| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 223, poz. 1458, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 40, poz. 230, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. t. j. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Dz. U. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały XLII/327/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 113, poz. 1453) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" § 3. 2. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego 3-6 oddziałów

8

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 6-10 oddziałów

8

3.

Dyrektor szkoły, placówki liczącej powyżej 11 oddziałów

2

4.

Wicedyrektor szkoły, placówki liczącej powyżej 11 oddziałów

6

" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy Karty Nauczyciela Rada Miejska, ustala zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno.

Po przeprowadzonej analizie proponuje się zwiększenie obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół liczących od 6-10 oddziałów z 6 do 8. Powyższa zmiana nie zwiększa obciążeń budżetu Gminy Strzelno i prowadzi do racjonalizacji wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »