Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XX/137/15 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016 roku, poz. 121).

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2016 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie


Adam Radom


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/183/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/183/16
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe