| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/239/2010 Rady Gminy Łysomice

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Łysomice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu zadań gminy Łysomice innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) art. 221 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia i sposób kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

§ 2. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą ubiegać się o dotacje z budżetu gminy Łysomice na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Łysomice składając pisemny wniosek do Wójta Gminy Łysomice w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 3. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację określonego zadania powinien zawierać:

1)dokładne określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji;

2)odpis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji;

3)aktualny statut lub inny dokument określający strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności podmiotu ubiegającego się o dotację;

4)precyzyjne określenie zadania, na które ma być wykorzystana dotacja, będącego podstawą do oceny, że zadanie nie mieści się w katalogu zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.);

5)termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

6)określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

7)uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji;

8)informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek w zakresie, którego dotyczy zadanie określone w powyższym wniosku;

9)oświadczenie wnioskodawcy, że jest spełnia wymagania przewidziane ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do ubiegania się o przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finanse ów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

§ 4. 1)Wójt Gminy Łysomice przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji na cel publiczny związany z realizacją zadania z zakresu zadań gminy Łysomice bierze pod uwagę w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych w gminie Łysomice;

2) przewidywane efekty realizacji zadania;

3) kwotę oczekiwanej dotacji;

4) ocenę możliwości realizacji zadania w świetle przedstawionych przez podmiot dokumentów.

2)Decyzje w sprawie rozpatrzenia wniosków podejmuje Wójt Gminy Łysomice.

3)Kwoty przyznanych dotacji zamieszcza się w projekcie uchwały budżetowej wraz z wykazem podmiotów, którym je przyznano.

§ 5. 1)Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 221 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pomiędzy Gminą Łysomice, a podmiotem dotowanym.

2)Umowa zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 6. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7. 1)Wójt Gminy Łysomice lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do kontrolowania sposobu wykonywania zadania, na które została przyznana dotacja.

2)Kontrola nad wykonywaniem zadania prowadzona jest w sposób określony w umowie, a w szczególności polega na:

1) kontroli merytorycznej przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników urzędu gminy Łysomice;

2) kontroli finansowej przeprowadzonej przez upoważnionych pracowników urzędu gminy Łysomice;

3) przekazaniu odpisów dokumentów związanych z wykonaniem zadania;

4) udzieleniu pisemnych wyjaśnień dot. realizacji zadania dotowanego.

§ 8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez:

1)przedłożenia sprawozdania z realizacji dotowanego zadania w terminie 15 dni od zakończenia realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy;

2)przedłożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii rachunków, faktur i umów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie przekazanych środków finansowych;

3)przedłożenie protokołów odbioru jeżeli zadanie dotowane wymagało sporządzenie takich dokumentów.

§ 9. Wójt Gminy w terminie do 31 marca po upływie roku budżetowego ogłasza na tablicy informacyjnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zbiorczą informację o udzielonych w roku budżetowym dotacjach, kwotach wykorzystanych dotacji i kwotach dotacji, co do których powstał obowiązek zwrotu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łysomice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Kalinowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »