Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 25 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm. z 2014r. M.P. poz. 718, poz. 895, z 2015r. Dz.U. poz. 528, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 1515)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa zastępuje się załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś


Załącznik do Uchwały Nr XIV/99/2015
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wykaz inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Korfantów

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

1.

Borek

Romana Tyrała

2.

Gryżów

Stanisław Skowroński

3.

Jegielnica

Roman Knapek

4.

Kuropas

Damian Zawadzki

5.

Kuźnica Ligocka

Stanisław Śmiałek

6.

Myszowice

Lesław Dyląg

7.

Niesiebędowice

Elżbieta Aleksandrowicz

8.

Piechocice

Aneta Markowska

9.

Pleśnica

Bogdan Bieda

10.

Przechód

Grażyna Hoffmann

11.

Przydroże Małe

Wiesław Nowacki

12.

Przydroże Wielkie

Danuta Korzeniowska

13.

Puszyna

Danuta Kmiecik

14.

Rączka

Zbigniew Herman

15.

Rynarcice

Monika Gajewska

16.

Rzymkowice

Dorota Spyra

17.

Stara Jamka

Barbara Kamińska

18.

Ścinawa Mała

Jerzy Gęsiewicz

19.

Ścinawa Nyska

Grażyna Kulig

20.

Węża

Jolanta Misa

21.

Wielkie Łąki

Tatiana Machacka

22.

Włodary

Arkadiusz Byra

23.

Włostowa

Piotr Brodkorb

24.

Korfantów

Halina Frydel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe