Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445, 1890), art. 211, art. 212 ust.1, art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2013r, poz.885, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150,z 2016r. poz.195) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2016r.

1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.139.359zł.
Dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§ 0830. Wpływy z usług o kwotę 1.930zł.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 96.571zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 430zł.

§ 2320. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22.260zł.

§ 2900. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 31.010zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 2160. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 479.000zł.

§ 2900. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 132.530zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.141zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 0690. Wpływy z różnych opłat o kwotę 70.000zł.

§ 2708. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 71.079zł.
/Wolontariat-razem możemy więcej/

§ 2709. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.181zł.
/Wolontariat-razem możemy więcej/

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 2705. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 164.440zł.
/ Sport-skuteczne narzędzie ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu/
Dochody majątkowe

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§ 6295. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.968zł. /Termomodernizacja Zespołu Szkół w Głogówku/

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6208. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 57.819zł.
/Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku/

2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 479.000zł.

Dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 2110. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 479.000zł.

3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 678.434zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- Wydatki bieżące o kwotę 17.000zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 17.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- Wydatki majątkowe o kwotę 4.000zł.
/Zakup psa służbowego patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Prudniku/

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Wydatki bieżące o kwotę 51.500zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 51.500zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

- Wydatki bieżące o kwotę 164.570zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 164.570zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- Wydatki bieżące o kwotę 21.660zł.

- w tym: dotacja celowa na zadania bieżące 21.660zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- Wydatki bieżące o kwotę 3.141zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 3.141zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące o kwotę 71.930zł.

- w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 63.820zł.

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę 83.622zł.
/Wolontariat-razem możemy więcej/

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę 96.571zł.
/Futbolistki łączą narody/

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Wydatki ze środków europejskich o kwotę 164.440zł.
/Sport-skuteczne narzędzie ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu/

4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 18.075zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- Wydatki bieżące o kwotę 18.075zł.

- w tym: wynagrodzenia i składki 18.075zł.

§ 2. 1 Zmianie ulega załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty ze środków europejskich.

2. Wprowadza się do realizacji w 2016 roku zadania:

1) nr 2.2 "Wolontariat -razem możemy więcej" o wartości 83.622zł.

2) nr 2.3 "Futbolistki łączą narody" o wartości 96.571zł.

3) nr 2.4 "Sport- skuteczne narzędzie ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu" o wartości 164.440zł.

3. Załącznik po zmianie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Przewodniczący Rady


Józef Janeczko


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/2016

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 30 maja 2016r.

Wydatki na programy i projektyze środków europejskich

Lp.

Projekt

Kate-goria inter-wencji

Klasyfi-kacja /roz-dział

Wydatki w okresie realizacji projektu (całko-wita wartość projektu)

w tym

Planowane wydatki

środki z budżetu krajowe-go

środki z budżetu UE

2016r.

Wydatki razem

Z tego:

środki z budżetu krajowego

środki z budżetu UE

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego źródła finansowania:

Pożycz. I kredyty razem

Do-tacja celo-wa

Pozo-stałe środki własne

prefinan-sowanie

ze śr. własn.

Dota-cja celo-wa

Kredyt na prefinan długoter-minowy

Pozo-stałe

(6+7)

(9+13)

(10+11+12)

(14+15+16+17)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Wydatki majątkowe ogółem

x

x

8.142.450

2.142.738

5.999.712

1.890.693

283.599

276.400

-

7.199

1.607.094

40.794

-

1.566.300

-

1.1

Mechanizm Finansowy Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2013

predefiniowany przez Min.Rozw.Region

Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz spółpr.. z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

75095

157.050

25.938

131.112

-

2014

12.212

1.832

10.380

2015

96.845

16.907

79.938

2016

47.993

7.199

40.794

47.993

7.199

7.199

40.794

40.794

1.2

Regio. Progr. Operac. Woj.Opolskiego

Priorytet X: Inwestycje w infrastr. Społ.

Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

80195

3.685.400

552.800

3.132.600

2015

-

-

-

2016

1.842.700

276.400

1.566.300

1.842.700

276.400

276.400

1.566.300

1.566.300

2017

1.842.700

276.400

1.566.300

1.3

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa lub moderniz. Dróg lokalnych

Wsparcie inwest.związanych z tworzen. Ulepszeniem lub rozbudową małej infrastruktury w tym inwest. W energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Przebudowa drogi powiat. Nr 1206 O wraz z infrastr. Towarzyszącą relacji Biała-Sowin na odcinku od m.Górka Prudnicka do m.Pogórze

2017

60014

4.300.000

1.564.000

2.736.000

II

Wydatki bieżące ogółem

534.633

27.029

507.604

394.633

27.029

27.029

367.564

367.564

2.1

ERASMUS+

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Woda naszym cennym skarbem

80120

190.000

-

190.000

2016

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

50.000

2017

70.000

-

70.000

2018

70.000

-

70.000

2.2

INTERREG-V-A Republika czeska- Rzeczpospolita Polska

Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności

Fundusz Mikroprojektów

Wolontariat- razem możemy wiecej

2016

92195

83.622

12.543

71.079

83.622

12.543

12.543

71.079

71.079

2.3

INTERREG-V-A Republika czeska- Rzeczpospolita Polska

Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności

Fundusz Mikroprojektów

Futbolistki łączą narody

2016

92605

96.571

14.486

82.085

96.571

14.486

14.486

82.085

82.085

2.4

Mechanizm Finansowy Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2014

PL13 "ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"

Sport- skuteczne narzędzie ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu"

92695

164.440

-

164.440

164.440

164.440

164.440

OGÓŁEM (I + II)

x


8.677.083


2.169.767


6.507.316


2.285.326


310.628


276.400


-


34.228


1.974.658


408.358


-


1.566.300


-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe