| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX.174.2013 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami: z 2012 r. poz, 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVII.164.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik do Uchwały Nr XXIX.174.2013
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 27 marca 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baruchowo

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. Na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy utrzymanie czystości i porządku zapewnia się poprzez:

1) ustawianie na terenie nieruchomości pojemników na odpady oraz worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;

2) utrzymywanie pojemników na odpady w czystości, w dobrym stanie technicznym oraz okresowym ich dezynfekowaniu;

3) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników bezpośrednio przylegającej do nieruchomości w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających, poprzez składowanie na obrzeżach chodnika w sposób nie zagrażający zieleni.

§ 2. Ustala się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest przy wykorzystaniu środków ulegających biodegradacji w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Na terenie Gminy Baruchowo odpady komunalne zbiera się selektywnie, w systemie dwóch worków i jednego pojemnika w zabudowie jednorodzinnej, bezpośrednio w miejscu ich powstawania, za wyjątkiem przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, a także zielonych odpadów ulegających biodegradacji.

2. Prowadzenie selektywnego zbierana następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła - w tym szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki, szklane opakowania po kosmetykach zbiera się w worek, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) tworzywa sztucznego - w tym opakowania z tworzyw sztucznych, torebki i woreczki foliowe, folie oraz opakowania po artykułach chemii gospodarczej zbiera się w worek, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

3. Pozostałe odpady komunalne (zmieszane) , w skład których wchodzą w szczególności:
czasopisma i kolorowe wydawnictwa, katalogi oraz ulotki, metal, w tym: puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych, opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie przy zastosowaniu prostych metod technicznych, w tym kartony po sokach i mleku, inne odpady typu: pieluchy, ręczniki papierowe, guma (z wyjątkiem opon), skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania, resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, odpady kuchenne, w tym: reszki i obierki warzyw i owoców, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości zbiera się w pojemnik w zabudowie jednorodzinnej przeznaczone do tych odpadów, a w terminach odbioru odpadów udostępnia się przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.

4. Worki i pojemniki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu w nich gromadzonego.

5. Papier i tekturę, metal i szkło można również złożyć w pojemnikach ogólnodostępnych przeznaczonych do segregacji typu dzwon rozstawionych na terenie Gminy, a także przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji można:

1) gromadzić w przydomowych kompostownikach;

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Przeterminowane leki można:

1) gromadzić w ustawionych do tego celu pojemnikach na terenie gminy;

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Chemikalia i zużyte opony można:

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) przekazywać do punktów ich sprzedaży.

9. Zużyte baterie można:

1) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach;

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) przekazywać do punktów ich sprzedaży.

10. Zużyte akumulatory można:

1) dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) przekazywać do punktów ich sprzedaży.

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można:

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) przekazywać do punktów ich sprzedaży.

12. Meble i odpady wielkogabarytowe można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe można gromadzić w specjalnych kontenerach lub workach, uniemożliwiających pylenie i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

14. Folie po kiszonkach, worki po nawozach można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

15. Popiół można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

16. Odpady zielone można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. Odpady nie segregowane zbierane będą do pojemników i w terminach odbioru przekazywane przedsiębiorcy.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l - do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) worki o pojemności od 60 l - do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2;

3) pojemniki o pojemności od 110 l - do zbierania pozostałych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3;

4) pojemniki o pojemności od 110 l - do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 4;

5) kontenery o pojemności od 3 000 l - do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 - dopuszczane są dla terenów niezamieszkałych;

6) pojemniki o pojemności od 1100 l - do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 3 - dopuszczalne są dla terenów niezamieszkałych.

2. Wielkość pojemników winna być dostosowana:

1) w zabudowie jednorodzinnej do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, oraz częstotliwości odbioru odpadów;

2) w nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, do rodzaju prowadzonej działalności, powierzchni budynku lub nieruchomości, liczby pracujących lub przebywających osób oraz częstotliwości odbioru odpadów;

3) w sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z odpowiedniego materiału.

§ 6. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej:

1) 30 l - na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

2) 5 l - na każdego ucznia i pracownika dla szkół wszelkiego typu; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

3) 5 l - na każde dziecko i pracownika dla żłobków i przedszkoli; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

4) 50 l - na każde 10 m2powierzchni całkowitej dla lokali handlowych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) 50 l - na każdego zatrudnionego dla punktów handlowych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) 20 l - na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, przy czym dla każdego lokalu zlokalizowany musi być co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 240 l, lub kilka pojemników o łącznej, minimalnej pojemności 240 l;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) 240 l - dla działek rekreacyjnych i letniskowych na każdą działkę,

10) w przypadku lokali z artykułami spożywczymi i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l.

§ 7. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego przeznacza się do zbierania odpadów kosze uliczne o pojemności określonej w § 5 ust. 1 pkt 1;

2) kosze o których mowa w ust. 1 lokalizuje się na chodnikach, przy obiektach użyteczności publicznej, przy przystankach komunikacji publicznej, w parkach.

§ 8. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wymienione w § 3 ust. 2 i 3 zbierane są w workach lub pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, zapewniając zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów oraz przekazywane są przedsiębiorcy w zamkniętych i szczelnych workach lub pojemnikach.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady komunalne segregowane określone w § 3 ust. 2 odbierane są raz na 2 miesiące bądź na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) odpady komunalne (zmieszane) określone w § 3 ust. 3 odbierane są raz w miesiącu zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem;

3) odpady komunalne niesegregowane określone w § 4 odbierane są raz w miesiącu zgodnie z przyjętym na dany rok harmonogramem;

4) na działkach rekreacyjnych i letniskowych odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 i 3 oraz w § 4 odbierane są co najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od 15 kwietnia do 15 października ;

5) odpady, o których mowa w § 3 ust. 5 do 16 odbierane są w miarę potrzeb w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.

§ 11. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku;

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. Gmina Baruchowo w zakresie działań związanych z minimalizacją powstających odpadów na jej terenie, kierować się będzie w szczególności zasadą stwarzania optymalnych warunków dla selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy.

§ 13. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu zmieszanych odpadów i ograniczać ich ilość.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 14. Określa się następujące obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1. W odniesieniu do psów:

1) prowadzenie psa na uwięzi a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - również w nałożonym kagańcu;

2) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym oznaczeniem.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór;

2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem;

3) usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. tereny zajęte pod budownictwo jednorodzinne, ogrody działkowe, tereny rekreacyjne i letniskowe wyłącznie na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno- epidemiologicznych.

2. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Baruchowo, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zatem termin uchwalenia przez Radę Gminy Baruchowo nowego regulaminu upływa w dniu 31 grudnia 2012r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodatkowo wprowadza nowe zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych, co stanowi kolejny krok we wdrażaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa wymaga także, aby postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku uwzględniały wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 , z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz. 153

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »