| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą ubiegać się o dotacje z budżetu gminy Łysomice na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Łysomice składając pisemny wniosek do Wójta Gminy Łysomice w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania powinien zawierać:

1)dokładne określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji;

2)odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji;

3)aktualny statut lub inny dokument określający strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności podmiotu ubiegającego się o dotację;

4)precyzyjne określenie zadania, na które ma być wykorzystana dotacja, będącego podstawą do oceny, że zadanie nie mieści się w katalogu zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.);

5)termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

6)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

7)uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji;

8)informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy zadanie określone w powyższym wniosku;

9)oświadczenie wnioskodawcy, że jest spełnia wymagania przewidziane ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finanse ów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§ 4. 1)Wójt Gminy Łysomice przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na cel publiczny związany z realizacją zadania z zakresu zadań gminy Łysomice bierze pod uwagę w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych w gminie Łysomice;

2) przewidywane efekty realizacji zadania;

3) kwotę oczekiwanej dotacji;

4) ocenę możliwości realizacji zadania w świetle przedstawionych przez podmiot dokumentów.

2)Decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosków podejmuje Wójt Gminy Łysomice.

3)Kwoty przyznanych dotacji zamieszcza się w projekcie uchwały budżetowej wraz z wykazem podmiotów, którym je przyznano.

§ 5. 1)Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pomiędzy Gminą Łysomice, a podmiotem dotowanym.

2)Umowa zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 6. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7. 1)Wójt Gminy Łysomice lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonywania zadania, na które została przyznana dotacja.

2)Kontrola nad wykonywaniem zadania prowadzona jest w sposób określony w umowie, a w szczególności polega na:

1) kontroli merytorycznej przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników urzędu gminy Łysomice;

2) kontroli finansowej przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników urzędu gminy Łysomice;

3) przekazaniu odpisów dokumentów związanych z wykonaniem zadania;

4) udzieleniu pisemnych wyjaśnień dot. realizacji zadania dotowanego.

§ 8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez:

1)przedłożenia sprawozdania z realizacji dotowanego zadania w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy;

2)przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii rachunków, faktur i umów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków finansowych;

3)przedłożenie protokołów odbioru jeżeli zadanie dotowane wymagało sporządzenie takich dokumentów.

§ 9. Wójt Gminy w terminie do 31 marca po upływie roku budżetowego ogłasza na tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zbiorczą informację o udzielonych w roku budżetowym dotacjach, kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach dotacji, co do których powstał obowiązek zwrotu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Polak

Ekspert

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »