| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Topólka

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka


Na podstawie art. 7, ust.1, pkt3, art.18, ust.1, art 40, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zm.; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr223, poz.1458, z 2009r. Nr52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; 2011r. Nr21, poz.113) oraz art. 6, ust 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr144, poz.1042, z 2008r. Nr223, poz.1464, z 2009r. Nr18, poz.97, Nr79, poz.666, Nr92, poz.753, Nr 215, poz.1664; z 2010 r., Nr 47, poz. 278),
RADA GMINY TOPÓLKA uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych - nieczystości stałych, obowiązujące od 01 kwietnia 2011r. na terenie Gminy Topólka, w następującej wysokości:
1. Stawka na rok 2011;
1) za 1 tonę brutto - 30 zł + Vat,
2) za 1m3 brutto - 13 zł + Vat,
3) za 0,5m3 brutto - 7 zł + Vat,
4) za pojemnik 110 l. brutto - 8 zł + Vat,
5) za pojemnik 1100 l. brutto - 80 zł + Vat.
2. Stawka na rok 2011 - odpady segregowane;
1) za 1 tonę brutto - 22 zł +Vat,
2) za 1m3 brutto - 9 zł + Vat,
3) za 0,5m3 brutto - 5 zł + Vat,
4) za pojemnik 110 l. brutto - 7 zł + Vat,
5) za pojemnik 1100 l. brutto - 65 zł + Vat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy Topólka z dnia 05 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie Gminy Topólka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Biuletynie Informacji Publicznej.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zmianami) rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przy podjęciu uchwały o wzroście opłat wzięto pod uwagę fakt, że z dniem 1 stycznia 2010 Gmina do Urzędu Marszałkowskiego musi odprowadzać kwotę 104, 20 zł (dotychczas 100 zł) od każdej tony przyjętych odpadów niesegregowanych. Ponadto nastąpił wzrost podatku VAT i wzrost opłat za badania na wysypisku. W tym stanie rzeczy należało podjąć uchwałę określającą stawki za odbiór odpadów komunalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »