| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/287/14 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646) Rada Miejska w 0sieku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 4 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4 pkt.1)ogólną w wysokości 24.869,00 zł”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie :

,, § 6.Ustala się dochody w kwocie 92.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 214.829,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;

3) §7 otrzymuje brzmienie :

,,§ 7.Ustala się dochody w kwocie 3.500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 81.892,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska”.

4) załącznik Nr 3,,Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 4 ,,Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2014 rok ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 6 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 10,,Dotacje celowe w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wiesław Kopeć


Uzasadnienie

Dochody bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 71.328,00 zł, w tym : -dochody własne – 57.114,00 zł ; -dotacje celowe -14.214,00 zł; Dochody bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 463.531,88 zł( dotację celową na zadania bieżące zmniejszono , a zwiększono na zadania inwestycyjne – zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , realizowane przez 0środek Pomocy Społecznej ) Dochody majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 629.360,00 zł, w tym : - dotacja celowa na zadania inwestycyjne – zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , realizowane przez 0środek Pomocy Społecznej ) – 622.985,00 zł; -dotacja celowa ,,e” świętokrzyskie – 6.375,00 zł ( środki przeniesiono z roku 2013 ); Wydatki bieżące na 2014 rok zwiększono o kwotę 232.667,12 zł, w tym : -informatyka ( wykluczenie cyfrowe )-50.542,12 zł; -administracja publiczna – 44.880,00 zł; -straże- 1.843,00 zł; -oświata i wychowanie -54.011,00 zł; -ochrona zdrowia ( fundusz przeciwalkoholowy) -62.949,00 zł; -opieka społeczna – 16.339,00 zł; -gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.103,00 zł. Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejszono o kwotę 633.098,00 zł , w tym : -informatyka ( wykluczenie cyfrowe )-506.905,00 zł; -administracja – 27.685,00 zł; -oświata i wychowanie – 31.396,00 zł; -ochrona zdrowia ( fundusz przeciwalkoholowy) -65.596,00 zł; -opieka społeczna – 1.125,00 zł; -edukacyjna opieka wychowawcza -391,00 zł; Wydatki majątkowe na 2014 rok zwiększono o kwotę 637.587,00 zł , z tego : -informatyka ( wykluczenie cyfrowe- zakup komputerów )-622.985,00 zł; -,,e” świętokrzyskie – 7.500,00 zł; -dotacja na zakup motopompy dla 0SP Bukowa – 7.102,00 zł;


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/287/14
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 28 lutego 2014 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »