Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Popielów

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz.1515) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

1) Zwiększeniu planu przychodów budżetu gminy na łączną kwotę: 226 547,- złotych z tego,

- wolne środki 226 547,- złotych

2) Zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: 226 547,- złotych z tego,

- wydatki bieżące:36 947,- złotych

- wydatki majątkowe:189 600,- złotych

3) Przesunięciu w planie wydatków bieżących budżetu gminy

§ 2.

Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały..

§ 3.

Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet gminy na 2016 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem, z tego:

29 763 686,00

Wydatki ogółem, z tego

31 234 092,00

dochody bieżące, w tym

22 139 168,00

wydatki bieżące, w tym

19 706 992,00

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane

9 836 274,00

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

6 010 472,00

-dotacje na zadania bieżące

1 123 727,00

-wydatki na programy i projekty (…) o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 255 519,00

-obsługa długu

225 000,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez JST

-

-remonty

256 000,00

dochody majątkowe, w tym

7 624 518,00

wydatki majątkowe, w tym

11 527 100,00

-dotacje i środki (…) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

7 150 328,00

-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym

11 447 100,00

-(…) z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp

10 030 000,00

-dotacje na inwestycje

80 000,00

Przychody

2 602 206,00

Rozchody

1 131 800,00

RAZEM

32 365 892,00

RAZEM

32 365 892,00

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2016
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2016
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/98/2016
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/98/2016
Rady Gminy Popielów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe