| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/517/14 Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 5941)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 426 042,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 29 496,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 934 430,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok o kwotę 537 884,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku"

Załącznika Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku"

Załącznika Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznycznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok"

Załącznika Nr 9 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku"

Załącznika Nr 14 - "Dotacje celowe w 2014 roku"

do Uchwały Nr XLVI/452/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok i w to miejsce wprowadza się nową treść zawartą w załączniku:

Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku"

Nr 4 - "Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku"

Nr 5 - "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznycznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok"

Nr 6 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku"

Nr 7 - "Dotacje celowe w 2014 roku"

do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kryspin Bednarczyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w działach:

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w zwiazku z otrzymaną dotacją w ramach programu "Odnowa Wisi Świętokrzyskiej na 2014 rok" na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja strażnicy w Woli Osowej" w kwocie 19 500,00 zł

756 "dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w związku z wpływem odsetek w kwocie 31 820,00 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z otrzymaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 345 225,66 zł.

2. Zwiększa/zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w dziale:

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt "Przedszkole równych szans" - Przedszkole Nr 8 w Staszowie kwota 29 496,48 zł.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w działach:

600 "Transport i łączność" w związku:

- ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Przebudowa ulic na Osiedlu Na Stoku w Staszowie etap I" o kwotę 355 000,00 zł

750 "administracja publiczna" w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup materiałów w kwocie 3 000,00 zł

754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku z:

- przekazaniem dotacji dla OSP Krzczonowice na dokończenie budowy budynku garażowego dla samochodów strażackich przy budynku OSP w Krzczonowicach o kwocie 12 000,00zł

- wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku OSP w Woli Osowej w kwocie 80 000,00 zł (w tym: środki z dotacji 19 500,00 zł)

801 "oświata i wychowanie" w związku ze zwiększeniem środków na zakup materiałów w kwocie 2 500,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku z wprowadzeniem dotacji na zadanie pn.: "Wakacyjny turniej w piłce siatkowej" w kwocie 7 000,00 zł

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w związku z realizacją zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie w kwocie 345 225,66 zł

900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zwiększeniem środków na:

- dopłatę do wody w kwocie 47 000,00 zł

-zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w kwocie 151 000,00 zł

Realizacja zadania w latach 2014 - 2015 w tym: w 2014 roku - 1 000,00 zł, w 2015 roku - 150 000,00 zł

926 "kultura fizyczna" w związku ze zwiększeniem środków na zadanie pn.: "Ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego - sołectwo w Krzczonowicach" o kwotę 2 820,00 zł (w tym: środki z funduszu sołeckiego 1 000,00 zł, środki Gminy 1 820,00 zł).

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w działach:

600 "transport i łączność" w związku ze zmiejszeniem środków na zadaniach:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 50 000,00 zł

- wykonanie rowów odwadniających drogi gminnej na dł. około 8 km - sołectwo Krzczonowice w kwocie 1 000,00 zł

- "Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie w kwocie 300 000,00 zł

- "Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie" w kwocie 15 000,00 zł

754 "Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w związku ze zmniejszeniem środków na zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł

851 "ochrona zdrowia" w związku ze zmniejszeniem zakupu materiałów o kwotę 7 000,00 zł

900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniach inwestycyjnych pn:

-"Budowa domu pogrzebowego w Staszowie" o kwotę 1 000,00 zł

-Budowa ul. na Oś. Na Stoku o kwotę 40 000,00 zł.

5. Zwiększ/

zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok w działach:

801 "oświata i wychowanie"852 "pomoc społeczna"

853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

"854 "edukacyjna opieka wychowawcza"

w związku z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek o kwotę 78 884,82 zł

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w 2013 r. Dz. U. poz. 645, poz. 1318; 2014 r. Dz. U. poz. 379

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone: w 2013 Dz.U. poz 938, poz. 1646; 2014 r. Dz. U. poz. 379


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1a.pdf

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zwiększenia


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1b.pdf

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zmniejszenia


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zwiększenia


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2b.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zmniejszenia


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/517/14
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe w 2014 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »