| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/124/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale XIII/68/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 16 915 227,25 zł:

1) dochody bieżące: 15 377 711,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 16 728 zł;

2) majątkowe w wysokości 1 537 516 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 17 267 556,15 zł,

1) wydatki bieżące: 14 210 337,70 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10 101 083,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 078 032,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4 023 051,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 332 150 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3 589 336,74 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 60 075 zł,

e) obsługa długu: 127 692 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 057 218,45 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 3 057 218,45 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 392 290,17 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.".

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 72.905,72 zł, w tym:

a) na zadania bieżące 52.905,72 zł;

b) na zadania inwestycyjne 20.000 zł.

2) celowe w wysokości 30.382 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe."

4) § 4.1 otrzymuje brzmienie:
"§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 411 372,09 zł, oraz łączna kwota rozchodów wynosi 1 059 043,19 zł, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały".

5) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) GOPS w Książkach, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały";

6) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały."

7) § 12. otrzymuje brzmienie:
"§ 12. Ustala się dochody w kwocie 46.054 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.054 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii."

8) § 13 otrzymuje brzmienie:
"§ 13. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.200 zł i opłat produktowych 100 zł na realizację zadań związanych ochroną środowiska."

9) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. 3) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 231 094 zł."

10) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. 1c) finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 231 094 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody budżetu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Urząd Gminy ksiązki - dochody


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4a.pdf

Urząd Gminy Ksiązki - wydatki


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

GOPS w Książkach - dochody


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik5a.pdf

GOPS w Ksiązkach - wydatki


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/124/16
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/124/16 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 16.915.227,25 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 43.544 zł. Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planowanych dochodów z różnych opłat o 3 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 48 zł dotyczące wynajmu pomieszczeń OSP Książki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 1.802 zł dotyczące podatku leśnego o kwotę 200 zł, opłaty za zezwolenia alkoholowe 1.602 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planowanych dochodów z różnych dochodów o kwotę 1.503 zł, przeniesienie pomiędzy paragrafami dochodów od dłużników alimentacyjnych 1.300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie pomiędzy paragrafami wpływów z opłaty za korzystanie ze środowiska, a opłaty produktowej o kwotę 100 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 100 zł z tytułu wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Zaskocz.

Dochody majątkowe:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 47.000 zł.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 17.267.556,15 zł i zmniejszają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 123.563 zł. Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych na przebudowę ul. Spacerowej w Książkach, do wysokości potrzeb wynikających z przetargu, o kwotę 126.538,98 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planowanych wydatków na zakup żywności o kwotę 406 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 48 zł dotyczące OSP Książki.

Dział 758 Różne rozliczenia zmniejszenie rezerwy ogólnej bieżącej o kwotę 480,02 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planowanych wydatków bieżących na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 1.602 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planowanych wydatków na obsługę zadań dotyczących dłużników alimentacyjnych o kwotę 1.300 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie w zakupach na świetlicy wiejskiej Zaskocz 100 zł.

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 80.019 zł z tytułu zaciągnięcia niższej kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »