| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/260/2014 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 5 a ust. 1 i 2, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594: zmiany poz. 645, poz. 1318) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 3. Traci moc uchwała nr VII-57/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Janikowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Roman Jaszcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/260/2014
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 21 lutego 2014 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

§ 1. 1. Określa się formy i sposób prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy i miasta Janikowo w sposób inny niż referendum lokalnego.

2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum lokalnego określają przepisy odrębne.

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy i Miasta Janikowo przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz w sprawach uznanych za ważne dla gminy.

§ 2. Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy, chyba, że ustawowe przepisy stanowią inaczej.

§ 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

§ 5. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

a) ogólnogminny,

b) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium,

§ 6. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy i Miasta Janikowo.

§ 7. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

a) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

c) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 8. Konsultacje społeczne mogą mieć formę:

a) ankiety skierowanej do mieszkańców gminy i miasta,

b) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

§ 9. 1. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta i gminy najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji. W zawiadomieniu o konsultacjach wskazuje się cel, formę oraz termin ich przeprowadzenia.

2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 10. 1. Konsultacje społeczne w formie ankiety prowadzone są poprzez:

a) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janikowie,

b) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie i udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu.

2. Druk ankiety powinien zawierać wskazanie celu prowadzonych konsultacji.

3. Ankieta jest ważna, jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.

§ 11. 1. W przypadku konsultacji społecznych w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami spotkaniu przewodniczy Burmistrz Gminy i Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji społecznych, do którego dołącza się listę obecności.

§ 12. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowa, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.


Uzasadnienie

Do Uchwały nr XXXIV/260/2014

Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 21 lutego 2014 roku.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

Celem prowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Janikowo jest wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej w sprawach ważnych dla Gminy. Konsultacje społeczne przeprowadzane w Gminie Janikowo mają wzmocnić aktywną współpracę pomiędzy władzami samorządowymi, a obywatelami oraz podnosić jakość demokracji lokalnej. Zadaniem uchwały jest określenie i usystematyzowanie sposobu i formy prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Podjęcie niniejszej uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady i wiadomym trybie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »