| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 161/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie

z dnia 2 marca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz.1045, poz. 1189, poz.1269, poz. 1830, poz.1890 ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XI/77/2015 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Nr 156/2016 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 lutego 2016 r., uchwałą Nr 158/2016 Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 49.591.281,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.399.221,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 7.192.060,00 zł";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 49.591.281,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 40.717.467,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 8.873.814,00 zł.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 368.723,00 zł,

2) celową w wysokości - 750.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie

480.000,00 zł,

b) wydatki bieżące w pomocy społecznej i pozostałych zadaniach z zakresu pomocy

społecznej w kwocie 200.000,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł.".

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Starosta Rypiński


Zbigniew Zgórzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 2 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU POWIATU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2016
Zarządu Powiatu w Rypinie
z dnia 2 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU POWIATU


Uzasadnienie

Podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu "Chrońmy środowisko" na kwotę 1.800 zł. Środki z dotacji przeznaczone będą na zakup nagród dla laureatów i uczestników konkursu.

Dokonuje się podziału środków z rezerwy ogólnej w kwocie 81.277 zł z przeznaczeniem:

- 72.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego Starostwa w rozdz. 75020 § 4600 na zapłatę kar w związku z postanowieniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wymierzeniu kar pieniężnych za nieterminowe wydanie decyzji na wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę ( dotyczy dwóch decyzji).

- 9.277,00 zł- zwrot środków wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych - dotyczy nałożonej korekty finansowej w wysokości 10% wydatków poniesionych na koordynatora projektu i specjalisty ds. monitoringu wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek budżetu powiatu do dnia przekazania środków na rachunek wskazany przez Instytucję przekazującą środki - dotyczy projektu pn. "Diagnoza-Doskonalenie-Rozwój".

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »