| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/50/13 Rady Powiatu w Staszowie

z dnia 24 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 w związku z art . 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 595), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę 331.259,47 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 355.730,61 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 24.471,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę 331.259,47 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 599.201,72 zł

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 267.942,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do uchwały Nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” do uchwały Nr XLIII/47/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do uchwały Nr XLI/25/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.” do uchwały Nr 63/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 „Dotacje celowe w 2013 r.” do uchwały Nr XLIII/47/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” do uchwały Nr 59/13 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Przewodniczący Rady


Damian Sierant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/50/13
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 24 lipca 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2013 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 331.259,47 zł. Zmiany dochodów i wydatków dotyczą:

1/ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.323.2013 z dnia 16 lipca 2013r.

2/ Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się dochody o kwotę 24.471,14 zł oraz wydatki o kwotę 12.942,25 zł, z tego:

- zmniejsza się wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o kwotę 36.000,00 zł celem dostosowania do wielkości wynikających z umów podpisanych z Wojewodą Świętokrzyskim /Umowa Dotacji Nr BiZK.VI.6355.12.9.1.2013 z dnia 27.05.2013r., Umowa Dotacji Nr BiZK.VI.6355.12.9.2.2013 z dnia 27.05.2013r., Umowa Dotacji Nr BiZK.VI.6355.12.9.3.2013 z dnia 27.05.2013r., Umowa Dotacji Nr BiZK.VI.6355.12.9.4.2013 z dnia 27.05.2013r., Umowa Dotacji Nr BiZK.VI.6355.12.9.5.2013 z dnia 25.06.2013r./

- zwiększa się dochody o kwotę 11.528,86 zł /pomoc finansowa z gmin/ oraz wydatki o kwotę 23.057,57 zł / pomoc finansowa z gmin – 11.528,86 zł, wkład własny powiatu – 11.528,89 zł/ tytułem dostosowania wartości zadań realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych do wartości po przetargu.

3/ Dz. 750 Administracja publiczna

- zwiększa się dochody o kwotę 59.290,23 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 710,10 zł celem dostosowania wielkości planu do zaktualizowanej umowy dofinansowania realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Powiecie Staszowskim”. Uwolnione środki z wkładu własnego w/w projektu przesuwa się do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na festyn „Razem Bezpieczniej w Powiecie” /28.471,44 zł/ oraz do dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie /20.000,00/.

- przesuwa się środki w kwocie 6.911,00 zł do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tytułem udzielenia pomocy finansowej gminie Szydłów na realizację projektu historyczno-edukacyjnego pn.: „Świętokrzyski triathlon – w 150. rocznicę powstania styczniowego”,

4/ Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z gmin Powiatu Staszowskiego z przeznaczeniem na festyn „Razem Bezpieczniej w Powiecie” oraz zwiększa się wydatki o kwotę 32.471,44 zł

- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z dotacji bieżących przeznaczonych na pomoc w utrzymaniu w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe.

Ponadto w załącznikach „Dotacje celowe w 2013 r.” oraz „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” wprowadza się zmiany wpisując Gminy, którym udzielono pomocy finansowej na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

- na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie znak: PF-313.5.2013 z dnia 11.07.2013r. w dziale tym dokonuje zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

5/ Dział 801 Oświata i wychowanie:

- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 271.440,38 zł w związku z przystąpieniem w latach 2013-2015 do realizacji projektu pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim” w ramach POKL.

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 zł /zadania pn.: „Siłownia”, „Strzelnica pneumatyczna” oraz „Wykonanie bowlingu 2–torowego w obiekcie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie”/ z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie.

Ponadto w dziele tym dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu przeprowadzenia /poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć/ części ustnej egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 29.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zapewnienie właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń szkolnych oraz zapewnienie wentylacji mechanicznej we wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Zespole Szkół w Połańcu – 14.000,00 zł,

- „Budowę wiaty przeznaczonej na śmietnik na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie” – 15.000,00 zł.

6/ Dz. 852 Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć środków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych celem dostosowania planu wydatków do podpisanych porozumień.

7/ Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 21.000,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 08.07.2013r. Aneksu Nr 1 do umowy nr AS3/000012/13/D z dnia 16.04.2013r. z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

8/ Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.000,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na organizację VI Pikniku Ekologicznego Powiatu Staszowskiego. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki w kwocie 510.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin Powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej /środki finansowe przesuwa się z zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltanicznej na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wytwarzającej energię elektryczną na potrzeby Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie” – 250.000,00 zł oraz z zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły” – 260.000,00 zł/.

Ponadto w załączniku „Dotacje celowe w 2013 r.” wprowadza się zmiany wpisując podmioty, którym udzielono dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kudlicki

Adwokat - specjalista z zakresu prawa karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »