| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Miejskiej w Janikowie

z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515, zmiany: poz. 1045 i poz. 1890), art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2015r. poz. 1774, zmiany: poz. 1777, z 2016r. poz. 65) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej, w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie


Grzegorz Czerwiński


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XIII/102/2016

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 03 lutego 2016 roku.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń Infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy o gospodarce niruchomościami wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w formie uchwały.

Wysokość opłaty adiacenkiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Opłatę stosuje się do nieruchomości bez względu na ich rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonym w planie miejscowym na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

Przez budowy urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Opłata adiacecnka jest formą uczestniczenia przez właściciela nieruchomosci w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Uchwalenie tej opłaty przez Radę Gminy daje prawo organowi do domagania się od mieszkańców Gminy i Miasta Janikowo partycypowania w kosztach prowadzonych przez gminę inwestycjach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »