| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 ) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078,Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 roku Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.849.000,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 10.600.304,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.248.696,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 2.023.696,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.069.950,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 10.059.950,00zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.384.483,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.237.032,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 202.440,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.970.995,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 15.000,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 50.000,00 zł

f) obsługę długu Gminy 200.000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 4.010.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.010.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.160.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nie przewidziane w wysokości 0,35 % wydatków budżetu gminy w kwocie 48.597,00 zł.

2) Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 22.403,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.220.950,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 485.000,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 735.950,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.480.027,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.259.077,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.220.950,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaciągniętychpożyczek i kredytów - w kwocie 480.027,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 700.000,00 zł,

5) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek wyprzedzających - w kwocie 779.050,00 zł

§ 8. Wyodrębnia się dochody :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr 3 do Uchwały.

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację oraz zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł na realizacje zadań związanych z monitoringiem wysypiska.

4. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu i gospodarką odpadami.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2012 rok .

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »