Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 500 000 zł.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota w zł.

600

Transport i łaczność

500 000

60016

Drogi publiczne gminne

500 000

dochody majątkowe;

500 000

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /remont nawierzchni dróg osiedlowych w Nowych Gołuszowicach/

500 000

§ 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 76 295 zł.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota w zł.

801

Oświata i wychowanie

38 000

80101

Szkoły podstawowe

38 000

wydatki majątkowe;

38 000

w tym: w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne /remont łazienek i kasopracownii ZS Pietrowice/

38 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 777

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

12 777

wydatki bieżące;

12 777

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

12 777

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24 218

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

24 218

wydatki bieżące;

24 218

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki /f.soł. Bogdanowice - remont świetlicy wiejskiej 8790 zł., Pietrowice - Zakup materiałów budowlanych 8128 zł., Mokre - zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych do jej wyłożenia w pomieszczeniach przy boisku 2000 zł., zakup trawy na boisko do piłki siatkowej 300 zł., Chróstno - przyłączenie do świetlicy wody i kanalizacji 5000 zł.,

24 218

926

Kultura fizyczna i sport

1 300

92695

Pozostała działalnośc

1 300

wydatki bieżące;

1 300

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki /f.soł. Zubrzyce - zmiana planu zagospodarowania placu zabaw

1 300

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 576 295 zł.

Dział

Rozdział

§

Treść

Kwota w zł.

600

Transport i łaczność

505 300

60016

Drogi publiczne gminne

505 300

wydatki bieżące;

5 300

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki /f. soł.Zubrzyce- kamień na utwardzenie terenów gminnych 1300 zł., Chróstno - zakup kamienia 4000 zł.,

5 300

wydatki majątkowe;

500 000

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne /remont nawierzchni dróg osiedlowych w Nowych Gołuszowicach /

500 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 777

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 777

wydatki bieżące;

12 777

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

12 777

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

38 000

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

38 000

wydatki bieżące;

38 000

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki

38 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 918

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

17 918

wydatki bieżące;

17 918

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki /f.soł. Bogdanowice - doposażenie świetlicy wiejskiej w meble kuchenne 8790 zł., Pietrowice - zakup materiałów budowlanych i remont świetlicy wiejskiej 8128 zł., Chróstno - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy 1000 zł.,

17 918

926

Kultura fizyczna i sport

2 300

92695

Pozostała działalnośc

2 300

wydatki bieżące;

2 300

w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki /f.soł. Mokre - zakup kostki brukowej i materiałow potrzebnych do jej wyłożenia w pomieszczeniach przy boisku 2000 zł., zakup trawy na boisko do piłki siatkowej 300 zł.,

2 300

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Naumczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe