| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/146/13 Rady Gminy Brodnica

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, poz. 1281, z 2012r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391, z 2011 Nr 152 poz. 897, z 2012 poz. 951, z 2013 poz. 21 i poz. 228), Rada Gminy Brodnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane);

2) szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia i zużyte opony zebrane w sposób selektywny;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac (nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych).

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 w każdej ilości.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brodnica, traktowane są jako odpady zmieszane.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości nieumieszczone w pojemnikach do tego przeznaczonych, nie podlegają odbiorowi.

5. Odbiorowi podlegają odpady komunalne, które zostały wystawione przed posesję lub zapewniony jest swobodny dostęp do pojemników (worków), wystawionych w odległości nie większej niż 20 m od utrzymanej w należytym stanie drogi (dojazdu do posesji).

6. Odpady komunalne wystawione w innych miejscach, niż określone w ust. 4 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony swobodny dostęp lub dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz na trzy tygodnie,

2) odpady papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych tj. "frakcja sucha"- raz na cztery tygodnie,

3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone - raz na cztery tygodnie.

4) odpady szkła - raz na osiem tygodni.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

1) meble i odpady wielkogabarytowe - w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy oraz dwa razy do roku bezpośrednio od właścicieli,

2) przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac (nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych), chemikalia, zużyte opony - w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego pracy,

§ 4. 1. Odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Brodnica zawarła umowę na odbiór odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi jeden dzień w tygodniu przez 8 godzin.

2. Wójt Gminy Brodnica poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dzień i godziny przyjmowania odpadów.

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane będą frakcje odpadów komunalnych, zebrane w sposób selektywny, określone w §3 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady, które zostały dostarczone przez ich wytwórców.

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że powstały one na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Violetta Sternicka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »