| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz lit "i" , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 ust. 1 - 3 , 235 - 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 400 000,00zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w kwocie 46 099 400,00zł

b) dochody majątkowe w kwocie 300 600,00zł w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 46 400 000,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 41 750 000,00 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 4 650 000,00 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 774 275,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 598 196,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 176 079,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 455 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 815 525,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 4 500,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 410 000,00 zł

f) obsługę długu w kwocie 290 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 4 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 561,21 zł.Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 493 561,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

a) dochody w kwocie 5 207 640,00 zł

b) wydatki w kwocie 5 207 640,00 zł

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

a) dochody w kwocie 1 000,00 zł

b) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

a) dochody w kwocie 11 500,00 zł

b) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1 813 200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 25 000,00 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 788 200,00 zł

2. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 640 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do:

1) spłat zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na kwotę 1 493 561,21zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

5) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 493 561,21 zł.

§ 8. Ustala się rezerwę w kwocie 400 000,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna 300 000,00 zł

2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 100 000,00 zł.

§ 9. Określa się kwotę dochodów 230 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 230 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (wg załącznika nr 9).

§ 10. Określa się kwotę dochodów 46 600,00 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 46 600,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).

§ 11. Ustala się wielkości wydatków dla sołectw i samorządów osiedli w kwocie 391 236,24 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 334 772,64 zł (wg załącznika nr 12).

§ 12. Określa się kwotę dochodów 1 850 000,00zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwotę 1 850 000,00zł wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (wg załącznika nr 13).

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


Podstawowe założenia
do budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok

Prace nad budżetem Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2016 przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 233 i 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

? przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2015 roku,

? wskaźnik wzrostu dochodów na poziomie 1,7% (przyjęty na poziomie planowanej średniorocznej inflacji (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2016r.),

? przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości planowanej subwencji ogólnej części wyrównawczej (w tym podstawowej, uzupełniającej), części równoważącej oraz części oświatowej,

? przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

? przedstawione przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych i własnych gminy oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

? podpisane dotychczas umowy na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej oraz przewidywany wpływ dofinansowania związany z ich realizacją.

Wysokość dochodów i wydatków budżetu uzasadniono w części tabelaryczno-opisowej, wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji uchwały budżetowej został zawarty w załącznikach stanowiących jej integralną część.


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/115/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2016 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Nr L/353/10 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Do prac nad projektem budżetu na 2016 rok przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 1,7 %.

W działach dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2015r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura z Bydgoszczy z dnia 22 października 2015r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Projekt uchwały został przedstawiony i omówiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał jej akceptację.

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »