| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/222/13 Rady Gminy Gruta

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, okt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 , poz. 885, poz. 938) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości
20 881 731,00 złz tego:

1. dochody bieżące w wysokości17 739 691,00 zł

2. dochody majątkowe w wysokości3 142 040,00 złzgodnie z załacznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości
20 779 518,00 złz tego:

1. wydatki bieżące w wysokości16 623 503,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości4 156 015,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Określa się :

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem
nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości102 213,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie1 000 000,00 zł

2. rozchody budżetu gminy w kwocie1 000 000,00 złwedług załącznika nr 11

§ 5. Ustala się rezerwy budżetu w wysokości182 370,00 złz tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości20 800,00 zł

2. rezerwa celowa w wysokości44 570,00 złprzeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. rezerwa celowa na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego do dyspozycji po rozstrzygnięciu konkursów117 000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organoami administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:

1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości851 334,00 zł

2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości
40 000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości
30 000,00 zł, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości30 000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości84 000,00 złoraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości84 000,00 zł.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w kwocie256 040,00 złw formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały .

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

1. przychody2 440 730,00 zł

2. wydatki2 440 730,00 złzgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie2 300 000,00 złw tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst w kwocie
1 300 000,00 zł.

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości1 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości1 300 000,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania , polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości1 000 000,00 zł.

§ 16. W roku 2014 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prawnym .§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta.

Przewodniczący Rady Gminy Gruta


Renata Templin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Budżet na 2014 rok zakłada:

- dochody budżetowe 20 881 731,00 zł

- wydatki budżetowe 20 779 112,00 zł

- nadwyżka budżetowa 102 619,00 zł

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2014 roku w wysokości
20 881 731,00 zł

Planując dochody budżetowe na 2014 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określająca wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację dyrektora Delegatury Krajowego biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2013 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu oraz na podstawie wykonania dochodów za 2013 rok.

W 2014 roku źródłem dochodów Gminy Gruta będą:

- dochody własne - bieżące i majątkowe

- subwencja ogólna

- dotacje celowe

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 505 830,00 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18 000,00 zł

Dochody tego rozdziału dotyczą wpłat mieszkańców wsi Pokrzywno stanowiących ich udział własny w inwestycji realizowanej w 2013 roku pn Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno. Są to wpłaty rozłożone mieszkańcom na raty.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 487 830,00 zł

W ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 została przyznana pomoc w 2013 roku na zadanie pn" Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Boguszewo , Gołębiewko , Mełno, Okonin, Orle, Plemięta, Wiktorowo oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okonin na terenie Gminy Gruta. Gmina otrzyma dotacje na mocy umowy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego ( 290 710,00 zł ).Ponadto w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zaplanowano środki na modernizację świetlicy wiejskiej w Mełnie
( 197 120,00 zł)

020 LEŚNICTWO 3 500,00 zł

02001 Gospodarka leśna 3 500,00 zł

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2013 rok.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 240 000,00 zł

60016 Drogi publiczne i gminne 240 000,00 zł

Środki planowane z tytułu dotacji na budowę drogi w Orlu i Boguszewie 240 000,00 zł. Na modernizację dróg przygotowywane są wnioski o dofinansowanie .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 333 200,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 5 800,00 zł ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Dane uzyskano z referatu Finansów Urzędu Gminy.

Wpływy z różnych opłat 100,00 zł to wpływy z tytułu opłaty komorniczej .

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27 200,00 zł to:

- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych

- dochody z dzierżawy nieruchomości i gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości 300 000,00 dotyczą planowanej sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy.

Pozostałe odsetki 100,00 zł - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat tegoż rozdziału.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71035 Cmentarze 1 800,00 zł

Dotacja Wojewody na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 300,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 87 800,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

75023 Urzędy Gmin 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 500,00 zł to zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHORNY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA 1 132,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,

kontroli i ochrony prawa 1 132,00 zł

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAHJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 415 899,00 zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wpływy z tytułu podatków lokalnych dla których gmina ustala stawki podatkowe w wysokości 3 857 742,00 zł Ustalając wysokość głównych dochodów podatkowych gminy przyjęto :

- dla podatku rolnego 55,00 zł za 1 dt jako średnią cenę skupu żyta

- dla podatku leśnego - 171,05 zł jako średnia cena sprzedaży drewna

- dla podatku od nieruchomości - wzrost podatku do proponowanych stawek na 2014 rok

- dla podatku od środków transportowych wzrost w stosunku do 2013 roku o 3%.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej .

Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych. 1 996 020,00 zł

- podatek od nieruchomości - 1 809 707,00 zł

- podatek rolny - 152 009,00 zł

- podatek leśny - 13 680,00 zł

- podatek od środków transportowych - 11 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3 000,00 zł - ustalony na podstawie wykonania za 2013 rok

- wpływy z różnych opłat - 100,00 zł - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1 524,00 zł to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości , będących własnością Skarbu Państwa , gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 869 922,00 zł

- podatek od nieruchomości - 573 779,00 zł;

- podatek rolny - 1 243 834,00 zł;

- podatek leśny - 4 209,00 zł

- podatek od środków transportowych - 36 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn - 7 000,00 zł - plan ustalono na podstawie wykonania za 2013 rok.

- wpływy z różnych opłat - 100,00 zł - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 5 000,00 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 837 082,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej - 20 000,00 zł

Opłata skarbowa od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia . Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku 2013.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84 000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych , wpłacają na konto gminy opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania , gdyż w znacznej mierze uzależniona jest od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Uzyskane środki finansowe przeznacza się na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw - 600 960,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09..1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U z 2012 r. poz. 391 z póż.zm.) od 1 lipca 2013 właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie Uchwały nr XIX/118/12 Rady Gminy Gruta z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Rada ustaliła następujące stawki:

za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Plan dochodów ustalono na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.10.2013 r.

Wpływy z różnych opłat 132 122,00 zł

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Wysokość opłaty ustalono na podstawie wydanych wcześniej decyzji. Ponadto w planie ujęto wpływy z innych opłat.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 1 710 875,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 700 875,00 zł

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów .

Przekazane informacje o planowanych dochodach z wyżej wymienionego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów przekazanych przez Urząd Skarbowy w 2013 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 782 273,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2014 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 w łącznej wysokości 7 781 273,00 zł z czego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 4 394 760,00 zł tj. o 53 058,00 zł więcej w porównaniu z 2013 rokiem.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 3 386 513,00 zł tj. o
75 423,00 zł mniej w porównaniu z 2013 rokiem;

Na 2014 rok nie przyznano gminie subwencji równoważącej.

O ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to przewidywane odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych gminy.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 944 210,00 zł

80101 Szkoły podstawowe 1 814 210,00 zł

Środki planowane z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, nr RPOWKP 107/II/2.3/2013. stanowiące 80 % wartości termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Gruta dla budynków Szkół Podstawowych w Słupie, Plemiętach, Boguszewie i Nicwałdzie. W ramach wydatków przewidziano dalszą realizację projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius akcja Partnerskie Projekty Regio - kwota 74 826,00 zł .

80104 Przedszkola 60 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat 12 000,00 zł

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24.10.2011. Przedszkole prowadzone przez gminę Gruta zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Plan dochodów ustalono na podstawie wpłat za 2013 rok.

Wpływy z usług 48000,00 zł

Środki dotyczą planowanych wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzystają wychowankowie przedszkola. Opłata dzienna za wyżywienie wynosi
4,00 zł

- śniadanie - 1,20 zł

- obiad - 2,00 zł

- podwieczorek - 0,80 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 70 000,00 zł

Wpływy z usług 70 000,00 zł

Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Grucie.

852 POMOC SPOŁECZNA 3 236 700,00 zł

85203 Ośrodki wsparcia 400 000,00 zł

Środki planowane z dotacji Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej przekazywane za pośrednictwem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu dla osób niepełnosprawnych

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 267 700,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 2 258 200,00 zł.

Dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przyznana na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 zł.

Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej - 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8 000,00 zł

Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej 21 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 9 800,00 zł oraz zadań własnych tj. pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 200,00 zł.

Dotacje zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/123.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 265 200,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/123 i dotyczy wypłaty zasiłków okresowych.

85216 Zasiłki stałe 55 500,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/123.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 110 000,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/123.

Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 900,00 zł

Wpływy z usług 12 000,00 zł

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 33 900,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/123. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

85295 Pozostała działalność 71 400,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.17.3.2013/123.

Dotacja przeznaczona jest na realizację Rządowego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 282 887,00 zł

85305 Żłobki 282 887,00 zł

Wpływy z usług 18 000,00 zł

Są to dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie.

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 264 887,00 zł

Jest to dotacja otrzymywana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu POKL działanie 1.5 na częściową wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w żłobku w Nicwałdzie oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem żłobka.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 30 000,00 zł

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 zł

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2013 rok.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 000,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 16 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 16 000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 198 500,00 zł

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 500,00 zł

Zaplanowana kwota 500,00 zł przeznaczona będzie na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego .

01009 - Spółki wodne 35 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Grucie na działalność statutową.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 133 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 133 000,00 zł

Plan dotyczy wykonania dokumentacji spinek wodociągowych oraz częściowe wykonanie sieci wodociągowych zgodnie z gminnym programem rozbudowy wodociągów oraz wykup gruntów w ramach zakończonej inwestycji dotyczącej kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej i dróg w Pokrzywnie.

01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 2 000,00 zł

Kwota wydatku przeznaczona jest na dofinansowanie badań gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą w Bydgoszczy.

01030 Izby rolnicze 28 000,00 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn.zm).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 032 690,00 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 797,00 zł

Różne opłaty i składki 13 797,00 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ustalającej roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .

60014 Drogi publiczne powiatowe 3 893,00 zł

Różne opłaty i składki 3 893,00 zł są to opłaty za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej wynikające z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg ustalającej opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

60016 Drogi publiczne gminne 1 015 000,00 zł

4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 10 000,00 zł

Umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji .

4210 zakup materiałów i wyposażenia - 100 000,00 zł

zakup towaru do remontów cząstkowego dróg , zakup paliwa do kosiarek ( z funduszu sołeckiego na zadanie te wyodrębnia się kwotę 50 000,00 zł)

4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 zł

- odśnieżanie dróg gminnych 105 000,00 zł, modernizacja dróg gminnych , wykaszanie poboczy dróg przez ZGKIM w Grucie - 32 566,00 zł, remonty dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego 52 434,00 zł.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 715 000,00

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- modernizację drogi Orle

- modernizację drogi Boguszewo

- wykup gruntów związanych z inwestycją ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin

630 TURYSTYKA 460 000,00 zł

63095 Pozostała działalność 460 000,00 zł

Z uwagi na niezakończenie inwestycji polegającej na budowie 10 placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego przez firmę wyłonioną w drodze przetargu pn. "Maja" gmina nie dokonała rozliczenia tegoż zadania. Dlatego należy w budżecie na 2014 rok zabezpieczyć środki na opłacenie faktury z czego kwota 169 290,00zł stanowi środki własne, a kwota 290 710,00 to dotacja , którą gmina otrzyma na mocy umowy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 08 kwietnia 2013 ( aneks z dnia 14.10.2013)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150 976,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 976,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł

Kwota przeznaczona na zakup towarów do drobnych napraw w budynkach komunalnych należących do gminy Gruta

Zakup energii 10 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich na terenie gminy.

Zakup usług pozostałych 90 000,00 zł

Utrzymanie bieżące i przeglądy budowlane budynków komunalnych , wywóz śmieci z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie i inne usługi.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- 35 976,00 zł

Kwota naliczonego podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 121 800,00 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95 000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: na potrzeby budowy wiatraków - 60 270,00 zł , na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 34 730,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000,00 zł

Kwota dotyczy podziałów, rozgraniczeń i sporządzenia map do celów projektowych.

71035 Cmentarze 1 800,00 zł

Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego . Zadanie wykonywane jest ze środków otrzymanej dotacji od Wojewody.

720 INFORMATYKA 14 000,00 zł

Środki własne zarezerwowane w ramach realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" na podstawie porozumienia nr SI-I.45.151.UE.395.2013 z dnia 13.06.2013 zawartego pomiędzy Gminą Gruta a Województwem Kujawsko - Pomorskim.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 090 024,00,00 zł

75011 Urzędy Wojewódzkie 131 730,00 zł

Środki przyznane przez Wojewodę - 87 800,00 zł oraz środki własne - 43 930,00 zł na zadania zlecone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony , prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

75022 Rady gmin 61 500,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Gruta z przeznaczeniem na diety radnych oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady gminy , pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Gminę Gruta .

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 1 773 850,00 zł

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 zł

Zwrot kosztu zakupu okularów dla pracowników Urzędu nie więcej jednak niż 200,00 zł na osobę.

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

Koszty zastępstwa procesowego

4010 , 4040 ,4110, 4120, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 257 050,00 zł

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 42 000,00 zł

obowiązkowe wpłaty obniżane są w przypadku zatrudnienia osób posiadających stopień niepełnosprawności.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 700,00 zł

Zakupy towarów do bieżącej obsługi Urzędu Gminy tj:

- zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz tuszy - 20 000,00 zł

- zakup materiałów biurowych - 10 000,00 zł

- zakup środków czystości - 2 500,00 zł

- zakup komputerów z oprogramowaniem , drukarek, niszczarki - 18 200,00 zł

- zakup opału - 72 000,00 zł

- pozostałe towary - 27 300,00 zł

4260 zakup energii elektrycznej - 25 000,00 zł

4270 Zakup usług remontowych - 18 000,00 zł - remont magazynu OC i archiwum

4280 Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł badania okresowe pracowników

4300 Zakup usług pozostałych - 140 000,00 zł

W kwocie tej przewidziano wydatki min na:

- prowizje bankowe

- druk Głosu Gruty

- obsługę prawną urzędu

- serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego

- czynności serwisowe kotłowni;

- przesyłki listowe;

- prenumerata czasopism i poradników;

- monitoring ;

- abonament telewizyjny i radiowy;

- usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 zł

Abonament dotyczący dostępu do internetu.

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 zł - abonament i rozmowy służbowych telefonów komórkowych;

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 000,00 zł- opłaty za abonament i rozmowy telefonów stacjonarnych w Urzędzie Gminy;

4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 zł- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych na terenie gminy oraz delegacje służbowe.

4430 Różne opłaty i składki 24 000,00 zł- ubezpieczenie majątku gminy

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 900,00 zł;

4530 Podatek od towarów i usług VAT 25 000,00 zł

Podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów i usług objętych tym podatkiem odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 zł

Opłaty komorników skarbowych i sądowych za prowadzenie spraw egzekucyjnych.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00 zł

Udział w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 052,00 zł

W ramach rozdziału przewidziano środki na umowy zlecenia związane z promocją gminy w kwocie 1000,00 zł ,materiały promocyjne gminy 2 000,00 zł oraz organizację dożynek, festynów i pokazów organizowanych przez sołectwa i promocję sołectw , zgodnie z wnioskami w ramach funduszu sołeckiego 40 052,00 zł

75095 Pozostała działalność 79 892,00 zł

Diety sołtysów 36 720,00 zł

Zakup towarów 33 172,00 zł - na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego

Zakup usług pozostałych 10 000,00 zł na potrzeby sołectw w ramach funduszu sołeckiego

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 132,00 ZŁ

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 132,00 ZŁ

Środki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 121 000,00 zł

75405 Komendy Powiatowe Policji 2.000,00 zł

Współfinansowanie zadań Policji.

Zaplanowane środki przekazane zostaną na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa.

Szczegółowy zakres zadań, zasady i tryb rozliczenia określone zostaną w porozumieniu.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 117 220,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy należą:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń ,

- zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych;

- zakup opału do remiz strażackich;

- wywóz śmieci z pojemników przy remizach;

- konserwacja dźwigu w OSP Gruta;

- przegląd gaśnic, samochodów,

- serwisy kotłowni, przeglądy kominiarskie;

- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych;

- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Komendanta Gminnego;

- usługi telekomunikacyjne;

- szkolenia

75414 Obrona cywilna 1 780,00 zł

Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych w ramach obrony cywilnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 360 000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 360 000,00 zł Odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych gminie przez banki i Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska w Toruniu

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 Rezerwy ogólne i celowe 182 370,00 zł z czego:

rezerwa ogólna - 20 800,00 zł

rezerwa celowa na dotację dla stowarzyszeń do dyspozycji po rozstrzygnięciu konkursów - 117 000,00 zł;

rezerwa celowa 44 570,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 937 941,00 ZŁ

80101 Szkoły podstawowe 5 699 152,00 zł

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 362 uczniów

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 40,73 etatów nauczycieli;

- 12,5 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 2 747 891,00 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków komisji powoływanych w przypadku awansu zawodowego nauczycieli;

- zakup materiałów i wyposażenia ( w tym opału );

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- drobne remonty w szkołach;

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług ( w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe )

- zakup dostępu do internetu;

- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;

- ubezpieczenie majątku szkół;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dofinansowanie projektu "Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych 18 396,00 zł, oraz wykonanie zadania termomodernizacji budynków szkolnych w kwocie 2 165 619,00 Gmina złożyła wniosek do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego . o dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w gminie Gruta dla budynków szkół podstawowych w Słupie, Plemiętach, Boguszewie i Nicwałdzie. Przewidywana wielkość dotacji to 1 814 210,00 zł

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2014 roku wyniosą 15 743,51 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 138 704,00 zł.

Planowana kwota 138 704,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych ( 5 oddziałów do których uczęszcza 83 uczniów, stan zatrudnienia to 5,15 etatów nauczycieli)

80104 Przedszkola 537 520,00 zł

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Mełnie

Opieką przedszkolna objętych jest 84 dzieci w 4 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 5,45 etatów nauczycieli;

- 5,0 etatów pracowników obsługi;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ( nauczyciel języka angielskiego) wraz z pochodnymi ;

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- zakup towarów do przedszkola w tym opału;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- remont klatki schodowej;

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług

- opłaty za telefon stacjonarny;

- zakup energii elektrycznej;

- zakup żywności;

- ubezpieczenie majątku przedszkola;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- zakup usług dostępu do internetu.

koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2014 planowane są na poziomie 6 399,04 zł.

80110 Gimnazja 2 005 943,00 zł

Na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza się kwotę 2 005 943,00 zł. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum do którego uczęszcza 187 uczniów. Stan zatrudnienia to:

- 21,28 etatów nauczycieli;

- 8,00 etatów pracowników administracyjno - obsługowych;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne) ł

- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;

- zakup materiałów i wyposażenia ;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup energii elektrycznej;

- usługi remontowe;

- badania okresowe pracowników;

- zakup usług

- opłaty za telefony ;

- koszty podróży służbowych;

- ubezpieczenie majątku szkół;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2014 planowane sa na poziomie 10 726,96 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 387 700,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców, wraz z pochodnymi;

- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów .

- zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa;

- badania okresowe pracowników;

- przegląd autobusu i busa, naprawy;

- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół;

- ubezpieczenie pojazdów;

- odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 914,00 zł

Zgodnie z treścią art . 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to wysokość wynagrodzenia osobowego nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, świetlicy i gimnazjum. Środki przeznaczone będą na udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjum .

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80 000,00 zł

Zakup żywności na dożywianie dzieci w szkołach. Posiłki przygotowywane są w stołówce szkolnej w Grucie i rozwożone do poszczególnych szkół.

80195 Pozostała działalność 57 008,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych emerytów i rencistów szkół 40 943,00 zł oraz na pomoc zdrowotna dla nauczycieli w wysokości 16 065,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 89 000,00 zł

85120 Lecznictwo psychiatryczne 5 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. w ramach środków przewidziano zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej , wypoczynek letni dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym , realizację programów profilaktycznych , funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup żywności dla wychowanków świetlicy, zakup materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych propagujących zdrowy tryb życia.

852 POMOC SPOŁECZNA 4 114 568,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 250 000,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
250 000,00 zł.

Środki przeznaczone na wnoszenie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia 420 000,00 zł

Środki na sporządzenie dokumentacji oraz realizacja inwestycji polegającej na przystosowaniu pomieszczeń a także środki przeznaczone do funkcjonowania

Środowiskowego Domu Samopomocy .

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł

Kwota na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 -2015 dla Gminy Gruta. z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny - 92 060,00 zł

Na realizacje zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowaną na 2014 rok kwotę 92 060,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełen etat oraz na pokrycie kosztów jego podróży służbowych. W rozdziale przewidziano kwotę 50 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego 2 265 984,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 265 984,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych, oraz opłatę składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dotację Wojewody 67 746,00 zł ( 3% od kwoty świadczeń wypłaconych ) przeznacza się na :

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne, zakup materiałów, pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z uwagi na to , że kwota 3% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza środki w wysokości 7 784,00 zł, które będą pokryte dochodami uzyskanymi z wpłat od dłużników alimentacyjnych w drodze egzekucji.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
21 000,00 zł.

Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 365 200,00 zł

Kwota 265 200,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w całości pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 100 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz świadczeń z tytułu zdarzenia losowego, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe 70 000,00 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych , które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

85216 Zasiłki stałe 55 500,00 zł

Świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności.

Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 344 674,00 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Art. 115 ustawy o pomocy społecznej stanowi , że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania , dlatego kwota z budżetu gminy musi stanowić co najmniej równowartość dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenie usług w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 110 000,00 zł

- środki z budżetu gminy 186 457,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, zakup towarów i usług oraz opłatę usług telekomunikacyjnych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 58 750,00 zł

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota ich wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 33 900,00 pokrywana jest dotacją Wojewody Natomiast pozostała kwota 24 850,00 stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

85295 Pozostała działalność -166 400,00 zł

Zaplanowana na 2014 rok kwota .166 400,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup posiłków dla uczniów , dowóz posiłków do szkół oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 141 400,00 zł ( dotacja celowa Wojewody 71 400,00 zł, środki własne gminy 70 000,00 zł );

- składki do banku żywności, transport żywności - 13 000,00 zł;

- udzielenie schronienia osobom bezdomnym ( opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 12 000,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ 329 632,00 zł

85305 Żłobki 329 632,00 zł

Wydatki tego rozdziału w 15% pokrywane są ze środków własnych budżetu gminy pozostała część pochodzi z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do żłobka w Nicwałdzie uczęszcza 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Środki przeznacza się na zatrudnienie 4,5 etatów opiekunek do dzieci , dyrektora żłobka oraz 2,5 etatu pracowników obsługi. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie w tym min na :

- zakup energii;

- zakup środków higienicznych;

- zakup usług telefonicznych;

- organizację imprez okolicznościowych,

- zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych;

- zakup środków czystości;

- zakup żywności;

- usługi prania;

- materiały promocyjne

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 261 379,00 zł

85401 Świetlice szkolne 139 879,00 zł

Wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic przy szkole podstawowej i gimnazjum, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS dla 3,0 etatów nauczycieli opiekujących się dziećmi.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolnej młodzieży 31 500,00,00 zł

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz dofinansowanie pobytu harcerzy na obozach harcerskich.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 90 000,00 zł

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( do których ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiących , że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania .

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" oraz na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów gmina otrzymuje dotację celowa z budżetu państwa. Na 2014 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA

ŚRODKOWISKA 1 362 790,00 zł.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 366 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
360 000,00 zł

Jest to dotacja wynikająca z dopłaty do wody i ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie.

Zakup usług pozostałych 6 000,00 zł

Aktualizacja programu ochrony środowiska

90002 Gospodarka odpadami 606 260,00 zł

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy , nakładające na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Proces wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczął się od 1 lipca 2013 roku. W ramach tego zadania przeprowadzono przetarg na wyłonienie firmy odbierającej odpady od właścicieli nieruchomości.

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch osób zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami oraz zapłatę faktur wystawionych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł - zakup rękawic, worków w ramach akcji " Sprzątanie świata"

Zakup usług pozostałych 9 200,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 zł

Paliwo do kosiarek gminnych w ramach prac związanych z wykaszaniem poboczy dróg i innych miejsc na terenie gminy.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 8 500,00 zł

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

90013 Schroniska dla zwierząt 55 000,00 zł

Środki na finansowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 190 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy.

90095 Pozostała działalność 125 030,00 zł

Środki przeznacza się na:

- finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu oraz osób zatrudnionych w ramach zobowiązań ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpisy na ZFŚS, narzędzia i materiały do robót publicznych , badania lekarskie).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 716,00 zł

92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 695 072,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 299 690,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej , zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy 95 382,00 ( w ramach funduszu sołeckiego wyodrębnia się kwotę 70 382,00 zł

Wydatki inwestycyjne - 300 000,00 zł to modernizacja świetlicy wiejskiej w Mełnie.

92116 Biblioteki 191 644,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Filii w Okoninie, Boguszewie i Nicwałdzie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Kościoła Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej 5 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 zł - sporządzenie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji parku w Grucie.

926 KULTURA FIZYCZNA 30.000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 000,00 zł

Dotacja podmiotowa przeznaczona na wspieranie sportu kwalifikowanego oraz dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu.

Zakup towarów - 4 000,00 w ramach imprezy Bieg pod górkę w Dąbrówce Królewskiej.

Zakup usług - 26 000,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych pn. " Umiem pływać", "Mały Mistrz", "Multisport".

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik inwestycyjny

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2014 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2014 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów
publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014
roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Podział kwot funduszu sołeckiego na 2014 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/222/13
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »