| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Miasta Golub-Dobrzyń

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Golubia- Dobrzynia

Na podstawie art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Miasto Golub-Dobrzyń w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/258/2005 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Hanna Grzywińska


Załącznik do Uchwały Nr XIII/59/2015
Rady Miasta Golub-Dobrzyń
z dnia 10 września 2015 r.

PROJEKT
REGULAMINU
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, a także zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zwaną dalej Spółką, na terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr.123 poz. 858 ze zm.),

2) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, zawarta między Odbiorcą a Spółką,

3) Spółka - Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,

4) Odbiorca - każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie pisemnej umowy z MZWiK Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,

5) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym, instalowany na koszt Spółki,

6) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, instalowany na koszt Odbiorcy,

7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym, służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, instalowany na koszt Odbiorcy,

8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z ujęć własnych, zainstalowany i utrzymywany na koszt Odbiorcy,

9) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Rozdział 2.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami.

§ 3. Spółka świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 4. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 5. 1. Umowa określa szczegółowo obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Spółki, odpowiedzialność Spółki za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Spółkę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 6. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

2. Spółka zawiera umowy na czas określony:

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony;

2) z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 7. 1. Zmiana umowy następuje w formie aneksu do umowy na piśmie, tak jak umowa podstawowa.

2. Nie wymaga aneksu zmiana dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji. O zmianie adresu do korespondencji Odbiorca informuje Spółkę na piśmie.

§ 8. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Spółki.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązana jest przedstawić Spółce dokument potwierdzający aktualny tytuł prawny przyłączanej nieruchomości.

3. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

4. W wypadku utraty prawa do korzystania z nieruchomości Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Spółki o tym fakcie. Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę.

§ 9. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, przy spełnieniu następujących warunków:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach

czerpalnych,

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą,

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

5) właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

6) został uzgodniony z właścicielami lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali, w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym m. in. określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Spółki dodatkowych opłat, wraz ze zgodą tych osób na zawarcie umowy, potwierdzone własnoręcznym podpisem,

3) do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

§ 10. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Spółki lub przesłanie listem poleconym.

3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

§ 11. 1. Umowa wygasa w przypadku:

1) śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną,

2) utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego

strony będącej przedsiębiorcą.

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust. 1, również w razie wygaśnięcia umowy zawartej przez Spółkę z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.

§ 12. W przypadku zmiany Odbiorcy, wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorcą następuje z chwilą zawarcia umowy przez nowego Odbiorcę.

§ 13. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Spółka dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny, chyba że nastąpi przepisanie wodomierza głównego, w przypadku, gdy z wnioskiem takim wystąpi nowy Odbiorca.

§ 14. 1. Spółka może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. Spółka, która odcięła dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. 3. Spółka o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 3.
Minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody

i odprowadzania ścieków.

§ 15. Minimalną ilość dostarczonej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez Spółkę z Odbiorcą.

§ 16. 1. Spółka ma obowiązek:

1) dostarczać wodę do Odbiorcy, w sposób ciągły i niezawodny, o wymaganym ciśnieniu

i jakości określonej w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw zdrowia,

2) odbierać ścieki w sposób ciągły, o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom,

w ilości określonej w warunkach przyłączenia nieruchomości lub/i w umowie,

3) określić dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków przemysłowych,

a także kontrolować, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi

przepisami oraz zawartymi umowami,

4) dokonać na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jej posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy,

5) wybudować urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

6) zainstalować na własny koszt wodomierz główny, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

7) ponieść koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

8) zabezpieczać pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny, przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 17. 1. Osoby reprezentujące Spółkę , po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Spółkę

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego (w pasie o szerokości 3 m na przebiegu sieci lub przyłącza).

§ 18. Spółka uprawniona jest do kontroli umów zawartych na wywóz nieczystości płynnych (ścieków) ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości.

§ 19. § 19

1. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenie jakości usług świadczonych przez Spółkę oraz nieutrudniający jej działalności, a w szczególności:

1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, w tym z własnego ujęcia wody, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) utrzymując pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe w sposób prawidłowy i uniemożliwiający ich uszkodzenie,

4) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5) informując Spółkę o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,

6) ponosząc opłatę dodatkową, zasady naliczania której określa odpowiednia umowa, w przypadku naruszenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Opłata dodatkowa jest to ekwiwalent świadczony przez dostawcę ścieków na pokrycie kosztów związanych z oczyszczeniem odprowadzonych ścieków, w których wskaźniki zanieczyszczeń przekraczają warunki określone w ww. umowie,

7) umożliwiając osobom reprezentującym Spółkę prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

8) zawiadamiając Spółkę o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

9) informując Spółkę o zmianach stanu prawnego nieruchomości,

10) powiadamiając Spółkę o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

11) wykonując na swój koszt wszelkie naprawy instalacji i przyłączy będących jego własnością,

12) utrzymując przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne będące jego własnością w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

13) udostępniając nieodpłatnie Spółce miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

Rozdział 4.
Sposób rozliczania w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

§ 20. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Spółkę z Odbiorcami wyłącznie na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia umowy taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy.

§ 21. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług. Mogą obowiązywać różne okresy obrachunkowe rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.

§ 22. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. Spółka dokonuje odczytów w zależności od możliwości technicznych i ekonomicznych, przy czym dopuszcza się również możliwość ustalenia ilości pobranej wody na podstawie zużycia z poprzednich okresów obrachunkowych, w przypadku niemożności dokonania odczytu wodomierza z przyczyn niezależnych od Spółki.

3. W przypadku zawarcia umowy z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

4. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza lub wodomierza głównego ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o średnie zużycie wody w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

§ 23. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

§ 24. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy, zarejestrowanego i oplombowanego.

§ 25. 1. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.

2. Zwłoka w uregulowaniu należności uprawnia Spółkę do naliczenia odsetek ustawowych.

3. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

4. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na pisemny wniosek Odbiorcy nastąpi jej zwrot w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci.

§ 26. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemne zlecenie osoby ubiegającej się o przyłączenie, po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci.

§ 27. Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 28. 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) rodzaj obiektu z dokładną jego lokalizacją,

3) rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

4) określenie: ilościowego zapotrzebowania na wodę i odprowadzania ścieków, jakości

odprowadzanych ścieków, przeznaczenia wody.

2. W uzasadnionych przypadkach Spółka może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 29. 1. Spółka określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia określają w szczególności:

1) miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

2) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz urządzenia pomiarowego, o ile Odbiorca zamierza je instalować,

3) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków przemysłowych - dla przyłącza kanalizacyjnego,

4) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 30. 1. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłączenia jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej ze Spółką oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

2. Spółka dokonuje uzgodnienia dokumentacji technicznej w terminie 14 dni od złożenia dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej.

§ 31. 1. Spółka ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z dokumentacją techniczną.

2. Spółka może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2.

§ 32. 1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą, za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza, ale również zgodę na wybudowanie przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Spółka i osoba ubiegająca się o przyłączenie przed uzgodnieniem dokumentacji technicznej są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady przejęcia lub innego sposobu eksploatacji przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

3. W sytuacji finansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie, budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, umowa zawierana między Spółką a tą osobą reguluje tryb i zasady przejęcia lub innego sposobu eksploatacji przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

4. Przejęcie polegać może na przeniesieniu na Spółkę lub przekazaniu Gminie prawa własności urządzenia jak również na zawarciu innego typu umowy cywilnej.

5. Wybór konkretnej formy przejęcia lub innego sposobu eksploatacji wymaga akceptacji Spółki i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1) termin wybudowania urządzenia;

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełnić;

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Spółkę;

4) zasady wyceny inwestycji;

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez Spółkę;

6) termin przejęcia urządzenia;

7) sposób ewentualnych wzajemnych rozliczeń;

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

§ 33. 1. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegającą się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Spółka określi warunki techniczne przyłączenia.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez Spółkę odbioru wykonanego przyłącza.

§ 34. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Spółka dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez siebie "Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" oraz projektem przyłącza.

2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza jest wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3. Czynności określone w dokumentacji technicznej przyłączenia tj.: próby, odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli Stron.

4. Odbiór jest dokonywany przed zasypaniem przyłącza, a wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5. Przed zasypaniem należy wykonać mapkę poinwentaryzacyjną w skali 1:500, w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Spółki, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§ 35. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1) dane techniczne inwestora i adres przyłącza,

2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

3) inne warunki odbioru.

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2) rodzaj odprowadzanych ścieków - dla przyłącza kanalizacyjnego,

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów świadczonych usług.

§ 36. 1. Spółka jest zobowiązana do udzielania wszelkich istotnych informacji umożliwiających prawidłowe wykonywanie przez Odbiorcę umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, w szczególności w zakresie:

1) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

3) planowanych przerw w świadczeniu usług.

2. Spółka udziela informacji bez zbędnej zwłoki, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w rozdziale 9 , w terminie:

1) 3 dni - w przypadku udzielenia informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej;

2) 14 dni - w przypadku udzielenia informacji pisemnej;

3) do 30 dni w przypadku, gdy udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających dłuższych okresów niż terminy wykazane w pkt 1) i 2 ).

§ 37. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Spółkę umowy.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w § 36 ust. 2.

§ 38. 1. Spółka ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.

2. Spółka ma także obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Spółka może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Spółka ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców.

§ 39. 1. Spółka ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług wynikającym z:

1) działania siły wyższej,

2) działania lub zaniechania działania osób lub podmiotów, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy,

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców i sposoby rozpatrywania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

i odprowadzaniu ścieków.

§ 40. 1. Na żądanie Odbiorców, Spółka jest zobowiązana do udzielania informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług, nie później niż w ciągu:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie Odbiorcy o przewidzianym terminie usunięcia

przerw w dostawie wody lub odbiorze ścieków i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 7 dni - na pisemne żądanie Odbiorcy o usunięciu zakłóceń, o których mowa w pkt 1.

§ 41. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz naliczenia opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie złożonym przez zainteresowanego w siedzibie Spółki, przesłanym listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Spółka jest zobowiązana do powiadomienia zainteresowanego Odbiorcy o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

§ 42. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na postawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, Spółką i jednostką straży pożarnej.

§ 44. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych, co miesiąc przez jednostkę straży pożarnej.

§ 45. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Spółka obciąża Gminę.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe.

§ 46. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.


Uzasadnienie

Uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie miasto Golub-

-Dobrzyń opracowanego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139).

Zgodnie z art. 19 ust.2 ww ustawy Regulamin określa:

1. Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

2. Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

3. Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach.

4. Warunki przyłączenia do sieci i możliwości dostępu do usług wod.kan.

5. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich

parametrów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a w szczególności sposoby

załatwiania reklamacji i wymiany informacji.

6. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

W związku z koniecznością aktualizacji przedmiotowej regulaminu w załączeniu, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »