| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/321/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 7 września 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.2) ) Rada Gminy Złotniki Kujawskie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

2. Szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie przez inne niż Gmina Złotniki Kujawskie osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie;

3. Niepublicznych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Złotniki Kujawskie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Złotniki Kujawskie:

1) zespoły wychowania przedszkolnego,

2) punkty przedszkolne;

4. Organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Złotniki Kujawskie;

5. Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Złotniki Kujawskie osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące na terenie gminy Złotniki Kujawskie niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej;

6. Podmiocie - należy przez to rozumieć szkołę i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2-3;

7. Uczniu - należy przez to rozumieć uczniów szkół oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego;

8. Uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy.

Podstawa obliczenia dotacji

§ 2. 1. Oddziałom przedszkolnym funkcjonującym w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Gminy Złotniki Kujawskie wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotniki Kujawskie w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Złotniki Kujawskie, pod warunkiem że podmiot prowadzący szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Złotniki Kujawskie pod warunkiem, że podmiot prowadzący szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niz do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokosci 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez organ dotujący.

Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji na następny rok budżetowy jest złożenie przez organ prowadzący nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego,

2) nazwę i adres podmiotu,

3) typ podmiotu,

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) informację o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie wrzesień - grudzień; przy wychowankach oddziałów przedszkolnych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego należy wskazać liczbę uczniów zamieszkującą na stałe w Gminie Złotniki Kujawskie,

6) informację o planowanej liczbie uczniów niepełnosprawnych w szkole z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej,

7) nazwę banku i numer rachunku bankowego organu prowadzącego, na który ma być przekazywana dotacja,

8) Rego i Nip podmiotu,

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Tryb uruchamiania dotacji

§ 4. 1. Organ dotujący przekazuje dotację w terminach miesięcznych. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca.

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy podmiotu wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia na dany rok budżetowy jest uchwała budżetowa Rady Gminy Złotniki Kujawskie (plan wydatków bieżących oraz liczba uczniów na dzień 1 stycznia danego roku) oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, przekazywana przez ministerstwo właściwe do spraw oświaty i wychowania.

2. Do czasu uzyskania przez organ właściwy do udzielenia dotacji informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja przekazywana jest zaliczkowo w wysokości obowiązującej w roku poprzednim, a w przypadku rozpoczęcia działalności przez podmiot od wrzesnia roku poprzedzającego rok budżetowy - na podstawie wyliczeń z części oświatowej subwencji ogólnej z roku poprzedniego.

3. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości ostatecznej kwoty dotacji oświatowej subwencji ogólnej na dany rok, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wartości z aktualnej informacji.

4. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok, dokonuje się wyrównania kwot ustalonych zgodnie z ust. 2 i 3.

Tryb i zakres kontroli wykorzystywania dotacji

§ 6. 1. Organ prowadzący przedstawia sprawozdania z wykorzystania dotacji dwa razy w roku, za I półrocze w terminie do 20 lipca danego roku oraz za drugie półrocze (narastająco od stycznia do grudnia) w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu przedkłada do organu dotującego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera m. in. informacje o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków poniesionych na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) utrzymanie budynku, pomieszczeń związanych z dotowaną działalnością, w tym ubezpieczenie majątku szkoły,

3) zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

4) pozostałe.

4. Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7. 1. Organ wykonawczy organu dotującego może przeprowadzić okresową kontrolę, o której mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez organ wykonawczy dotującego.

3. Kontrolerzy mają prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów.

4. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

§ 8. 1. Kontroler jest obowiązany powiadomić organ prowadzący, co najmniej na 3 dni przed planowaną kontrolą, o terminie i zakresie kontroli.

2. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.

5. Protokół kontroli podpisują kontroler i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

§ 9. 1. Organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot przysługuje prawo zgłoszenia, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot.

§ 10. 1. Organ wykonawczy po zakończeniu postępowania kontrolnego przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot wystąpienie pokontrolne.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.

3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie organ wykonawczy o sposobie wykonania wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Rosa


Uzasadnienie

Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prowidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Złotniki Kujawskie niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom przedszkolnym oraz innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Złotniki Kujawskie.
Wprowadzone załączniki nr 1 i 2 określają system zbierania danych wymaganych we wniosku o udzielenie dotacji, przekazywania informacji o aktualnej liczbie dzieci oraz półrocznego i rocznego rozliczania dotacji.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm.) Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, oz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 80, poz. 1111 i 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/321/2010
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI 321 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/321/2010
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI 321 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »