Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Lubsza

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubsza za rok 2014

Tekst pierwotny

Budżet Gminy Lubsza na 2014 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubsza Nr XLII/292/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości 22.491.361,00 zł, wydatków w wysokości 20.375.861,00 zł oraz rozchodów w wysokości 2.115.000,00zł.

W trakcie 2014 roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami, i tak:

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.4.2014 z dnia 17.01.2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.540,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.10.2014 z dnia 20.01.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 46.238,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.16.2014 z dnia 03.02.2014 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 532,84 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIII/295/2014 z dnia 20.02.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 611.821,67 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIV/312/2014 z dnia 20.03.2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 98.953,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 445.089,00 zł i zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 517 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 544.042,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.39.2014 z dnia 31.03.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.417,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.46.2014 z dnia 16.04.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34.696,67 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.50.2014 z dnia 23.04.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 238.125,53 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLV/320/2014 z dnia 22.05.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28.161,86 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.62.2014 z dnia 23.05.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 712,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.68.2014 z dnia 12.06.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 2.800,00 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVI/338/2014 z dnia 30.06.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 122.367,92 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.84.2014 z dnia 17.07.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 76.177,60 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLVII/344/2014 z dnia 14.08.2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 279.956,67 zł, i wydatków o kwotę 169.956,67 zł oraz zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 110.000,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.100.2014 z dnia 18.08.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.649,13 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.105.2014 z dnia 02.09.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 48,38 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.109.2014 z dnia 09.09.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.259,00 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr XLIX/353/2014 z dnia 25.09.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.289,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.117.2014 z dnia 29.09.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 3.500,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.124.2014 z dnia 10.10.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 143.275,00 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr L/357/2014 z dnia 23.10.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 223.703,85 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.138.2014 z dnia 28.10.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 189.928,94 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.142.2014 z dnia 06.11.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1300,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.151.2014 z dnia 17.11.2014 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.515,47 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.155.2014 z dnia 26.11.2014 r. rozwiązano rezerwę celową w wysokości 173.500,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.161.2014 z dnia 28.11.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 35.608,57 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr III/4/2014 z dnia 09.12.2014 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 17.560,00 zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 425.121,56 zł oraz zwiększono rozchody w kwocie 442.681,56 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.5.2014 z dnia 15.12.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 22.000,00 zł,

· zarządzeniem Wójta Gminy Lubsza nr WG.0050.10.2014 z dnia 22.12.2014 r. zmieniono plan wydatków w kwocie 7.400,00 zł,

· uchwałą Rady Gminy Lubsza nr IV/14/2014 z dnia 29.12.2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.801,00 zł.

Planowane dochody do osiągnięcia na koniec 2014 roku według stanu na 31 grudnia wynosiły 23.824.591,25 zł, a zrealizowane zostały w 100,92 % co daje kwotę 24.044.048,06 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.564.501,94 zł, tj. 101,02 % planu i dochody majątkowe 1.479.546,12 zł, tj. 99,43 % planu rocznego. Natomiast planowane wydatki do realizacji na 31 grudnia wynosiły 21.920.451,69 zł, z czego zostały wykonane w kwocie 19.785.181,24 zł tj. 90,26 % planu rocznego. Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 19.380.080,68 zł, tj. 90,56 % planu rocznego, a wydatków majątkowych kwotą 405.100,56 zł, tj. 77,89 % planu rocznego.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku w wysokości 1.904.139,56 zł przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.258.866,82 zł. Przychody w kwocie 1.110.562,64 zł zostały zrealizowane z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz na udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 2.558.181,56 zł wykonane zostały w kwocie 2.558.168,88 zł. Rozchody obejmujące pożyczkę długoterminową w kwocie 43.514,88 zł to pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Lubsza na budowę placu zabaw. Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu przez Stowarzyszenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2014 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w niżej wyszczególnionych kwotach:

· 35.432,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Mąkoszycach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,0% w stosunku rocznym,

· 133.333,32 zł w PKO BP kredytu zaciągniętego na remonty i modernizacje dróg oraz remonty obiektów komunalnych, oprocentowanego w wysokości WIB0R 3M plus 0,14pp,

· 187.400,00 zł pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

· 646.666,68 zł kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Lubszy, w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu, oprocentowanego w wysokości WIB0R 3M plus 1,45pp,

· 56.160,00 zł pożyczki zaciągniętej na modernizację SUW w Śmiechowicach i Nowym Świecie, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

· 28.300,00 zł pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej na budowę kanalizacji we wsi Tarnowiec, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 2,5% w stosunku rocznym,

· 1.314.862,00 zł ( spłacono w całości po otrzymaniu dofinansowania z PROW ) pożyczki płatniczej zaciągniętej na budowę kanalizacji we wsi Tarnowiec, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprocentowanej w wysokości 0,2 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1 % w stosunku rocznym,

· 112.500,00 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym "Bank Rolników" w Opolu na budowę hali sportowej w Mąkoszycach, oprocentowanego w wysokości WIBOR 3M plus 1,2 pp.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2014 roku wynoszą łącznie 1.566.910,54 zł, z tego:

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 139.178,67 zł,

· PKO BP Oddział Opole 256.666,76 zł,

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 186.905,11 zł,

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 56.160,00 zł,

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 388.000,00 zł,

· Bank Spółdzielczy Oddział w Oławie 540.000,00zł,

Wartość nominalnych niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń według stanu na dzień 31 grudnia wynosi 4.914.000,00 zł, kwota ta dotyczy poręczenia pożyczki na budowę kanalizacji w ramach Funduszu Spójności udzielonego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o w Brzegu, które zrealizowało w ramach porozumienia budowę tejże kanalizacji na terenie naszej gminy.

Na koniec roku Gmina Lubsza z żadnego tytułu nie posiada jakichkolwiek zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Lubsza na koniec roku 2014 zamknął się kwotą 3.092.679,55 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego w kwocie 424.804,00 zł.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu w roku 2014 ujęto w tabelarycznych zestawieniach stanowiących załączniki do niniejszej informacji, tj.

· dochody budżetu gminy plan i wykonanie - załącznik nr 1

· wydatki budżetu gminy plan i wykonanie - załącznik nr 2

· przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r. - załącznik nr 3.

W tabelarycznym zestawieniu ujęto również plan na 2014 r. i jego realizację w zakresie:

· dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. - załącznik nr 4

· dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku - załącznik nr 5,

· zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2014 roku - załącznik nr 6,

· limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza - załącznik nr 7,

· wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 8,

· planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok - załącznik nr 9,

· planu i wykonania przychodów oraz kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku -Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - załącznik nr10.

Na podstawie szczegółowego zestawienia osiągniętych dochodów budżetowych, przedstawionych w załączniku nr 1 ocenia się , iż realizacja planu rocznego jest zadawalająca.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

· subwencje 7.605.510,00

· dotacje celowe na zadania zlecone 2.532.665,73

· dotacje celowe na zadania własne bieżące z budżetu państwa 1.036.894,05

· dotacje celowe i środki na dofinan. własnych zadań pozyskane z innych źródeł 1.688.634,89

· udział gminy w podatkach budżetu państwa 4.713.526,33

· podstawowe dochody podatkowe 5.054.645,74

· pozostałe dochody 1.412.171,32

Ogółem 24.044.048,06

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć, że realizacja ich jest zróżnicowana. Całkowite wykonanie dochodów wyniosło 100,92 % planu, z tego dochody bieżące w 101,02 % i dochody majątkowe w 99,43 %. Dochody majątkowe to głównie środki z tytułu dofinansowania inwestycji zrealizowanej w 2013 roku ze środków Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Tarnowiec w wysokości 1.348.398,00 zł, które wpłynęły dopiero w roku 2014 i przeznaczone zostały na spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej na tą inwestycję. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w związku ze sprzedażą gruntów niezabudowanych w trybie nieograniczonych przetargów ustnych, działki nr 252/14 i nr 252/15 o łącznej pow. 0,9826 ha w miejscowości Mąkoszyce. Działka położona na terenie upraw polowych i ogrodniczych z zakazem zabudowy, a sprzedana została za 27.030,00. zł. Ponadto sprzedano działkę położoną w miejscowości Kościerzyce nr 151 za kwotę 11.210,94 zł o pow.0,4100 ha. Ponadto wpłynęła rata w wysokości 1.470,00 zł za sprzedaż lokalu użytkowego w Czepielowicach. Dochody majątkowe dotyczą również wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przekształcenia dokonano na wniosek użytkowników wieczystych. Od opłaty z tytułu przekształcenia udzielona została bonifikata w 95% na podstawie uchwały Rady Gminy, a dochody z tego tytułu wyniosły 2.348,38 zł. Subwencje z budżetu państwa, które są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy tak jak w poprzednich latach wpływały regularnie i terminowo. Również regularnie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ich realizacja na poziomie 104,23 %, jest wyższa w stosunku do planu o kwotę 191.364,00 zł i w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów o kwotę 51.715,00 zł. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do prognozy Ministerstwa Finansów został zaniżony o 139.649,00 zł na podstawie jego realizacji w latach wcześniejszych.

Po subwencjach z budżetu państwa następną najpoważniejszą pozycję w dochodach budżetu stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w poprzednich latach realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości przedstawia się następująco:

lata

realizacja planu rocznego

Podatek rolny

%

kwota

wzrost do roku poprzedniego

rok 2012

101

859.620,00 zł

+45%

rok 2013

105

979.125,00 zł

+14%

rok 2014

100

886.371,00zł

- 9%

Podatek od nieruchomości

rok 2012

103

3.244.866,00 zł

+30%

rok 2013

102

3.423.927,00 zł

+6 %

rok 2014

105

3.639.656,00 zł

+6 %

Analizując kolejne lata wykonania wyżej wyszczególnionych podatków można zauważyć, że realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości sukcesywnie rośnie w kolejnych latach objętych analizą. Należy jednak zwrócić uwagę, że w roku 2014 wydana została decyzja określająca podatek od nieruchomości za rok 2009 dla firmy Orange Polska SA dawniej Telekomunikacja Polaka SA w zakresie spornych budowli na kwotę 92.705,00 zł plus odsetki od zaległości 56.197,00 zł. Podatek wraz z odsetkami został przez podatnika uregulowany, ale jednocześnie zostało wniesione odwołanie od tej decyzji do SKO. Do dnia dzisiejszego sprawa nie została rozstrzygnięta, a podatnik złożył wniosek o zwrot nadpłaty. W roku 2014 zanotowano spadek dochodów z tytułu podatku rolnego, a wynika to ze spadku średniej ceny żyta i obniżenia dodatkowo ceny żyta przez Radę Gminy, która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

Rada Gminy ustalając stawki podatków lokalnych skorzystała za swoich uprawnień ustawowych i obniżyła górne stawki oraz zwolniła z podatku niektóre przedmioty opodatkowania. Na wniosek podatników w uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych ulg udziela również Wójt Gminy.

Tabela poniższa prezentuje kwoty udzielonych ulg i liczbę podatników, którzy z nich skorzystali według poszczególnych rodzajów podatków

Rodzaj podatku

Umorzenie zaległości podatkowych

Rozłożenie

na raty odroczenie terminu płatności

Zwolnienie na

podstawie uchwał rady gminy

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Osoby prawne

od nieruchomości

Kwota ulgi

18.321,00

X

685.473,68

204.661,61

Liczba osób

1

X

6

X

rolny

Kwota ulgi

X

X

X

46.488,94

Liczba osób

X

X

X

X

od środków transportowych

Kwota ulgi

X

X

X

8.106,20

Liczba osób

X

X

X

X

Osoby fizyczne

od nieruchomości

Kwota ulgi

19.651,53

X

29387,76

469.213,06

Liczba osób

89

X

1

X

rolny

Kwota ulgi

7.137,15

X

X

297.099,99

Liczba osób

50

X

X

X

leśny

Kwota ulgi

70,00

X

X

X

Liczba osób

1

X

X

X

od środków transportowych

Kwota ulgi

758,00

X

X

82.607,80

Liczba osób

2

X

X

X

Ogółem kwota ulgi

45.937,68

0,00

714.861,44

1.108.177,60

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień, bez ulg ustawowych, wyniosły za okres sprawozdawczy w sumie 760.799,12 zł ( bez odsetek za zwłokę, które zostały umorzone w wysokości - 4.153,00zł), natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 1.108.177,60 zł co daje łącznie ubytek w dochodach w wysokości 1868.976,72 zł-bez odsetek, z odsetkami 1.873.129,72 zł.

Należności z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami na dzień 31.12.2014 roku wynoszą ogółem 1.347.765,21 zł, w tym z tytułu podatków realizowanych przez urząd 1.042.965,00 zł oraz realizowanych przez urzędy skarbowe 37.353,21 zł. Kwota należności realizowanych przez urząd obejmuje zaległości z tytułu podatków w wysokości 1.040.410,95 zł i odsetki od zaległości podatkowych - 267.447,00,00 zł.

Pomimo wysyłania upomnień i wystawiania tytułów egzekucyjnych zaległości są wciąż wysokie.

Należności z tytułu podatków pobieranych przez gminę obrazuje poniższe zestawienie

Rodzaj podatku

kwota należności na 31.12.2014r

w tym kwota zaległości

na 31.12.2014r.

zaległości zapłacone

do 28.02.2015r.

Osoby prawne

od nieruchomości

257.436,40

257.436,40

24.428,50

rolny

418,00

418,00

183,40

leśny

0,00

0,00

0,00

od środków transportowych

4.750,02

4.750,02

1.819,00

Razem osoby prawne

262.604,42

262.604,42

26.430,90

Osoby fizyczne

od nieruchomości

657.683,89

633.172,29

41.224,27

rolny

82.624,07

82.600,07

19.032,42

leśny

915,63

915,63

131,02

od środków transportowych

39.136,99

39.136,99

0,00

Razem osoby fizyczne

780.360,58

755.824,98

60.387,71

Ogółem

1.042.965,00

1.018.429,40

86.818,61

Wysokie należności dotyczą również pozostałych dochodów realizowanych przez gminę i wynoszą 5.042.809,26 zł, w tym zaległości 4.738.130,24 zł.

Tradycyjnie duże zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych tj. 303.586,17 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą:

- przyłączy wodociągowych 1.000,00 zł,

- użytkowania wieczystego 30.061,15 zł,

- dzierżawy nieruchomości 2.166,63 zł,

- świadczenia rodzinne - zaliczka, fundusz alimentacyjny 541.876,48 zł,

- świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny 3.439,50 zł,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 11,57 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego 81,10 zł,

- opłata za odpady komunalne92.490,91 zł,

- wysypiska odpadów w Raciszowie 2.700.408,67 zł,

- odsetki od zaległości1.366.594,23 zł.

Zaległości z tytułu pozostałych dochodów są bardzo wysokie. Systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, zawierane są ugody w sprawie spłaty zaległości, a w ostateczności kierowane są do sądu, a następnie do egzekucji do komornika.

Wydatki budżetowe

Zestawienie wydatków budżetowych za rok 2014 prezentuje załącznik nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 19.785.181,24 zł, co stanowi 90,26 % planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące -19.380.080,68 zł tj. 90,56 % planu rocznego

2. wydatki majątkowe - 405.100,56 zł tj. 77,89 % planu rocznego

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 90,56 % wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami tj. w sposób gospodarny i racjonalny, a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w 77,89 % i w większości zostały zrealizowane. Dwa zadania inwestycyjne nie zostały zrealizowane. Pierwsze zadanie to "Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych" na które zaplanowano 24.000,00 zł. Zadanie miało być współfinansowane ze środków PFRON, jednak w roku ubiegłym nie było naboru, dlatego zrezygnowano z realizacji tego zadania. Drugie zadanie, które nie zostało wykonane to "Dokumentacja domu przedpogrzebowego we wsi Szydłowice". Zadanie miało być realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Szydłowicach, a środki na to zadanie miały być przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy. Niestety nie doszło do podpisania stosownej umowy i zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych, a które do uchwały budżetowej ujęte były w załączniku nr 8, zmieniono niżej wyszczególnionymi uchwałami Rady Gminy Lubsza:

1. Uchwałą Rady Gminy nr XLIII/295/2014 z dnia 20.02.2014 r. wprowadzono do budżetu dwa projekty realizowane ze środków POKL - "Mój lepszy start" o wartości 524.763,67 zł i "Tęczowe przedszkole" o wartości 86.871,00 zł.

2. Uchwałą Rady Gminy nr XLVII/344/2014 z dnia 14.08.2014 r. zmieniono okres realizacji projektu "Mój lepszy start" na lata 2014-2015 oraz dochody i wydatki w kwocie 314.007,67 przesunięto na rok 2015. Ponadto zmieniono plan roku 2014 w kwocie 95.860,00 zł.

3. Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/353/2014 z dnia 25.09.2014 r. zmieniono plan projektu Tęczowe przedszkole w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w kwocie 201,70 zł.

4. Uchwałą Rady Gminy nr L/357/2014 z dnia 23.10.2014 r. przesunięto okres realizacji projektu "Budowa Domu Ludowego we wsi Lubsza na rok 2015.

5. Uchwałą Rady Gminy nr III/4/2014 z dnia 09.12.2014 r. zaplanowano kwotę udziału własnego w projekcie "Mój lepszy start" w wysokości 9,07 zł.

Z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, obok środków pomocowych Unii Europejskiej, kontynuowano budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy. W roku 2014 na budowę drogi wydatkowano 114.966,51 zł, z tego 50.000,00 zł stanowiły środki pozyskane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałe zadania inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych.

Zobowiązania budżetu gminy na 31 grudnia z tytułu wydatków wynoszą 746.389,84 zł i w całości dotyczą bieżącej działalności gminy. Na wyżej wymienioną kwotę składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia w wysokości 632.179,65 zł.

Żadne z powyższych zobowiązań nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacją zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego w jednostkach budżetowych i na rzecz pozostałych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

1. Oświata 9.446.068,78 zł

· Jednostka budżetowa - ZS-P Lubsza2.441.561,24 zł tj. 99 % planu rocznego

· Jednostka budżetowa - PSP Czepielowice 1.846.080,48 zł tj. 98 % planu rocznego

· Jednostka budżetowa - ZS-P Mąkoszyce 1.801.169,20 zł tj. 99 % planu rocznego

· PSP SPSK Michałowice -dotacja 555.966,97 zł tj. 99 % planu rocznego

· Jednostka budżetowa - PG Kościerzyce 2.188.574,72 zł tj. 95 % planu rocznego

· Niepubliczne przedszkola dotowane przez inne jst 30.307,45 zł tj. 95 % planu rocznego

· Dowozy uczniów do szkół 574.913,76 zł tj. 81 % planu rocznego

· Gmina Oława - przedszkole w Bystrzycy Oławskiej 7.494,96 zł tj. 94 % planu rocznego

2. Instytucja kultury- GOK - dotacja 952.380,00 zł tj. 97 % planu rocznego

3. Jednostka budżetowa - OPS 3.349.588,37 zł tj. 94 % planu rocznego

4. Urząd Gminy - pozostałe zadania 5.632.043,53 zł tj. 72 % planu rocznego

Ogółem19.380.080,68 zł

Analizując wykonanie bieżących zadań rzeczowych w poszczególnych działach w 2014 roku należy stwierdzić, że realizacja jest zróżnicowana.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowane wydatki dotyczą:

1. melioracji wodnej w miejscowości Czepielowice i Lubsza - 6.729,21,

2. przekazanej dotacji dla ZGK Śmiechowice z tytułu dopłaty do ceny ścieków - 32.658,13 zł,

3. opłaconej składki dla Izby Rolniczej w Opolu - 18.024,70 zł,

4. wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników w wysokości - 428.054,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki tego działu wyniosły 752.214,37 zł w ramach których:

1. wykonano koszenie poboczy, naprawy oraz prace porządkowe przy drogach gminnych- 13.443,86 zł,

2. zakupiono rury przepustowe betonowe do remontu przepustów - 1.566,00zł,

3. zakupiono znaki drogowe - 4.068,72 zł,

4. zakupiono obrzeża chodnikowe na drogę w Nowym Świecie - 325,60zł,

5. zakupiono tłuczeń na remonty dróg gminnych - 12.885,52 zł,

6. zakupiono mapę do realizacji masztu fotoradaru w Michałowicach - 30,62zł,

7. zakupiono piasek na remonty dróg gminnych - 2.686,32zł,

8. wykonano remonty dróg gminnych - 160.765,51zł,

9. w porozumieniu z Powiatem Brzeskim wyremontowano część chodnika przy drodze powiatowej we wsi Lubsza - 37.262,67 zł,

10. wykonano bariery ochronne przy drodze gminnej w Garbowie i Lubszy - 1.995,55zł,

11. wykarczowano pniaki po ściętych drzewach - 2.795,00zł,

12. wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska - 1.864,00 zł,

13. uregulowano podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych - bez kategorii - 512.525,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżąco regulowane są należności związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych. Z ważniejszych prac w roku bieżącym wykonano badanie i pomiar wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, oraz badanie instalacji odgromowej za łączną kwotę - 2.500,00 zł. Naprawiono dach na komunalnym budynku mieszkalnym w Kościerzycach 122 za kwotę - 400,00 zł. Wykonano remont wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w komunalnym lokalu mieszkalnym nr 5 w Pisarzowicach przy ul. Opolskiej 53 za kwotę 1 216,78 zł. Zlikwidowano zbiorniki bezodpływowe przy komunalnych budynkach mieszkalnych w Tarnowcu nr 43 i 61 na łączna kwotę 1 296,87 zł.

Ponadto wydatkami tego działu są koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości i nabyciem na mienie gminy. Z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy zatwierdzających projekt podziału nieruchomości w wyniku którego wydzielane są działki na poszerzenia istniejących dróg lub utworzenie dróg dojazdowych, na mienie Gminy za odszkodowaniem przeszły działki:

1. nr 238/5 o pow. 0,0388 ha, nr 238/6 o pow. 0,0093 ha w miejscowości Rogalice - odszkodowanie w wysokości 2.645,50,

2. nr 795 o pow. 0,0513 ha w miejscowości Kościerzyce - odszkodowanie w wysokości 2.821,50 zł,

3. nr działki 180/3 o pow. 0,0237 ha w miejscowości Borucice - odszkodowanie w wysokości 1.303,50zł,

4. nr 669/3 o pow. 0,0247 ha w miejscowości Lubsza - odszkodowanie w wysokości 1.358,50 zł,

5. nr 96/3 o pow. 0,0909 ha w miejscowości Czepielowice - odszkodowanie w wysokości 4.999,50 zł,

6. nr 77/2 o pow. 0,0583 ha w miejscowości Lubsza - odszkodowanie w wysokości 4.312,00 zł,

7. nr 208/1 o pow. 0,0125 ha w miejscowości Michałowice - odszkodowanie w wysokości 687,50 zł.

Wydatki tego działu za 2014 rok wyniosły 221.761,72 zł co daje realizację 88,70 % planu rocznego.

Dział 710 Działalność usługowa

Zlecano przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydatki z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 6.654,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu w kwocie 2.278.717,09 zł , dotyczą przede wszystkim utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy - 1.996.329,98 zł oraz obsługi Rady Gminy - 57.723,82 zł. W ramach robót budowlanych wyremontowano pomieszczenie biurowe na parterze w Urzędzie Gminy za kwotę 6.000,00 zł oraz dwa pomieszczenia biurowe w przybudówce za kwotę 1.400,00 zł. Ponadto za wykonanie wraz z dostawą i montażem mebli do zaplecza kuchennego zapłacono 1.500,00 zł.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych - 64.977.00 zł.

W ramach pozostałej działalności sfinansowano wydatki na obsługę prasową, spotkania okolicznościowe - z okazji zakończenia roku szkolnego z prymusami, a także wypłacano diety i prowizje dla sołtysów i składki dla Związku Gmin Śląska Opolskiego. Łącznie wydatki te wyniosły 159.686,29 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie aktualizacji list wyborczych kosztowały za okres sprawozdawczy - 1.552,00 zł, wybory do rady gminy oraz wybory wójta gminy - 78.612,40 zł, a przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.302,80 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na szkolenia w zakresie zadań dotyczących obrony narodowej wydano 1.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki tego działu dotyczą utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz straży gminnej. Łącznie wydatkowano w dziale 754 kwotę 185.389,66 zł.

Dla zapewnienia gotowości bojowej wydatkowano na zakupy materiałów (w tym do remontu remiz) i wyposażenia 72.904,69 zł. Zakupy dotyczą między innymi paliwa, części samochodowych, akumulatorów dla OSP Błota. Na zakup energii i wody § 4260 wydano - 21.027,58 zł. Na remonty wydano 18.543,60 zł w tym remont silnika do samochodu OSP Mąkoszyce 9.500,00 zł. Koszt ubezpieczeń strażaków, samochodów i remiz wyniósł 10.695,00 zł. Na badania okresowe strażaków wydano 8.091,00 zł. Z tytułu ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych wypłacono 16.076,86 zł, a z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami dla konserwatorów sprzętu i pojazdów OSP - 26.722,67 zł.

Pierwsze wydatki na straż gminną wyniosły 4.604,08 zł i dotyczyły zakupu materiałów, legalizacji fotoradaru i jego ubezpieczenia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu wyniosły 75.797,70 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 31 grudnia stan utworzonych - niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowej wynosił 548.600,00 zł. Rezerwa ogólna to kwota 174.500,00 zł, a rezerwy celowe, to rezerwa na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oświatowych obiektów komunalnych oraz wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych w kwocie 314.100,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w większości wykonywane są przez samodzielne jednostki budżetowe, tj. trzy zespoły szkolno-przedszkole i gimnazjum.

Przez Urząd Gminy realizowane są wydatki w zakresie dotacji dla szkoły w Michałowicach, dotacji dla przedszkola finansowanego przez jst, zwrotu dotacji dla jst, które przekazują dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ponadto zgodnie z przepisami zapewniono dowozy do szkół i przedszkoli w formie zakupu biletów autobusowych, na podstawie odrębnych umów na dodatkowe dowozy zorganizowane busami oraz w ramach porozumień z rodzicami dzieci na indywidualne dowozy własnymi pojazdami. Dwie ostatnie formy dowozów były realizowane ze względu na brak możliwości dowozów w ramach biletów autobusowych. Rodzice z którymi zostały zawarte porozumienia na dowóz dzieci otrzymywali zwrot kosztów z tego tytułu.

Wydatki tego działu za rok 2014 wyniosły łącznie 9.193.605,51 zł, co stanowi 47 % ogółu wydatków bieżących gminy w tym okresie i związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek i pracowników.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt "Tęczowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki na zakup placu zabaw, wyposażenia i dostosowania pomieszczeń dla przedszkolaków oddziału przedszkolnego w Dobrzyniu wyniosły ogółem 79.500,00 zł w tym wydatki bieżące 44.472,70,00 zł.

Również z POKL rozpoczęto realizację zadania "Mój lepszy start".. Projekt realizowany jest od września 2014r. do czerwca 2015r. w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów z gimnazjum, poprzez realizację w ramach programów rozwojowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o zagadnienia poradnictwa zawodowego oraz doradztwa i opieki psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów wskazujących problemy w nauce. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, utworzone zostaną Szkolne Ośrodki Kariery. Wydatki w roku ubiegłym na jego realizację wyniosły 167.290,10 zł.

Natomiast Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego na terenie województwa opolskiego, w tym Gminy Lubsza, realizuje projekt systemowy w ramach POKL "Fascynujący świat nauki i technologii". W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy. Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania są spójne i wprowadzą nową jakość w opolskiej edukacji. Pokażą, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć). W ramach projektu realizuje się: badania uczniów w celu opracowania diagnozy, zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne. Projekt realizowany jest od 2013r. do 2015r bez udziału finansowego gminy.

Na zakończenie roku szkolnego odbyło się spotkanie prymusów i najlepszych sportowców ze szkół z terenu Gminy Lubsza z Wójtem Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubsza najlepsi uczniowie otrzymali stypendia. Łącznie wypłacono 1.900,00 zł dla uczniów , którzy spełnili kryteria z uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 61.967,70 zł. W ramach tego działu rozliczane są wydatki głównie na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które wyniosły 61.297,70 zł. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i świetlicach wiejskich.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2014 spotkała się 14 razy na których m.in. opiniowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych - zaopiniowano 25 wniosków.

Wezwano 42 osoby, które nadużywają spożywanie napojów alkoholowych na rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 19 wywiadów środowiskowych na temat osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych.

W miejscowości Lubsza i Pisarzowice działają punkty konsultacyjne ds. uzależnień w których osoby nadużywające spożywanie napojów alkoholowych jak również ich najbliżsi uzyskają informacje dotyczące możliwości podjęcia leczenia, wsparcia itp.

Działania interwencyjno wspierające prowadzone są również w terenie poprzez odwiedzanie osób pijących w ich domach w celu zmotywowania do podjęcia leczenia oraz udzielenia pomocy i wsparcia dla członków ich rodzin. W roku 2014 w punktach udzielono ok. 190 porad, stałą opieką objęto ok. 25 osób, kilka skorzystało z konsultacji jednorazowej.

Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność profilaktyczną na terenie gminy w ramach alternatywnego spędzania wolnego czasu, dofinansowano zajęcia prowadzone w świetlicach wiejskich w okresie ferii zimowych wysokości 6.237,96 zł, w których uczestniczyło 280 dzieci. Zajęcia sportowo-rekreacyjne w halach sportowych w Mąkoszycach, Czepielowicach i sali gimnastycznej przy PG Kościerzyce oraz na boisku "Orlik" dofinansowano w kwocie 15.583,00 zł. Ogółem w zajęciach sportowych na tych obiektach uczestniczyło około 600 osób. Dofinansowano również organizację "Dni Kultury, Nauki i Sportu" w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach kwotą 2.000,00 zł. W okresie letnim Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia profilaktyczno - edukacyjne pn. "Wakacje w świetlicach 2014" W ramach prowadzonych zajęć organizowano warsztaty pierwszej pomocy, turnieje piłki nożnej, gier planszowych, wycieczki do zoo, na ściankę wspinaczkową, piknik na Florydzie, wyjazd do kina, rajdy rowerowe itp. Z zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w okresie wakacji skorzystało 350 osób, a dofinansowanie ich wyniosło 5.948,74 zł. Dla dzieci z Zespołu szkolno - przedszkolnego w Czepielowicach zakupiono bilety oraz zapewniono przejazd na występy artystyczne w Brzeskim Centrum Kultury za kwotę 1.244,00 zł. Dofinansowano również konkurs plastyczny pn. "Dinuś poszukuje czystego powietrza" w kwocie 300,00 zł organizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu. W konkursie udział brały przedszkolaki z terenu gminy. Publiczne Przedszkole w Lubszy zorganizowało imprezę pn. "Święto rodziny" wspólne świętowanie " Dnia Matki, Dziecka i Ojca" i otrzymało dofinansowanie w kwocie 300,00 zł. Sfinansowano zajęcia w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach pn. "Odlot ale dokąd?". Celem zajęć było dostarczenie dla młodzieży rzetelnych informacji dotyczących substancji uzależniających, ich szkodliwości, etapów procesu uzależnienia, aby młodzież była bardziej odporna na próby nakłonienia do zażycia narkotyków. W zajęciach udział wzięło 25 uczniów. W okresie jesienno - zimowym w szkołach i przedszkolach na terenie gminy prowadzone były pozalekcyjne zajęcia profilaktyczno - edukacyjne, rozrywkowe, rekreacyjno - sportowe tj. aerobik, nauka tańca, gry i zabawy itp. W zajęciach uczestniczyło: Mąkoszyce - 45 dzieci, Lubsza - 85 dzieci, Dobrzyń - 37 dzieci, Czepielowice - 20 dzieci, a dofinansowanie zajęć wyniosło 6.817,00 zł.

W ramach pozostałej działalności rozliczano wydatki związane z wydawaniem 11 decyzji dla osób niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów w kwocie 670,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową - Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS wykonuje zadania własne i zlecone.

I - Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2014 roku wydatkowano 23.067,22 zł na koszty utrzymania 2 dzieci, które postanowieniem sądu zostały umieszczone w placówce.

II - Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W 2014 roku opłaty za pobyt 7 osób w DPS wyniosły 125.823,50 zł. Średnio pobyt 1 mieszkańca gminy w placówce kosztował ok. 2.066,00 zł miesięcznie.

III - Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W ubiegłym roku dofinansowano koszty utrzymania 6 dzieci umieszczonych postanowieniem sądu w rodzinie zastępczej kwocie 13.502,20 zł.

IV - Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Opieką asystenta rodziny objętych było 9 rodzin ( w tym 16 dzieci). W rodzinach tych podejmował działania polegające m.in. na: zwróceniu uwagi rodzicom na przygotowywanie dzieci do szkoły, pomoc w nauce, angażowanie się w sprawy edukacji, dbanie o higienę dzieci, dbanie o potrzeby dzieci (ubiór stosowny do pory roku, wydzielenie miejsca do nauki) poprawne komunikowanie się z dziećmi, motywacja do kontynuacji terapii przez rodziców, pomoc dzieci w obowiązkach domowych, racjonalne gospodarowanie budżetem. Wydatki na ten cel wyniosły 32.756,49 zł.

V - Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1. Świadczenia rodzinne

W 2014 roku wypłacono następujące świadczenia rodzinne:

· zasiłek rodzinny - 4.502 świadczeń (wysokość zasiłków: 77,00 zł, 106,00 zł, 115,00 zł),

· dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 14 świadczeń (wysokość dodatku 1.000,00 zł),

· dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 160,00 zł świadczeń (wysokość dodatku 400,00 zł),

· dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 198 świadczeń (wysokość dodatku 170,0 zł lub 250,00 zł przy dziecku niepełnosprawnym),

· dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 306 świadczeń (wysokość dodatku 60,00 zł, 80,00 zł),

· dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 287 świadczeń (wysokość dodatku 100,00 zł jednorazowo),

· dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 587 świadczeń (wysokość dodatku 50,00 zł lub 90,00 zł)

· dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 840 świadczeń (wysokość dodatku 80,00 zł na każde trzecie i kolejne dziecko w rodzinie),

· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -57 świadczeń (wysokość zapomogi 1.000,00zł).

2. Świadczenia opiekuńcze

Do 31 grudnia 2014 roku wypłacono następujące świadczenia pielęgnacyjne:

· zasiłki pielęgnacyjne- 1.959 świadczeń (153 zł miesięcznie),

· świadczenie pielęgnacyjne - 372 świadczenia osobom niepracującym i opiekującym się niepełnosprawnymi członkami rodziny (I-IV - 620,00 zł, od V - 800,00 zł miesięcznie),

· specjalny zasiłek dla opiekuna - 7 świadczeń (520,00 zł miesięcznie),

· zasiłek dla opiekuna - 207 świadczeń (520,00 zł miesięcznie).

3. Fundusz alimentacyjny

W 2014 roku wypłacono 617 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 54 osób.

Ośrodek prowadzi również postępowanie wobec 119 dłużników alimentacyjnych (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej i zawodowej dłużników, współpraca z PUP w Brzegu celem aktywizacji zawodowej, ścisły kontakt z komornikami i prokuraturą celem ustalenia możliwości spłaty zadłużenia zobowiązań alimentacyjnych, sporządzanie decyzji w sprawie zwrotu należności, tytułów wykonawczych, przekazywanie informacji do CED InfoMonitora).

Koszt świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, funduszu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pomniejszony o zwroty nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 1.834.947,49 zł, natomiast koszty obsługi 53.445,07 zł, a zwrot niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.430,43 zł. Łączna kwota to 1.836.377,92 zł

VI- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki odprowadzano za osoby korzystające z zasiłków stałych oraz osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt składek wyniósł 21.294,37 zł .

VII- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1. Zasiłki celowe i specjalne celowe (zadanie własne Gminy)

Przyznano łącznie 216 zasiłków celowych i specjalnych celowych, w tym między innymi zakup bułek na drugie śniadanie dla 1 dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu, 21 na leki, leczenie i rehabilitację w domu, 38 na opał, 17 na odzież, 24 na żywność, 56 na inne cele, głównie na opłaty mieszkaniowe, 5 na remont, 3 w związku ze zdarzeniem losowym (pożar budynku), 6 na opłatę czesnego w przedszkolu, 5 na opłatę kolonii dla 8 dzieci. Koszt zasiłków celowych wyniósł 77.366,00 zł.

2. Zasiłki okresowe / zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu Wojewody/

Zasiłki okresowe mogą być przyznane na okres od 1 do 12 m-cy z uwagi na niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, długotrwałą chorobę. W 2014 roku przyznano 94 rodzinom tę formę pomocy na okres średnio ok. 7 m-cy. Łączny koszt zasiłków okresowych wyniósł 222.950,00 zł, z tego budżet gminy 10.025,26 zł i budżet Wojewody 212.924,74 zł. Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 119,67 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

VIII- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

W 2014 roku przyznano 15 dodatków mieszkaniowych i 22 dodatki energetyczne. Ogólna kwota wypłaconych dodatków wraz z kosztami obsługi wyniosła 14.543,25 zł.

IX - Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłki stałe to zadanie własne gminy finansowane z budżetu Wojewody. W 2014 roku wypłacono 386 zasiłków stałych dla 39 osób niepełnosprawnych, lub w wieku emerytalnym , które nie nabyły uprawnień do renty/emerytury. Łączny koszt zasiłków stałych wyniósł 170.507,89 zł.

X - Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

W 2014 roku nie finansowano tej formy pomocy z budżetu gminy.

XI - Rozdział 85279 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem odwołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego na usuwanie skutków gradobicia wypłacono jednej rodzinie ze środków przyznanych przez Wojewodę Opolskiego kwotę 3.259,00 zł.

XII - Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. Rządowy program " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W 2014 roku w ramach programu udzielono następującej pomocy:

· posiłki dla 116 dzieci w przedszkolu i dla uczniów w szkołach,

· 600 zasiłków celowych na żywność dla 111 rodzin.

Łączny koszt dożywiania wyniósł 187.692,58 zł, z tego budżet gminy 37.538,52 zł i budżet Wojewody 150.154,06 zł

2. Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W okresie od stycznia do grudnia wypłacono 372 świadczenia po 200,00 zł miesięcznie, co daje łącznie z kosztami obsługi 76.632,00 zł.

3. Rządowy program "Karta dużej rodziny". W pierwszym półroczu weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2014 roku przyjęto 33 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Koszt zadania wyniósł 294,69 zł.

4. Schronienie - Przyznano pomoc 3 osobom bezdomnym w postaci opłaty za pobyt w schronisku w kwocie 19.173,20 zł.

5. Jubilaci - W 2014 wypłacono świadczenia dla 14 par jubilatów na kwotę 2.800,00zł. na podstawie uchwały nr 57a/26/99 Zarządu Gminy w Lubszy z dnia 21.10.1999 r w sprawie finansowania w ramach zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy wypłaty nagród " Za długoletnie pożycie małżeńskie" i " Za zasługi dla obronności kraju".

Zadania powyższe jak i rozliczane w dziale 854 w zakresie pomocy socjalnej - stypendia socjalne - dla uczniów realizował Ośrodek Pomocy Społecznej, którego utrzymanie zamknęło się kwotą 474.458,09 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przy współpracy z Gminą Lubsza realizuje projekt "Powrót do zatrudnienia". W ramach realizacji projektu zawarto w dniu 1.04.2014 roku 1 umowę na świadczenie usług przez dziennego opiekuna ( umowa zawarta od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.). Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem przez pięć dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych przez maksymalnie 9 godzin dziennie w godzinach ustalonych z rodzicami dziecka. Koszty wynagrodzenia refundowane są w całości przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ze środków POKL. Wydatki budżetu gminy na koniec roku wyniosły 2.537,50 zł, w tym dotyczą również refundowanego wynagrodzenia.

W ramach tego projektu Gmina jest zobowiązana do:

· zawarcia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania pracy opiekuna dziennego (w dniu 01.04.2014 r. zawarto polisę ubezpieczeniową) - koszt 125,00 zł,

· prowadzenia wykazu opiekunów dziennych (w dniu 16.04.2014 r. na stronie BIP Urzędu Gminy ogłoszono wykaz dziennych opiekunów),

· nadzoru nad dziennym opiekunem (w dniu 20.05.2014 r. przeprowadzono czynności nadzorcze).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w 2014 roku budżet gminy 230.688,28zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 36.312,90 zł, dla 103 uczniów z 57 rodzin. Ponadto na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna" wydano 11.995,27 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału Gospodarka odpadami ewidencjonowane są wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, które za okres sprawozdawczy wyniosły 687.855,46 zł. Natomiast wydatki związane z energią elektryczną i eksploatacją oświetlenia ulicznego wyniosły ogółem 363.320,07 zł. Wydatki w kwocie 2.769,15 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotyczyły zakupu drzewek oraz worków i rękawiczek do sprzątania w ramach akcji "Sprzątanie świata". Pozostałe wydatki w kwocie 99.557,29 zł zrealizowano między innymi na utrzymania porządku i czystości w poszczególnych miejscowościach gminy, odbioru bezpańskich psów i przyjęcia ich do schroniska, usług weterynaryjnych oraz wymiany zniszczonych szyb w wiatach przystankowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania w zakresie działalności kulturalnej wykonuje instytucja kultury powołana przez Radę Gminy. Na swoją działalność otrzymuje dotację z budżetu gminy. Na utrzymanie bibliotek wydatki wyniosły 255.000,00 zł, a na ośrodek kultury i świetlice 697.380,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych informacja o realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa oraz z wykonania planu finansowego z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych instytucji kultury - GOK w Lubszy jest dołączona do niniejszej informacji. Wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej świetlicy w Szydłowicach, która nie była jeszcze przekazana dla GOK wyniosły 5.486,81 zł.

Ponadto przekazano na podstawie porozumienia 4.453,00 zł dotacji dla Powiatu Brzeskiego na współfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotacją na zadania w zakresie sportu realizowane, na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu, przez Gminne Zrzeszenie LZS w Lubszy. Zadania z zakresu upowszechniania sportu realizowane przez LZS to propagowanie piłki nożnej. Na ich prowadzenie Gminne Zrzeszenie LZS w roku ubiegłym otrzymało 48.558,23 zł dotacji. Natomiast na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 233.702,17 zł, na działalność sportową w szkołach 13.804,72 zł, a na stypendia sportowe 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2014 roku wyniosły 405.100,56 zł, co stanowi 78 % planu rocznego. Realizację planu inwestycyjnego prezentują załączniki nr 5 i 6 do niniejszej informacji.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

· Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Rogalice - 20.138,70 zł, dotacja na zadanie została przekazana dla zakładu budżetowego ZGK z/s w Śmiechowicach na dokumentację.

· Rozbudowa sieci wodociągowej - 4.808,82, zadanie realizowane przez zakład budżetowy ZGK z przekazanej dotacji.

· Budowa chodnika we wsi Czepielowice - 36.816,90 zł, na realizację zadania w ramach porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego.

· Budowa chodnika we wsi Myśliborzyce - 37.415,82 zł, na realizację zadania w ramach porozumienia przekazano dotację dla Powiatu Brzeskiego.

· Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice-Stawy - 114.966,51 zł, jest to kontynuacja zadania z lat wcześniejszych.

· Informatyzacja Urzędu Gminy - 12.806,94 zł, zakupiono laptop i oprogramowanie do obsługi administracyjnej straży gminnej.

· Rozbudowa remizy OSP w Lubszy -19.898,15 zł, rozpoczęto roboty budowlane, zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

· Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Lubsza - 28.000,00 zł, zadanie zakończone.

· "Tęczowe przedszkole" wyposażenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych - 35.027,30 zł, zadanie zakończone, realizowane z dofinansowaniem ze środków POKL na podstawie umowy z WUP w Opolu.

· Rozbudowa oświetlenia ulicznego - 21.352,93 zł, zamontowano 2 szt. lamp hybrydowych przy ul. Akacjowej w Pisarzowicach.

· Budowa wiat przystankowych - 6.473,49 zł, wiatę postawiono oraz wykonano plac przy niej z kostki betonowej w miejscowości Piastowice.

· Budowa placu utwardzonego przed świetlicą w Szydłowicach - 22.500,00 zł, zadanie zakończone.

· Dokumentacja i budowa przedszkola w Lubszy - 44.895,00 zł, wykonano dokumentację.

· Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do wykonania w roku 2014 będą realizowane w drugim półroczu i latach następnych po pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zadania zlecone realizowane są w ramach budżetu gminy, a finansowane ze środków budżetu państwa, a szczegółowo zaprezentowane w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu rocznego obrazuje poniższe zestawienie:

Dotacje

Wydatki

plan roczny

2.603.673,39

2.603.673,39

wykonanie

2.532.665,73

2.532.665,73

% wykonania

97,27

97,27

Należy stwierdzić, iż globalne wykonanie planu w zakresie otrzymanych dotacji i zrealizowanych wydatków przebiegało prawidłowo. Otrzymane dotacje były na bieżąco rozdysponowywane.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych zostały założone na podstawie uchwał Rady Gminy przy placówkach oświatowych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Zbiorcze wykonanie dochodów i wydatków wygląda następująco:

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem

plan roczny

358.800,00

358.800,00

wykonanie

264.013,05

264.013,05

% wykonania

73,58

73,58

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych ujęto w załączniku nr 9.

Zakład budżetowy został powołany w 2000 roku uchwałą Rady Gminy pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy. Podstawowym zadaniem zakładu jest zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę i odbiór ścieków.

Zgodnie z wielkościami przedstawionymi w sprawozdaniu Rb 30S, przychody i koszty przedstawia poniższe zestawienie:

Przychody

Koszty

plan

1.476.800,00

1.471.800,00

wykonanie

1.251.763,29

1.223.003,30

% wykonania

84,76

83,10

Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r. - 22.065,93 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r. + 3.933,89 zł

Stan zobowiązań na koniec roku wynosił 89.580,99 zł, a należności pomniejszonych o odpis aktualizujący należności 46.852,49 zł. Natomiast stan środków pieniężnych wynosił 43.392,11 zł.

Podsumowując niniejszą informację można stwierdzić, iż realizacja planu dochodów i wydatków w 2014 roku przebiegała prawidłowo. W miarę potrzeb przyjęty plan był korygowany tak, aby zapewnić jak najlepszą realizację zaplanowanych zadań. Środki zaplanowane w budżecie w pełni zapewniły realizację zadań w roku 2014. W większości zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Odstąpiono jedynie od wykonania tych zadań, gdzie nie było możliwości pozyskania zewnętrznych środków, a takie były zakładane w montażu finansowym ich realizacji. Podjęte działania w latach poprzednich w zakresie spłaty kredytów przyniosły oczekiwane rezultaty. Poziom zadłużenia od 01.01.2011 roku do 31.12.2014 roku spadł o 4.085.216,86 zł, w tym spłacono 211.796,42 zł kredytu kupieckiego na modernizację oświetlenia ulicznego. Obecnie spokojnie można regulować pozostałe jeszcze do spłaty kredyty i pożyczki oraz realizować zaplanowane zadania w latach przyszłych. Obecnie Gmina Lubsza nie ma problemów z zachowaniem wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych i uchwalaniem budżetów na najbliższe lata. Dzięki dyscyplinie w zakresie spłaty zobowiązań Gmina Lubsza przygotowana jest na najbliższy okres programowania budżetu Unii Europejskiej i będzie mogła sięgać po te środki, ponieważ będzie w stanie zapewnić udział własny środków przy realizacji zadań i projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Lubsza


Bogusław Gąsiorowski


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Lubsza
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe