| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/49/15 Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2015 rok Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 roku z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 zmienionej:

Uchwałą Nr V/22/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwałą Nr VI/23/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 4 marca 2015 r.

Uchwałą Nr VIII/28/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwałą Nr IX/33/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwałą Nr X/35/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 26 maja 2015 r.

Uchwałą Nr XI/40/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwałą Nr XII/45/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 17 lipca 2015 r.

Uchwałą Nr XIII/48/15 Rady Gminy Wąpielsk z 6 sierpnia 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 12 885 545,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12 620 581,75 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 264 963,38 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały."

§ 2.1. otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 13 183 903,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 005 841,97 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 178 062,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."

§ 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 298 358,84 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 298 358,84 zł."

§ 4 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 534 847,84 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 236 489,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej pt. "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§12 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 536 489,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 919,74 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 298 358,84 zł."

§14.1. otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości

919,74 zł,

c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 298 358,84 zł."

§ 2. Dokonuje się zmiany w załącznikach do Uchwały budżetowej:

- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej pt. " Zadania inwestycyjne w 2015 r." wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,

- w miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej pt. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r." wprowadza się nowy, o tym samym tytule, stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2014 r. pozostają bez zmian.

§ 4. Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk


Tomasz Czajkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/49/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik nr 1 uchwała XIV 49 15


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/49/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 uchwała XIV 49 15


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/49/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 uchwała XIV 49 15


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/49/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

załacznik nr 4 uchwała XIV 49 15


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/49/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5 uchwała XIV 49 15

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »