| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) i art. 13 ust. 1 i 2, art. 28, art. 37, art. 67 ust. 1 i 3 art. 68 ust. 1 pkt 2 i 6, , art. 70 ust. 1-4, art. 71 ust.2 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ustala się zasady nabywania do gminnego zasobu nieruchomości oraz zbywania
i obciążania nieruchomości z tego zasobu przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego.
2. Zbywania, nabywania, obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Kamień Krajeński dokonuje Burmistrz bez zgody Rady na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Kamienia Krajeńskiego;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kamieniu Krajeńskim;

3) gminnym zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność oraz będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Kamień Krajeński;

4) działce budowlanej - należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;

5) obiektach budowlanych - należy przez to rozumieć pawilony handlowe, usługowe i garaże murowane, nie będące obiektami tymczasowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. );

7) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 3. Ustala się, że nabywanie nieruchomości na rzecz gminy od osób fizycznych i prawnych może nastąpić na cele rozwojowe gminy, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej i na realizację innego celu publicznego, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4. Burmistrz nabywa do zasobu gminnego nieruchomości nieodpłatnie:

1) od Skarbu Państwa w trybie przepisu art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.);

2) od Agencji Nieruchomości Rolnych w trybie przepisu art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991r. - o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.);

3) poprzez przyjęcie darowizny lub zrzeczenia się - jeżeli leży to w interesie gminy.

§ 5. Burmistrz może nabywać nieruchomości w drodze:

1) negocjacji - przy czym cena zakupu nieruchomości nie może być wyższa niż 1,5 krotność wartości ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego;

2) licytacji komorniczej lub przetargu - jeżeli uzna to za konieczność uzasadnioną lub gdy nieruchomość jest niezbędna do realizacji celów publicznych przez gminę.

§ 6. 1. Burmistrz nabywa odpłatnie do zasobu gminnego nieruchomości:

1) pod istniejącymi drogami publicznymi;

2) przeznaczone pod budowę lub modernizację dróg publicznych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawo użytkowania wieczystego.

3. Nabycie nieruchomości określonych w ust. 1 następuje na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego albo z inicjatywy Burmistrza.

4. Jeżeli nabyciu określonemu w ust. 1 podlega tylko część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego Burmistrz nabywa również tę część.

5. Nabycie nieruchomości określonych w ust. 1 i ust. 4 może nastąpić w drodze zamiany.

§ 7. Nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych przez gminę może nastąpić wyłącznie w ramach środków przewidzianych na te cele w uchwale budżetowej.

§ 8. Nabycie nieruchomości należy poprzedzić rokowaniami, przeprowadzonymi między Burmistrzem a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości w celu ustalenia warunków nabycia, w tym ceny nieruchomości.

§ 9. Podstawą do prowadzenia rokowań przy nabywaniu nieruchomości, jest operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 10. Zasady określone w § 8 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz gminy ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

§ 11. W toku postępowania związanego z nabyciem nieruchomości Burmistrz ze środków budżetu Gminy Kamień Krajeński pokrywa koszty:

1) wyceny nieruchomości nabywanych, a także będących przedmiotem zamiany;

2) wykonania dokumentacji geodezyjnej oraz podziału gruntów nabywanych, a także będących przedmiotem zamiany; zawarcia umów w formie aktów notarialnych.

Rozdział 3.
Zbywanie nieruchomości

§ 12. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione i nie mogą one być wykorzystywane na cele publiczne realizowane przez gminę w ramach jej zadań własnych.

§ 13. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej z zachowaniem zasad i warunków określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustawach.

§ 14. Warunki zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej ustala Burmistrz w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą.

§ 15. W przypadku, gdy nieruchomość, która nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość, sąsiaduje - przylega do więcej niż jednej nieruchomości i dla każdej z nich może być niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania, a więcej niż jedna osoba deklaruje chęć nabycia tej części, zbycie tej części nieruchomości następuje w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 16. Nabywca nieruchomości gminnej niezależnie od uiszczenia ceny zobowiązany jest także do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem przez gminę nieruchomości do zbycia, w szczególności kosztów umowy w formie aktu notarialnego, koszty wyceny i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz koszty założenia księgi wieczystej.

§ 17. 1. Zapłata ceny sprzedaży nieruchomości oraz kosztów, o których mowa w § 16 następuje zgodnie z warunkami zawartymi w protokole z przetargu lub rokowań, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

2. W przypadku rozłożenia na wniosek nabywcy ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na raty, pierwsza rata oraz koszty, o których mowa w § 16 podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

3. Pierwsza rata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz koszty, o których mowa w § 16 podlegają zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

4. Przy oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste stawka procentowa pierwszej opłaty wynosi 25 % ceny nieruchomości gruntowej.

Rozdział 4.
Obciążanie nieruchomości oraz oddanie w użyczenie

§ 18. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).

§ 19. Koszty umów w oparciu, o które następuje obciążenie nieruchomości gminy ponoszą podmioty, na rzecz których obciążenie następuje.

§ 20. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być oddane w użyczenie z przeznaczeniem na cele nie związane z działalnością zarobkową osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, oświatowo - wychowawczą i kulturalną.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 21. Zobowiązuje się Burmistrza do złożenia informacji o realizacji uchwały corocznie w terminie do 30 kwietnia.

§ 22. Traci moc uchwała nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata zmieniona uchwałą Nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmieniona uchwałą Nr XXV/203/2009 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2009r., zmieniona uchwałą Nr XXXII/263/2010 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2010r.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim


Kazimierz Warylak


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVIII/136/2012 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.

W związku z potrzebą kompleksowego uporządkowania zasad gospodarowania Gminnym Zasobem Nieruchomości oraz uregulowania zasad nabywania nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na cele rozwojowe gminy należy przyjąć odpowiednie ustalenia.

Zgodnie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Przepis ten zastrzega, że do czasu uchwalenia tych zasad organ wykonawczy gminy może dokonywać wymienionych czynności za zgodą rady.

Przedkładany projekt zawiera rozwiązania systemowe, które określają sposób gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne.

Naczelną zasadą jest upoważnienie Burmistrza do dokonywania czynności, które występują najczęściej i nie wzbudzają wątpliwości co do prawidłowości obrotu nieruchomościami. Przyjęcie uchwały skróci tryb podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami w niej uregulowanym, m. in. poprzez zmniejszenie liczby szczegółowych uchwał Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie określonej czynności, podejmowanych dotychczas każdorazowo w indywidualnych sprawach. W gestii Rady Miasta pozostaną sprawy o charakterze większej wagi, nieunormowane w niniejszej uchwale.

Projekt uchwały wprowadza gwarancję prawidłowego dysponowania mieniem komunalnym odwołując się do przepisów prawnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych przepisów prawa materialnego. Przewiduje upoważnienie Burmistrza do dokonywania czynności w zakresie gwarantującym sprawność i rzetelność gospodarki nieruchomościami, wynikającym z wyważenia racji ekonomicznych i społecznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »