| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/57/15 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 32.946,00 zł, w tym:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80110 - Gimnazja

- § 0690 - wpływy z różnych opłat o kwotę 3.500,00 zł

- § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.400,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.020,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.303,95 zł

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 18.722,05 zł

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 337.064,00 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę o kwotę 42.074,00 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki II etap)

- Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Krapkowickiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od miejscowości Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414")

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000,00 zł

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 14.200,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 469,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 321,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę o kwotę 10.000,00 zł (nowe punkty świetlne)

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł

§ 3. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 370.010,00 zł, w tym:

- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 73.000,00 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łowkowice i Komorniki)

- Dział 600 - Transport i łączność

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- § 6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200.000,00 zł (dotacja dla Powiatu Krapkowickiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1207 O Błażejowice - Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 - II Etap")

- Dział 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 64.200,00 zł

- Dział 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.020,00 zł

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 469,00 zł

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 321,00 zł

- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł

§ 4. 1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.065.895,00 zł.

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 26.469.848,54 zł, w tym:

- dochody bieżące 22.004.956,54 zł,

- dochody majątkowe 4.464.892,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.214.568,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19.268.224,04 zł,

- wydatki majątkowe 9.946.344,50 zł.

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.321.175,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki


Marek Kaliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »