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.722 zł

g) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 17.640 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 17.640 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.640 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 17.640 zł

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 41.609 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 18.841 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 18.841 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.841 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 18.841 zł

b) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 7.382 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.382 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.095 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.864 zł; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 231

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 287

c) w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 3.227 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.227 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.227 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.227 zł

d) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 11.599 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 11.599 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.599 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 11.599 zł

e) w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 560

1) wydatki bieżące o kwotę 560 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 560 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 560

6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 73.212 zł

a) w rozdziale 92113 - Centra kultury i sztuki o kwotę 73.212 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 73.212 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 73.212 zł; z tego: w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 73.212 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zwiększa się planowany wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 50.220 zł; z kwoty 941.732 zł do kwoty 991.952 zł

- planowany w wysokości 991.952 zł deficyt budżetu Powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 941.732 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 50.220 zł

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 ogółem o kwotę 50.220 zł; z tego:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 50.220 zł

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2015 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.382.292 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 64.559.869 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.121.529 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 497.006 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 151.137 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 165.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.822.423 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 415.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 348.917 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 100.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 3.750.220 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.700.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 50.220 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

3. WYDATKI OGÓŁEM: 69.374.244 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 60.936.607 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 49.358.480 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.593.251 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.765.229 zł; w tym: rezerwy ogółem: 897.321 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 363.821 zł; rezerwy celowe: 533.500 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 8.105.090 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 724.590 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.417.622 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 532.619 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2015: 153.600 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 369.196 zł

2) Wydatki majątkowe: 8.437.637 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 6.882.012 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 275.000 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 1.555.625 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 40.000 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 150.000 zł

- Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.758.268 zł; z tego:

1) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 489.572 zł

3) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2015 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/50/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/50/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2015 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/50/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/50/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe