| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/221/12 Rady Miejskiej w Tucholi

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.c, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 51.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.691.789 zł, w tym:

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika 1a w wysokości 8.566.489 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych według załącznika nr 1b w wysokości 967.000 zł,

- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika nr 1c w wysokości 3.500 zł,

- dotacje związane z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika nr 1d - 36.000 zł,

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na inwestycje według załącznika nr 1e w wysokości 118.800 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.478.253 zł,

c) dochody własne w wysokości 24.399.958 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 50.100.730,10 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.469.269,90 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości - 133.116 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.320.153,90 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 16.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 54.870.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.080.000 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36.975.443,86zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22.781.583 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14.193.860,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.971.520 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.964.565 zł,

d) obsługa długu gminy w wysokości 1.159.471,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.790.000 zł,

2. Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.790.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.300.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.583.016 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.283.016 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.606.520 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 365.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 390.339 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 340.339 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz wydatki w kwocie 50.000 zł związane z Programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 651.850 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 291.000 zł,

2) celową w wysokości 860.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie podmiotów realizujących zadania gminy - 400.000 zł,

- remontów obiektów oświatowych - 200.000 zł,

- dofinansowanie wypłaty stypendiów socjalnych - 120.000 zł,

- realizację zdań w zakresie zarządzania kryzysowego -140.000 zł.

§ 8. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem kierunków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowy 2013 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 9.000 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.583.016 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.300.000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.283.016 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000 zł,

5) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Tucholi do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości do wysokości 3.300.000 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.283.016 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.000.000 zł,

e) finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tucholi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Paweł Cieślewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1b.pdf

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1c.pdf

Załącznik Nr 1d do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1d.pdf

Załącznik Nr 1e do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1e.pdf

Załącznik Nr 1f do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1f.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/221/12
Rady Miejskiej w Tucholi
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »