| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 223, poz. 1458, z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 40, poz. 230, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281, z 2012 poz.567), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. t. j. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Dz. U. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały XLII/327/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie regulaminu ustalania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 113, poz. 1453) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" § 3. 2. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego 3-6 oddziałów

8

2.

Dyrektor szkoły liczącej od 6-10 oddziałów

8

3.

Dyrektor szkoły, placówki liczącej powyżej 11 oddziałów

2

4.

Wicedyrektor szkoły, placówki liczącej powyżej 11 oddziałów

6

" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzelno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy Karty Nauczyciela Rada Miejska, ustala zasady obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelno.

Po przeprowadzonej analizie proponuje się zwiększenie obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów szkół liczących od 6-10 oddziałów z 6 do 8. Powyższa zmiana nie zwiększa obciążeń budżetu Gminy Strzelno i prowadzi do racjonalizacji wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Piotr Pieszak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »