| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Zbójno

z dnia 18 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dn. 28.10.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6k ust. 1 i 3 i art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII.144.2013 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 3221), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3.1 Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - w wysokości 60,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 4.1 Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie na mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 36,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Pankiewicz


Uzasadnienie

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 87 została opublikowana ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa zmiana Ustawy weszła w życie 1 lutego 2015 r.

Zgodnie z art. 6j, ust. 3b "w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe".

Przedmiotowa uchwała pozwoli na uregulowanie stanu gospodarowania odpadami na terenach rekreacyjnych położonych w granicach gminy Zbójno poprzez wprowadzenie ryczałtowej stawki opłaty od domków letniskowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »