Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Filipów Drugi w Gminie Filipów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr.23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 , poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr.113, poz.954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237; Nr 220, poz.1413), uchwały Nr XVI/103/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Filipów Drugi w Gminie Filipów oraz uchwały zmieniającej nr XXV/161/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Po stwierdzeniu zgodności ze"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Filipów" uchwalonym uchwałą Nr VII/44/07 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2007 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Filipów Drugi w Gminie Filipów, zwany dalej "planem".
§ 2. Granicami planu objęto dwa tereny części wsi Filipów Drugi, o łącznej powierzchni ok.117 ha, przyległe do zachodniego brzegu jeziora Białe z pozostałych stron ograniczone terenami rolnymi.
§ 3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:
1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
2) rysunków planu Nr 1 i Nr 2, stanowiących załączniki Nr 1 - w skali 1: 1000 i Nr 2 - w skali 1: 2000;
3) załącznika Nr 3 zawierającego:
a) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
b) sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz form ochrony z zachowaniem warunków określonych w ustawach i postanowieniach przepisów odrębnych;
2) stworzenie warunków do rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej, rekreacji indywidualnej, usług turystyczno-wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych;
3) kształtowania harmonijnego krajobrazu przyrodniczo - kulturowego;
4) ograniczenie konfliktów przestrzennych.
§ 5. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej), oznaczone na rysunkach planu symbolem ML;
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem MP;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunkach planu symbolem MN;
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunkach planu symbolem MNU;
5) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem U;
6) tereny usług tutystyczno-wypoczynkowych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UT;
7) teren usług sportowo- rekreacyjnych, oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem US;
8) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem RM;
9) tereny rolne, oznaczone na rysunkach planu symbolem R;
10) tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone na rysunkach planu symbolem ZN;
11) tereny lasów, oznaczone na rysunkach planu symbolem ZL;
12) teren dolesień, oznaczony na rysunku planu Nr 1 symbolem ZLd;
13) teren wód powierzchniowych, oznaczony na rysunkach planu symbolem WS,
14) tereny gminnych dróg publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem KD;
15) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysynkach planu symbolem KDW;
16) tereny ciągów pieszo - jezdnych, oznaczone na rysunkach planu symbolem CXP;
17) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu Nr 2 symbolem CP.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.
3. Na terenie objętym planem nie występują potrzeby regulacji wymienionych w art.15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 6. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunkach planu jako ściśle obowiązujący i określony:
1) granice terenu objetego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o róznym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - określone symbolem cyfrowo-literowym lub literowym;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; w miejscach gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnych linii zabudowy odległości od granic działki należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
4) granice Obszarów Chronionego Krajobrazu;
5) granicę 100-metrowej strefy ochronnej jeziora.
§ 7. Ustala się, że:
1) granice opracowania planu stanowią równocześnie ściśle określoną linię rozgraniczającą;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania opierające się o granice geodezyjne lub wyznaczone w niniejszym planie - mogą ulec przesunięciu o 2 m w każdą stronę lub zgodnie z zasadami określonymi w ustaleniach szczegółowych - bez zmiany niniejszego planu;
3) linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu - zasady podziału na działki budowlane - wskazują możliwość oraz zasadę podziału na działki i nie są obligatoryjne pod warunkiem zachowania wymogów określonych w §14 niniejszej uchwały;
4) oznaczenie liniowe urządzeń sieciowych określają zasadę i orientacyjny przebieg, który może być korygowany na etapie projektu budowlanego.
§ 8. Ustala się definicję pojęć ujętych w niniejszej uchwale:
1) przeznaczenie podstawowe - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenu;
2) przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć granicę, której nie może przekroczyć obrys głównej bryły budynku z dopuszczeniem wysunięcia maksymalnie o 1,0 m części budynku tj.: schody zewnętrzne, tarasy, balkony; okapy, dobudowane garaże;
4) linie rozgraniczające terenu - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające terenu o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5) udział powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć minimalny, wyrażony procentowo, stosunek powierzchni biologicznie czynnej do całkowitej powierzchni działki budowlanej;
6) udział powierzchni zabudowy działki - należy przez to rozumieć maksymalny, wyrażony procentowo, stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych (liczony po obrysie zewnętrznym) położonych w obrębie działki do całkowitej powierzchni działki budowlanej;
7) usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć usługi rzemieślnicze, zakłady drobnej wytwórczości i usługi podstawowe, których eksploatacja nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, poza granice terenu, do którego inwestror posiada tytuł prawny;
8) usługi podstawowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej -należy przez to rozumieć działalność nie powodującą pogorszenia warunków zamieszkania i stanu środowiska; są to między innymi usługi: handlu detalicznego, krawieckie, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, pośrednictwo finansowe, prawne, fotograficzne, medyczne świadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniętego, stomatologiczne, związane z rekreacją, kulturą i sportem, usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprzątania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne, usługi świadczone w gospodarstwach domowych lub inne o podobnym zakresie uciążliwości;
9) zabudowa rezydencjonalna - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o powierzchni zabudowy powyżej 200 m2, o podwyższonych standardach wykończenia budynków w otoczeniu bogatego zagospodarowania ogrodowego realizowana na działkach o powierzchni min. 2500 m2;
10) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - budynki letniskowe do okresowego wypoczynku rodzinnego - definicja zawarta w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.690 z późn.zm.) wraz z terenem rekreacji i wypoczynku;
11) zabudowa mieszkaniowo- pensjonatowa - obiekt posiadający co najmniej 7 pokoi gościnnych, świadczący dla swoich klientów codzienne wyżywienie, zapewniający możliwość zamieszkania dla właściciela i pracowników pensjonatu;
12) zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne oraz zabudowa gospodarcza i inwentarska w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych (gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego - osoba fizyczna prowadząca osobiście gospodarstwo rolne);
13) gospodarstwo rolne - należy przez to rozumieć grunty rolne oraz inne grunty, o areale nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych, które stanowią zorganizowaną całość wraz z budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarstw rolniczych, inwentarzem żywym lub martwym, zasobami siły roboczej i pociągowej, zapasami oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej.
Rozdział 2
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Zakłada się rozwój terenów zabudowy w dostosowaniu do wykształconych układów przestrzennych wsi oraz zachowanie wymogów ładu przestrzennego.
2. Utworzenie czytelnego układu komunikacyjnego dróg oraz funkcji poszczególnych terenów zgodnie z określonymi na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi terenów.
3. Podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego, dla każdego z wydzielonych terenów, zostały określone w ustaleniach szczegółowych poprzez ustalenie linii zabudowy, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§ 10. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. Cały teren objęty planem znajduje się w obrębie Obszarów Chronionego Krajobrazu: "Dolina Błędzianki", ustanowionego rozporzadzeniem Nr 16/05 z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 54, poz.729 z dnia 8 marca 2005 r. ze zm. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63/05 z dnia 21 lipca 2005 r.) i "Dolina Rospudy" ustanowionego rozporzadzeniem Nr 17/05 z dnia 25 lutego 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 54, poz.730 z dnia 8 marca 2005r. ze zm. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63/05 z dnia 21 lipca 2005 r), na których obowiązują m.in.:
1) zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
3) zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów;
4) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
5) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
6) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
7) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Na terenach objętych granicami planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych.
3. W celu ochrony urzadzeń wodnych ustala się:
1) wzdłuż rowów melioracyjnych oraz innych urzadzeń wodnych nakazuje się wydzielenie nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokości umożliwiającej ich eksploatację;
2) przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbędnych urządzeń melioracji wodnej nakazuje się zachowanie równowagi przyrodniczej i różnoródności biologicznej, w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych;
3) wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia wodne muszą być być uzgadniane z ich zarządcą.
4. Zakazy i nakazy wynikające z przepisów odrębnych:
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;
2) obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gminnego planu gospodarowania odpadami;
3) grodzenia nieruchomości przyległych do jeziora w odległości mniejszej niż 1,50 m od linii brzegowej, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten teren;
4) nakaz bezzwłocznego podłączenia budynków do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowaniu;
5) zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej oraz odprowadzania wód i ścieków ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
6) zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych paliw znacznie obciążających atmosferę tj. węgla kamiennego, koksu;
5. W granicach planu nie występują obiekty, zabytki kultury i przyrody (głazy narzutowe, pomniki przyrody), dla których należałoby ustanowić dodatkowe strefy ochronne.
§ 11. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren objęty planem nie jest objęty ochroną konserwatorską;
2) w granicach planu nie występują zabytki budownictwa wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) w granicach planu nie występują zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
4) W granicach opracowania planu nie występują udokumentowane stanowiska archeologiczne;
5) w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:
a) wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Suwałach lub wójta gminy.
§ 12. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) dróg publicznych;
2) dróg wewnętrznych, będących własnością komunalną.
2. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych, w tym nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenie w zagospodarowaniu terenów określono w ustaleniach szczegółowych rozdział III i IV niniejszej uchwały.
3. W zagospodarowaniu terenów zabudowy wsi należy uwzględnić oświetlenie terenów.
§ 13. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
1. Obszar zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, występuje w południowej części działki nr geod. 93/2 (nieczynnej żwirowni), wyznaczony na podstawie opracowania ekofizjograficznego, sporządzonego na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
1) obszarowi wymienionemu w ust.1 należy przywrócić wartość przyrodniczą poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych. Rekultywację prowadzić w kierunku zalesienia.
2. Ustala się piorytet wymagań ochrony przyrody określony w § 10 terenów objętych granicami Obszrów Chronionego Krajobrazu "Dolina Błędzianki" i "Dolina Rospudy".
3. Na obszarach objętych granicami opracowania planu nie występują tereny górnicze, oraz narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
4. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:
1) w budynkach zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej: jednorodzinnej, jednorodzinnej z usługami lub usługami itp. przewidzieć ukrycia typu II wykonane przez użytkowników obiektów;
2) w budynkach przeznaczonych na pobyt powyżej 15 osób lub o zatrudnieniu powyżej 15 pracowników przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP, a dokumentację budowlaną uzgodnić z Szefem Obrony Cywilnej Województwa;
3) bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej (przyjmując normę wynoszącą 7,5 l na osobę/dobę) odległość studni od budynków nie powinna przekraczać 800 m;
4) stacje transformatorowe dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;
5) układ projektowanych i modernizowanych dróg powinien spełniać następujące warunki:
a) odpowiednią szerokość uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,
b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniające sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia,
c) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.
5. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
1) istniejąca i projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej;
2) projektowaną zabudowę należy realizować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
3) infrastruktura wodociągowa winna zapewniać zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe.
§ 14. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1. Nowe, samodzielne działki budowlane mogą stanowić tylko te części terenu, których wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z niniejszego planu i przepisów odrębnych;
2. Ustala się następujące parametry działek budowlanych, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów zawarte w rozdziałach III i IV uchwały nie stanowią inaczej:
1) zabudowa mieszkaniowo - pensjonatowa:
a) minimalna powierzchnia działki - 2500 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25,0 m,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca:
a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25,0 m,
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami:
a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25,0 m,
4) zabudowa rekreacji indywidualnej:
a) minimalna powierzchnia działki - 1500 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki - 25,0 m.
5) w wypadku sytuowania działki na zakończeniu sięgacza lub na zewnętrznym łuku drogi szerokość działki należy przyjmować na nieprzekraczalnej linii zabudowy;
6) kąty granic działek budowlanych do pasów drogowych powinny być zblizone do kata 90o.
3. W celu regulacji prawnej wskazane jest łączenie działek wchodzących w skład poszczególnych dróg publicznych.
4. Na terenach objętych planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania i podziału nieruchomości.
§ 15. Ustalenia dotyczące warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
1. W stumetrowej strefie ochronnej jeziora, wyznaczonej na rysunkach planu granicą strefy ochronnej, zabrania się:
1) wznoszenia wszelkich trwałych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, urządzeń infrastruktury technicznej;
2) niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych i tworzących brzeg wody, budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi;
3) stosowania chemicznych środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności oraz środków chwastobójczych;
4) prowadzenia działalności gospodarczej, wpływajacej szkodliwie na środowisko lub powodującej degradację walorów krajobrazowych;
5) grodzenia nieruchomości przyległych do jeziora w odległości mniejszej niż 1,50m od linii brzegowej jeziora, a także zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten teren.
§ 16. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. W rozwiązaniach komunikacji ustala się jako obowiązujące:
1) powiązania z układem zewnętrznym poprzez gminne drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne;
2) obsługę komunikacyjną działek budowlanych z istniejących i projektowanych dróg:
a) gminnych- lokalnych, oznaczonych na rysunkach planu symbolem KD,
b) wewnętrznych- oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDW,
c) ciągów pieszo- jezdnych, oznaczonych symbolem CXP;
3) ustala się obowiązek parkowania pojazdów w obrębie własnej nieruchomości;
4) Iiość miejsc parkingowych projektować wg. poniższych wskaźników:
a) dla zabudowy przewidującej wymajem pomieszczeń noclegowych, należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 3 miejsca noclegowe,
b) dla zabudowy jednorodzinnej - minimum 2 miejsca parkingowe,
c) dla zabudowy jednorodzinnej z usługami - min.3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni usługowej,
d) dla zabudowy usługowej należy zapewnić minimum 1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierzchni usługowej,
e) dla zabudowy rekreacji indywidualnej - min. 2 miejsca na 1 domek.
2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się jako obowiązujące:
1) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych gminnych, wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych;
2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach rolnych oraz w obrębie terenów przeznaczonych pod inne funkcje, za wyjątkiem terenów leśnych, za zgodą właściciela terenu.
3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:
1) pobór wody do potrzeb socjalno-bytowych, przeciwpożarowych i technologicznych należy projektować z lokalnej sieci wodociągowej z podłączeniem do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń;
2) w wypadku kolizji istniejących sieci z projektowanym zainwestowaniem należy je przebudować w uzgodnieniu z dysponentem sieci.
4. Ustala się następujące zasady gromadzenia i usuwania ścieków:
1) docelowo projektuje się odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do gminnej sieci kanalizacji sanitranej;
2) ustala się generalną zasadę prowadzenia sieci sanitarnych w liniach rozgraniczających dróg publicznych gminnych i wewnętrznych; dopuszcza się prowadzenie sieci na terenach rolnych oraz w obrębie terenów przeznaczonych pod inne funkcje, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem ZL i Zld;
3) do chwili budowy gminnej kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań technicznych np. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą okresowo wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków przez koncesjonowanych przewoźników;
4) zakazuje się odprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:
1) wody opadowe z terenów budowlanych należy odprowadzać powierzchniowo i zagospodarować w obrębie własnych działek;
2) odprowadzanie wód opadowych z terenów komunikacyjnych w oparciu o istniejący i projektowany system odwadniania. Odbiornikiem ścieków jest lokalny system melioracyjny;
3) jakość odprowadzanyc ścieków do obiornika musi odpowiadać wymogom przepisów odrębnych.
6. Ustala się następujące zasady usuwania odpadów:
1) zasady usuwania odpadów określa gminny plan gospodarki odpadami, sporządzony na podstawie przepisów o odpadach;
2) na każdej działce budowlanej należy zapewnić urządzenia służące utrzymaniu porządku stosownie do potrzeb obiektu.
7. Ustala się następujące zasady w zakresie ogrzewania:
1) ogrzewanie projektowanych obiektów kubaturowych planuje się w oparciu o własne indywidualne źródła ciepła, spełniające wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisjii zanieczyszczeń do powietrza;
2) zaleca się stosowanie kotłowni olejowych i gazowych lub ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne ekologiczne źródła ciepła.
8. Ustala się następujące zasady zapotrzebowania w energię elektryczną:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną planowanych terenów budowlanych realizować w oparciu o istniejące i projektowane linie średniego i niskiego napięcia oraz o istniejące i projektowane stacje transformatorowe SN/nn (20/0,4 kV);
2) lokalizację projektowanych stacji transformatorowych SN/nn należy traktować jako orientacyjną; dokładna lokalizacja, ilość i typ stacji wynikną z potrzeb odbiorców;
3) zaleca się, aby wszystkie obiekty były podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadały przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;
4) poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administratora sieci;
5) przewiduje się oświetlenie dróg publicznych obsługujących tereny zabudowane; w pasach drogowych przewidzieć rezerwę terenu pod linie energetyczne komunalne i oświetleniowe;
6) przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na rysunku planu należy traktowac jako postulowane, które mogą ulec zmianie na etapie projektów budowlanych;
7) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy dostosować je do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami przebudowy podanymi przez administratora sieci.
9. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
1) obsługę telekomunikacyjną należy realizować w oparciu o projektowane odgałęzienia sieci telekomunikacyjnej;
2) sieci telekomunikacyjne należy realizować jako linie podziemne w liniach rozgraniczających dróg;
3) przyłącza do poszczególnych budynków wykonać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez administratora sieci;
4) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urzadzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy podanymi przez administratora sieci;
5) dopuszcza się prowadzenie sieci telekomunikacyjnych poza terenami publicznymi za zgodą właściciela terenu.
10. Ustalenia ogólne dotyczące zaopatrzenia w media:
1) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikajacą z zaspokojenia zapotrzebowania na media;
2) dopuszcza się budowę innych sieci i urządzeń technicznych nie wymienionych w tekście uchwały pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych bez potrzeby zmian ustaleń niniejszego planu;
§ 17. Ustalenia dotyczące sposóbów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
1) tereny, dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem;
2) działki, na których powstały budynki i budowle powstałe bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia na budowę winne być rozebrane lub przeniesione na tereny do tego przeznaczone w niniejszym planie, w ciągu jednego roku od dnia uprawomocnienia się niniejszego planu;
3) na terenach przewidzianych pod drogi lub ich poszerzenia nie należy zakładać upraw wieloletnich.
Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OZNACZONYCH
§ 18. W projektach budowlanych należy uwzględniać:
1) zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;
2) ustalenia ogólne podane w § 10, § 13, § 14, § 15 i § 16;
3) przepisy odrębne.
§ 19. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ML, 3ML, 4ML, 5ML, 6ML, 7ML, 11ML, o łącznej powierzchni 8,41 ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);
2) funkcja uzupełniająca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mała architektura ogrodowa.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji podstawowej - zgodnie z rysunkiem planu, dla zabudowy gdzie nie zostały wrysowane linie zabudowy należy je lokalizować zgodnie z warunkami technicznymi;
2) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej od strony drogi, z której projektuje się wjazd na działkę;
3) obsługa komunikacyjna działek z terenu drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW;
4) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4;
5) zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; dopuszcza się realizację garażu w połączeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;
6) udział powierzchni zabudowy działki 10%;
7) udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 2/3 tej powierzchni przewidzieć pod zadrzewienie, zakrzaczenie lub zalesienie;
8) wskaźniki intensywności zabudowy:
a) max 0,1 dla terenów oznaczonych symbolami 6ML, 7ML,
b) max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 1ML, 3ML, 4ML, 5ML, 11ML;
9) na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu należy zagospodarować zielenią ozdobną;
10) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
11) dopuszcza się możliwość łączenia działek i realizację jednego obiektu o funkcji podstawowej na połączonych działkach.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kondygnacji do 3,0 m, wysokość ścianki kolankowej max. 60 cm;
2) rzut głównej bryły budynku - oparty na prostokącie, z możliwością dobudowanej werandy, garażu, tarasu;
3) poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 40 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;
4) budynki realizowane bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, z wykończeniem elewacji z materiałów tradycyjnych: tynki, deskowania, w kolorach niekontrastujących z otoczeniem;
5) dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, z możliwością naczółków, lukarn, wykuszy nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe, okna typu "wole oczka", kąt nachylenia głównych połaci dachu 350- 450; kalenicowe ustawienie względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę;
6) pokrycia dachowe budynków drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych blachą powlekaną, dachówką ceramiczną, cemenetową lub bitumiczną w kolorach niekontrastujących z otoczeniem;
7) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość zabudowy max. 4,0 m; geometrii dachu - nie ustala się.
§ 20. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ZN, o powierzchni 0,75 ha.
1. Przeznaczenie terenu - zieleń nieurządzona, pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
2. Zakaz wszelkiej zabudowy i ingerencji w środowisko przyrodnicze.
§ 21. Ustala się teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 8MP, o powierzchni 0,26 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo - pensjonatowa,
2) funkcje uzupełniające: budynki o funkcji gospodarczo-garażowej, wiaty, deszczochrony, zadaszenia wypoczynkowo-rekreacyjne, mała architektura ogrodowa,
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rezydencjonalna.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej gminnej drogi publicznej;
2) udział powierzchni zabudowy działki 12%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 75%, w tym 1 tej powierzchni przeznaczona pod zadrzewienie, zakrzaczenie lub zalesienie;
4) wkaźnik intensywności zabudowy max. 0,2;
5) ogrodzenia działki od strony gminnej drogi publicznej o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
6) obsługa komunikacyjna działki z terenu drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD;
7) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami §1 6 ust. 1 pkt 4.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego:
a) główna bryła budynku winna być rozwiązana na rzucie prostokąta bądź złożonych prostokątów w kształcie litery U lub L,
b) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu użytkowym i maksymalnej wysokości do 10,0 m,
c) poziom posadowienia parteru do 60 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku,
d) geometria dachu: dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 35° - 45°, kalenicowe ustawienie budynku względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę, w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowiązuje dla dominującej części budynku;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej - budynki jednokondygnacyjne, wysokość zabudowy: do 3,0 m od poziomu terenu do okapu, geometria dachu: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachu 35° - 45°.
4. Zabrania się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniających wymogów ust. 3.
§ 22. Ustala się teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 9U, o powierzchni 0,05 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa;
2) funkcja budynku usługowego: usługi nieuciążliwe np. mała gastronomia, wyroby pamiątkarskie, wypożyczalnia sprzętu turystyczno-sportowego, informacja turystyczna itp.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od linii rozgraniczającej drogi;
2) na wydzielonej działce może być zlokalizowany jeden budynek o funkcji podstawowej;
3) udział powierzchni zabudowy działki 25%;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;
5) wkaźnik intensywaności zabudowy max. 0,25;
6) obsługa komunikacyjna działki z terenu gminnej drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD;
7) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt. 4.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) budynek parterowy, o wysokości całkowitej do 7,0 m,
2) dach budynku- wysoki, symetryczny, kąt nachylenia głównych połaci dachu 30° - 45°, kalenicowe ustawienie względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę.
§ 23. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 10 MNU i 16MNU, o łącznej powierzchni 0,54 ha
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi;
2) funkcja uzupełniająca: wolnostojący budynek gospodarczy lub garażowy lub magazynowo-składowy służący funkcji usługowej lub budynek o połączonych funkcjach.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej dróg przyległych;
2) udział powierzchni zabudowy działki 20%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 60%;
4) wskaźnik intensywaności zabudowy max. 0,2;
5) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
6) ogrodzenia działki od strony gminnej drogi publicznej o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
7) obsługa komunikacyjna działek z terenu drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD oraz dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 9KDW, 10KDW;
8) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt. 4.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) zabudowa usługowa może być realizowana jako wolnostojąca lub dobudowana do budynku o funkcji mieszkalnej lub uzupełniającej;
2) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej:
a) rzut głównej bryły budynku oparty na prostokącie lub w postaci połączonych prostokątów; wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu użytkowym i maksymalnej wysokości do 10,0 m,
b) geometria dachu: dwuspadowy lub wielospadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°, kalenicowe ustawienie względem drogi, z której projektuje się wjazd na działkę, w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowiązuje dla dominującej części budynku;
3) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość zabudowy - budynek jednokondygnacyjny, ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;
4) uciążliwość usługi nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
§ 24. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 12 UT, o powierzchni 0,93 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno - wypoczynkowych, ogólnodostępny;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja budynku do obsługi plaży, pawilonu higieniczno-sanitarnego, hangaru na łodzie pływające, kuchni turystycznych, wiat grillowych oraz plaży trawiastej, boisk sportowych, pola namiotowego itp. zaliczanych urządzeń turystyczno-wypoczynkowych.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości 100 m od linii brzegowej Jeziora Białe, za wyjątkiem hangaru na łodzie pływające;
2) dostęp komunikacyjny terenu 12UT z drogi wewnętrznej 9KDW;
3) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki, poza 100 m strefą ochronną jeziora, przyjmując wskaźnik 1mp na 5 użytkowników;
4) udział powierzchni zabudowy 10%;
5) ustala się konieczność zachowania 70 % powierzchni biologicznie czynnej, w skład której powinny wchodzić między innymi :trawiaste boiska i nieuywardzone place zabaw, zieleń urządzona niska i wysoka;
6) na linii brzegowej przylegającej do tego terenu dopuszcza się lokalizację pomostu do cumowania łodzi pływających, o długości do 20 m wgłąb jeziora;
7) zieleń towarzysząca wraz z urządzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić integralną część zagospodarowania terenu i łączyć się w jeden kompleks z zielenią na obszarach sąsiednich;
8) zakaz podziału terenu oznaczonego symbolem 12UT na działki budowlane.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) główna bryła zabudowy kubaturowej rozwiązana na rzucie prostokąta, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych: jak tynki, cegła, kamień, szalowania drewniane;
2) budynki parterowe, wysokość do 3,50, m ściana frontowa budynku;
3) geometria dachu: dwuspadowy, symetryczny, bez przesunięć w pionie i poziomie, kąt nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;
4) pokrycia dachowe - w miarę możliwości budynków drewnianych gontem lub wiórem, murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach ciemnoczerwonym, brązowym lub grafitowym; zakazuje się stosowania pokryć dachowych z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;
5) zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o kącie nachylenia połaci 30o- 45o;
6) zakazuje się lokalizowania domków campingowych.
§ 25. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 13UT, o powierzchni 0,48 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno-wypoczynkowych- obejmujący plażę trawiastą;
2) funkcja uzupełniająca: obiekty małej architektury, ścieżki rekreacyjno - sportowe;;
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) dostęp komunikacyjny do terenu 13UT z ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 14 CXP;
2) na linii brzegowej przylegającej do tego terenu dopuszcza się lokalizację pomostu o długości do 10 m wgłąb jeziora;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 90%;
4) obiekty higieniczno-sanitarne należy zabezpieczyć na terenie oznaczonym symbolem 14 US;
5) zieleń towarzysząca wraz z urządzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić integralną część zagospodarowania terenu i łączyć się w jeden kompleks z zielenią na obszarach sąsiednich;
6) teren położony w strefie ochronnej jeziora, dla którego obowiązują ustalenia § 15, za wyjątkiem dopuszczenia funkcji uzupełniającej terenu.
§ 26. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 14 US, o powierzchni 0,39 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie postawowe: teren usług sportowo - rekreacyjnych;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego przewiduje się obiekty takie jak: pawilon higieniczno-sanitarny, urządzenia sportowe tj. boiska do gier małych, wiaty grillowe i zadaszenia wypoczynkowe, miejsca carawaningowe, miejsca parkingowe i inne obiekty i urządzenia związane z funkcją podstawową.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości 100 m od linii brzegowej Jeziora Białe;
2) dostęp komunikacyjny terenu 14US z dróg wewnętrznych 10 KDW i 9KDW;
3) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki, poza 100 m strefą ochronną jeziora, przyjmując wskaźnik 1mp na 5 użytkowników
4) udział powierzchni zabudowy działki 20%;
5) udział powierzchni biologicznie czynnej 50%;
6) ogrodzenia działki od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) zabudowa kubaturowa rozwiązana na rzucie prostokąta lub złożonych prostokątów; bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych: jak tynki, cegła, kamień, szalowania drewniane;
2) wysokość zabudowy : jednokondygnacyjna, o wysokości 4,0 m do okapu dachu; z możliwością wykorzystania poddasza na cele gospodarcze;
3) geometria dachu: dwuspadowy, symetryczne, bez przesunięć w pionie i poziomie, kąt nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;
4) pokrycia dachowe - w miarę możliwości budynków drewnianych gontem lub wiórem, murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach ciemnoczerwonym, brązowym lub grafitowym; zakazuje się stosowania pokryć dachowych z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;
5) zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o kącie nachylenia połaci 30o- 45o.
§ 27. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 RM.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym;
2) funkcja uzupełniająca: garaże dla potrzeb własnych, budynki i budowle oraz urządzenia służące produkcji rolnej, hodowlanej lub ogrodniczej,
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy w odległościach min 5,0 m od linii rozgraniczających dróg;
2) adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Istniejące budynki mogą podlegać wymianie i rozbudowie celem polepszenia ich standardu technicznego, użytkowego i estetycznego oraz zmianie przeznaczenia na cele mieszkalne lub agroturystyczne;
3) nowe jak i rozbudowywane budynki mieszkalne winne nawiązywać formą i gabarytami do zabudowy regionalnej z uwzględnieniem poniższych warunków:
a) poziom posadowienia partetu do 60 cm, przyjęty przy wejściu głównym do budynku,
b) wysokość: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kaondygnacji do 2,80 m, wysokość ścianki kolankowej max. 0,90 m,
c) geometria dachu - ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;
4) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniajacej - budynki jednokondygnacyjne, wysokość max. 7,0 m; geometria dachu: dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 25° - 45°;
5) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala się.
§ 28. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 17MN, o łącznej powierzchni 1,10 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) funkcja uzupełniająca: usługi podstawowe wbudowane w partery budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze, garaże dla potrzeb własnych, budowle i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 5,0 m od linii rozgraniczajacej dróg;
2) udział powierzchni zabudowy działki 15%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 70%;
4) wskaźnik intensywaności zabudowy max. 0,2;
5) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD oraz drogi wewnętrznej 12KDW;
6) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4;
7) zagospodarowanie zielenią ozdobną, pełniącą jednocześnie funkcję izolacyjną, niezabudowanych i nieutwardzonych części działek budowlanych przyległych do dróg;
8) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
9) ogrodzenia działki od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
10) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku mieszkalnego lokalizowanego przy frontowej granicy działki z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz wolnostojącego budynku o funkcji uzupełniającej lokalizowanego w głębi działki.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy funkcji mieszkaniowej:
a) rzut głównej bryły budynku oparty na prostokącie z możliwością dobudowy ganków, werand, tarasu, wiatrołapu, garażu itp.,
b) budynki podpiwniczone w zależności od potrzeb inwestorów oraz warunków gruntowych, piwnice wyniesione do 60cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego terenu na linii elewacji frontowej budynku,
c) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu użytkowym, wysokość ściany frontowej do 4,0 m,
d) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35°-45°, kalenicowe ustawienie względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę,
e) w przypadku doświetlenia poddaszy użytkowych - okna połaciowe, lukarny, wykusze nakryte dwuspadowymi daszkami,
f) zakaz dachów mansardowych, niesymetrycznych oraz stosowania pokryć w kolorach kontrastujących z otoczeniem;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: budynki jednokondygnacyjne, wysokość zabudowy do 5,0 m, ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°.
4. Zabrania się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych niespełniających wymogów ust. 3.
§ 29. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 18 ML i 19 ML, o łącznej powierzchni 2,99 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);
2) funkcja uzupełniająca: altany, pergole, deszczochrony - spełniające funkcje ogrodowo-wypoczynkową, mała architektura ogrodowa.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) terenu 18ML- w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających dróg przyległych,
b) terenu 19ML - w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 10 KDW i 100-metrowej strefy ochronnej jeziora,
2) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej od strony drógi, z której projektuje się wjazd na działkę;
3) zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; dopuszcza się realizację garażu w połączeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;
4) udział powierzchni zabudowy 10%;
5) udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 2/3 powierzchni działki przewidzieć pod zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;
6) wkaźniki intensywaności zabudowy:
a) max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 18ML,
b) max 0,1 dla terenu oznaczonego symbolem 19ML;
7) na terenach działek, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu położone przy drogach należy zagospodarować zielenia ozdobną;
8) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
9) dopuszcza się możliwość łączenia działek i realizację jednego obiektu o funkcji podstawowej na połączonych działkach;
10) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej oznaczonej symbolem 2KD oraz z dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 10KDW, 11KDW;
11) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt. 4.
3. Ustala się następujace warunki kształtowania zabudowy:
1) formę budynku funkcji podstawowej należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad: w nawiązaniu do architektury regionalnej, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, dach dwuspadowy, symetryczny z możliwością naczółków, lukarn nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe typu "wole oczka";
2) gabaryty budynku funkcji podstawowej: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, rzut budynku głównej bryły oparty na prostokącie, wysokość kalenicy do 8,0 m liczonej przy wejściu głównym do budynku;
3) pokrycia dachowe - w miarę możliwości budynków drewnianych gontem lub wiórem, murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach ciemnoczerwonym, brązowym lub grafitowym; zakazuje się stosowania pokryć dachowych z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;
4) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość zabudowy max. 4,0 m, geometrii dachu - nie ustala się.
§ 30. Ustala się teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 20MP o powierzchni 0,30 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo- pensjonatowa;
2) funkcje uzupełniające: budynki o funkcji gospodarczo-garażowej, wiaty, deszczochrony, zadaszenia wypoczynkowo-rekreacyjne, mała architektura ogrodowa;
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rezydencjonalna.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 10 KDW i 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 2KD;
2) udział powierzchni zabudowy działki 15%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 70%, w tym 1 powierzchni działki przeznaczona pod zadrzewienie, zakrzaczenie lub zalesienie;
4) wkaźnik intensywaności zabudowy max. 0,15;
5) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2 KD;
6) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4;
7) ogrodzenia działki od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy zgodnie z § 21 ust. 3.
§ 31. Ustala się teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 21UT, o powierzchni 0,39 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno-wypoczynkowych- obejmujący plażę trawiastą;
2) funkcja uzupełniająca: obiekty małej architektury, ścieżki rekreacyjno - sportowe.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) dostęp komunikacyjny do terenu 21UT z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD;
2) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki, poza 100 m strefą ochronną jeziora, przyjmując wskaźnik 1mp na 5 użytkowników
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 90%;
4) na linii brzegowej przylegającej do tego terenu dopuszcza się lokalizację pomostu do cumowania łodzi pływających, o długości do 15,0 m wgłąb jeziora;
5) zieleń towarzysząca wraz z urządzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić integralną część zagospodarowania terenu;
6) zakaz grodzenia terenu od strony drogi publicznej;
7) teren położony w strefie ochronnej jeziora, dla którego obowiązują ustalenia § 15.
§ 32. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 22MN, 23MN, 25MN i 26MN, o powierzchni 1,76 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) funkcja uzupełniająca: usługi podstawowe wbudowane w partery budynków mieszkalnych, budynki gospodarcze, garaże dla potrzeb własnych, budowle i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) dla działek sąsiadujących z drogą publiczną obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi dla pozostałych działek ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych - zgodnie z rysunkiem planu Nr 1;
2) udział powierzchni zabudowy działki 15%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 70%;
4) wskaźnik intensywaności zabudowy max. 0,2;
5) niezabudowane i nieutwardzone części działek budowlanych przyległe do dróg należy zagospodarować zielenią ozdobną;
6) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci infrastruktury technicznej kolidujące z przyszłym zagospodarowaniem działki należy przenieść za zgodą ich zarządcy;
7) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku mieszkalnego od strony dróg, z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy o funkcji uzupełniającej w głębi działki;
8) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz ogrodzeń lekkich, ażurowych, wysokość ogrodzenia od strony drogi max.1,50 m;
9) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej gminnej oznaczonej symbolem 2KD oraz z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 13KDW;
10) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy funkcji mieszkaniowej:
a) rzut głównej bryły budynku oparty na prostokącie z możliwością dobudowy ganków, werand, wiatrołapu, garażu itp.,
b) budynki podpiwniczone w zależności od potrzeb inwestorów oraz warunków gruntowych, piwnice wyniesione nie wyżej niż 60 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego terenu na linii elewacji frontowej budynku,
c) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu użytkowym, wysokość ściany frontowej do 4,0 m,
d) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35°-45°, kalenicowe ustawienie względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę,
e) w przypadku doświetlenia poddaszy użytkowych - lukarny, wykusze nakryte dwuspadowymi daszkami,
f) zakaz dachów mansardowych, niesymetrycznych oraz stosowania pokryć w kolorach kontrastujących z otoczeniem;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: budynki jednokondygnacyjne, wysokość zabudowy do 5,0 m, ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dachy dwuspadowe, symetryczne, o kącie nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°.
§ 33. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 24RM, 28RM, 29RM.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, nowa zabudowa zagrodowa spełniająca warunek określony w § 8 pkt. 12;
2) funkcja uzupełniająca: garaże dla potrzeb własnych, altany, stawy, budynki i budowle oraz urządzenia służące produkcji rolnej, hodowlanej lub ogrodniczej;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi dla rolnictwa, chów lub hodowla zwierząt do 20 DJP inwentarza.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy projektowanej zabudowy w odległości min. 5,0 m od linii rozgraniczającej dróg, zgodnie z rysunkiem planu Nr 1;
2) linie rozgraniczające terenu mogą być korygowane do 5 m w stronę użytków rolnych dla obiektów gospodarczych i technicznych związanych z obsługą gospodarstwa rolniczego z wyłączeniem budynków mieszkalnych;
3) dostęp komunikacyjny nowej zabudowy zagrodowej z terenu drogi publicznej 1KD oraz drogi wewnętrznej 13KDW. Adaptuje się istniejącą drogę dojazdową do istniejącej zabudowy zagrodowej.
3. Ustala się następujace warunki kształtowania zabudowy:
1) adaptuje się zabudowę i funkcje istniejącej zabudowy zagrodowej, oznaczonej symbolem 29RM, dopuszcza się rozbudowę budynku mieszkalnego, celem polepszenia standardu technicznego, użytkowego i estetycznego oraz budowę budynków związanych z gospodarstwem rolnym;
2) rozbudowa istniejących budynków winna być dostosowana do gabarytów podanych w pkt 4 i 5;
3) nowe budynki o funkcji mieszkalnej należy realizować przy frontowej granicy działki, natomiast zabudowę gospodarczą w głębi działki;
4) gabaryty nowych budynków mieszkalnych:
a) rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostokącie z możliwością dobudowy ganków, werandy, garaży, przedsionków; budynki w zależności od potrzeb inwestorów podpiwniczone; poziom parteru wyniesiony do 60cm ponad poziom terenu liczony przy wejściu głównym do budynku,
b) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym; wysokość kondygnacji do 3,0 m, wysokość ścianki kolankowej max. 90 cm,
c) geometria dachu - dwuspadowy, symetryczny, z możliwością naczółków, wykuszy, lukarn nakrytych dwuspadowymi daszkami; kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°; kalenicowe ustawienie budynku względem drogi, z której przewidziano wjazd na działkę;
5) garaże na maszyny rolnicze, budynki inwentarskie max. jedna kondygnacja nadziemna; wysokość całkowita do 7,0 m; pozostała zabudowa o funkcji uzupełniającej parterowa, bez poddaszy użytkowych o wysokości całkowitej do 5,0 m; dachy budynków dwuspadowe o kącie nachylenia połaci 20° - 45°;
6) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego- gabarytów nie ustala się.
4. Adaptuje się istniejące i dopuszcza się nowe drogi gospodarcze (dojazdowe ) na terenach rolnych.
§ 34. Ustala się teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 27MNU, o łącznej powierzchni 0,60 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi;
2) funkcja uzupełniająca: wolnostojący budynek gospodarczo - garażowy lub magazynowo-składowy służący funkcji usługowej.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) usługi należy realizować w jednej bryle z funkcją mieszkaniową lub jako budynek połączony z budynkiem o funkcji uzupełniającej;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej 2 KD i 5,0 m od drogi oznaczonej symbolem 1KD;
3) udział powierzchni zabudowy działki 40%;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej 40%;
5) wskaźnik intensywaności zabudowy max. 0,2;
6) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić przebieg istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci infrastruktury technicznej kolidujące z przyszłym zagospodarowaniem działki należy przenieść za zgodą ich zarządcy;
7) sytuowanie budynków o funkcji podstawowej wyłącznie od strony gminnych dróg publicznych z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy uzupełniajacej w głębi działki;
8) uciążliwość usługi nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny;
9) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz ogrodzeń lekkich, ażurowych, wysokość ogrodzenia od strony drogi max.1,50 m;
10) obsługa komunikacyjna działek z terenu gminnych dróg publicznych;
11) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy funkcji podstawowej:
a) rzut głównej bryły budynku oparty na prostokącie bądź złożonych prostokątów, z możliwością dobudowanych ganków, przedsionków, werand, tarasów, garaży,
b) budynki w zależności od potrzeb inwestorów podpiwniczone, poziom parteru do 60cm ponad poziom terenu liczony przy wejściu głównym do budynku,
c) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu użytkowym i maksymalnej wysokości do 10,0 m,
d) geometria dachu: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°, kalenicowe ustawienie budynków względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość zabudowy - budynek jednokondygnacyjny, wysokość ściany frontowej do 4,0 m od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku, ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;
3) ujednolicone pokrycia dachów budynków w obrębie działki.
§ 35. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem literowym R.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejących upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, nieużytków, sadów, oczek wodnych, zadrzewień oraz dojazdów gospodarczych - do pozostawienia w istniejącej formie;
2) przeznaczenie dopuszczalne - nowa zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych przy uwzględnieniu warunków podanych w § 8 pkt 12;
3) nieużytkowane rolniczo tereny o charakterze bagiennym, głównie zadrzewienia i zakrzaczenia, do zachowania w stanie istniejącym.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy zagrodowej w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających dróg;
2) zakaz lokalizowania nowych obiektów budwlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej jeziora;
3) na terenach rolnych utrzymuje się istniejący przebieg: sieci infrastruktury technicznej oraz dróg gospodarczych doprowadzających do siedlisk rolniczych, terenów rolnych i leśnych;
4) dopuszcza się przekroczenie linii rozgraniczających terenu zabudowy zagrodowej na warunkach ustalonych w § 33 ust . 2 pkt.. 2;
5) dopuszcza się możliwość prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej, urządzeń melioracji wodnych, dróg wewnętrznych, zalesiania terenów nieużytkowanych rolniczo na podstawie przepisów odbębnych;
6) zakaz zabudowy na gruntach organicznych, strefach zboczowych o nachyleniu powyżej 120, terenach leśnych i położonych w strefie ochronnej jeziora.
3. Ustala się następujace warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty nowej zabudowy funkcji mieszkaniowej:
a) rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostokącie z możliwością dobudowy ganków, werandy, garaży, przedsionków; budynki w zależności od potrzeb inwestorów podpiwniczenia; poziom parteru wyniesiony do 60cm ponad poziom terenu liczony przy wejściu głównym do budynku,
b) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym; wysokość kondygnacji do 3,0 m, wysokość ścianki kolankowej max. 90 cm,
c) geometria dachu - dwuspadowe, symetryczne z możliwością naczółków, wykuszy, lukarn nakrytych dwuspadowymi daszkami; kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°; kalenicowe ustawienie budynku względem drogi, z której przewidziano wjazd na działkę;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej:
a) garaże na maszyny rolnicze, budynki inwentarskie - wysokość zabudowy max. 7,0 m, maksymalnie 1,5 kondygnacji nadziemnej, geometria dachu: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 25° - 45°,
b) budynki gospodarcze - parterowe, bez poddasza użytkowego o wysokości całkowitej do 5,0 m;
3) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala się.
§ 36. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem literowym ZL, ZLd.
1. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny istniejących lasów, oznaczonych symbolem literowym ZL do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu,
b) teren projektowanych dolesień ZLd - teren wyrobiska żwirowni należy zrekultywować w kierunku zalesienia terenu.
2. Na terenach, o których mowa w pkt 1 lit.a wprowadza się nakaz utrzymywania zieleni w formie uporządkowanej poprzez stosowanie niezbędnych cięć i wyrębów pielęgnacyjnych oraz prowadzenia nasadzeń.
3. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się funkcję gospodarczą lasów; wyznaczone obszary winny tworzyć kompleksy wielogatunkowej zieleni, w celu ochrony i wzbogacenia krajobrazu.
§ 37. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym WS.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych Jeziora Białego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budowa pomostów dla terenów usług turystyczno-wypoczynkowych.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych i tworzących brzeg wody budowli oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi;
2) nakaz ochrony wód jeziora przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem ściekami bytowymi i rolniczymi;
3) dopuszcza się budowę pomostów o długościach podanych w § 24, § 25 i § 31.
§ 38. Ustala się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD, o powierzchni całkowitej 1,37 ha.
1) przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna - droga gminna;
2) klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: droga dojazdowa;
3) parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:
a) szerokość pasa drogowego: 10,0 m,
b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
c) chodniki dla pieszych przy terenach zabudowanych,
4) zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:
a) rozwiązania geometrii trasy oraz zasady organizacji ruchu wymuszające uspokojenia ruchu,
b) dostępność do drogi nieograniczona,
c) możliwość urzadzania miejsc parkingowych równoległych do osi jezdni.
§ 39. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW,8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13 KDW, o łącznej powierzchni 13, 93 ha
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne;
2) klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: drogi dojazdowe;
3) parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:
a) szerokość pasa drogowego: 8,0 - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
b) jedna jezdnia,
c) drogi wewnętrzne o symbolach 3KDW, 4KDW, 5KDW, 8KDW, 9KDW, 11KDW zakończone placykami nawrotowymi zgodnych z rysunkiem planu;
4) zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:
a) dostępność do drogi nieograniczona.
§ 40. Ustala się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 14 CXP, o powierzchni 0,03 ha.
1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszo - jezdny;
2) parametry i zagospodarowanie terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 6,0 m,
b) nawierzchnia przepuszczalna.
Rozdział 4
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW OZNACZONYCH
§ 41. W projektach budowlanych należy uwzględniać:
1) zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;
2) ustalenia ogólne podane w § 10, § 13, § 14, §15i § 16;
3) przepisy odrębne.
§ 42. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 RM, o łącznej powierzchni 2,77 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) funkcja uzupełniająca: garaże dla potrzeb własnych, budynki i budowle oraz urządzenia służące produkcji rolnej, hodowlanej lub ogrodniczej;
3) przeznaczenie dopuszczalne: usługi dla rolnictwa.
2. Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekarczalne linie zabudowy uzupełniającej zabudowę zagrodową w odległościach od linii rozgraniczający dróg:
a) publicznych - 15,0 m,
b) wewnętrznych - 8,0 m;
2) linie rozgraniczające terenu mogą być korygowane do 10 m w stronę użytków rolnych w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegu jeziora.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę i funkcje. Istniejące budynki mogą podlegać wymianie i rozbudowie celem polepszenia ich standardu technicznego, użytkowego i estetycznego oraz zmianie przeznaczenia na cele mieszkalne,agroturystyczne;
2) budynki mieszkalne winne nawiązywać formą i gabarytami do zabudowy regionalnej z uwzględnieniem poniższych warunków:
a) poziom posadowienia partetu do 60 cm, przyjęty przy wejściu głównym do budynku,
b) wysokość: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kaondygnacji do 2,80 m, wysokość ścianki kolankowej max. 0,90 m,
c) geometria dachu - ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°;
3) budynki gospodarcze, inwentarskie, techniczne winne pod względem architektury, kształtu dachu i użytych materiałów nawiązywać do obiektów mieszkalnych; wielkość i wysokość budynków winna wynikać z potrzeb prowadzonego gospodarstwa rolnego;
4) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala się.
4. Na terenach objętych granicami chronionego krajobrazu obowiązują ustalenia ujęte w § 12 ust. 1 oraz chów lub hodowla zwierząt w zabudowie zagrodowej nie przekraczająca 40 DJP inwentarza.
5. Obsługa komunikacyjna - adaptuje się istniejące drogi gospodarcze na terenach rolnych doprowadzające do dróg publicznych i wewnętrznych.
§ 43. Ustala się teren zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 2ML, o powierzchni 0,88 ha
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - teren zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);
2) funkcja uzupełniająca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mała architektura ogrodowa;
3) przeznaczenie wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej;
2) udział powierzchni zabudowy działki 10%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 2/3 tej powierzchni przewidzieć pod zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;
4) wskaźniki intensywaności zabudowy- max 0,1;
5) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej lokalizowanego przy frontowej granicy działki, z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy o funkcji uzupełniającej w głębi działki;
6) zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych i garaży; dopuszcza się realizację garażu w połączeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;
7) na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu należy zagospodarować zielenią ozdobną;
8) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
9) dopuszcza się możliwość łączenia działek i realizację jednego obiektu o funkcji podstawowej na połączonych działkach;
10) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z drogi wewnętrznej 3KDW;
11) Program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami §16 ust. 1 pkt 4.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kondygnacji do 3,0 m, wysokość ścianki kolankowej max. 60 cm;
2) rzut bryły budynku - oparty na prostokącie, z możliwością dobudowanej werandy, garażu, tarasu;
3) poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 40 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;
4) budynki realizowane bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, z wykończeniem elewacji z materiałów tradycyjnych: tynki, deskowania, w kolorach niekontrastujących z otoczeniem;
5) dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, z możliwością naczółków, lukarn, wykuszy nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe lub typu "wole oczka", kąt nachylenia głównych połaci dachu 350- 450; kalenicowe ustawienie względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę;
6) pokrycia dachowe budynków drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych blachą powlekaną, dachówką ceramiczną, cemenetową lub bitumiczną w kolorach niekontrastujących z otoczeniem;
7) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość zabudowy max. 4,0 m; geometrii dachu - nie ustala się.
§ 44. Ustala się teren, oznaczone na rysunku planu symbolem 3UT o powierzchni 1,06 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno - wypoczynkowych, ogólnodostępny;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja budynku do obsługi plaży, pawilonu higieniczno-sanitarnego, kuchni turystycznych, wiat grillowych oraz plaży trawiastej, boisk sportowych, pola namiotowego, pola carawaningowego i innych obiektów i urządzeń związanych z funkcją podstawową.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości 100 m od linii brzegowej Jeziora Białe;
2) dostęp komunikacyjny terenu z drogi wewnętrznej 4KDW;
3) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki, poza 100 m strefą ochronną jeziora, przyjmując wskaźnik 1mp na 5 użytkowników;
4) udział powierzchni zabudowy 15%;
5) ustala się konieczność zachowania 70 % powierzchni biologicznie czynnej, w skład której powinny wchodzić trawiaste boiska i place zabaw, zieleń urządzona niska i wysoka;
6) na linii brzegowej przylegającej do tego terenu dopuszcza się lokalizację pomostów z przeznaczeniem do cumowania łodzi pływających o długości do 15,0 m wgłąb jeziora;
7) zieleń towarzysząca wraz z urządzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić integralną część zagospodarowania terenu i łączyć się w jeden kompleks z zielenią na obszarach sąsiednich;
8) zakaz podziału terenu na działki budowlane.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) zabudowa kubaturowa rozwiązana na rzucie prostokąta, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych: jak tynki, cegła, kamień, szalowania drewniane;
2) budynki parterowe, rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostokącie wysokość do 3,50 m ściana frontowa budynku;
3) geometria dachu: dwuspadowy, symetryczne, bez przesunięć w pionie i poziomie, kąt nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;
4) pokrycia dachowe - w miarę możliwości budynków drewnianych gontem lub wiórem, murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach ciemnoczerwonym, brązowym lub grafitowym; zakazuje się stosowania pokryć dachowych z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;
5) Zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o kącie nachylenia połaci 30o- 45o.
§ 45. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 4ML, 6ML, o łącznej powierzchni 3,83 ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);
2) funkcja uzupełniająca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mała architektura ogrodowa.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji podstawowej - zgodnie z rysunkiem planu, na działkach gdzie nie ustalono linii zabudowy należy ją wyznaczyć zgodne z warunkami technicznymi;
2) dopuszcza się zmniejszenie frontu działek dla terenu oznaczonego symbolem 4ML zgodnie z istniejącymi granicami działek uwidocznionymi na rysunku planu;
3) udział powierzchni zabudowy działki 10%;
4) udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 1/2 tej powierzchni przewidzieć pod zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;
5) wskaźniki intensywaności zabudowy max 0,1;
6) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej;
7) zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych, garaży; dopuszcza się realizację garażu w połączeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;
8) na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu należy zagospodarować zielenią ozdobną;
9) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
10) dopuszcza się możliwość łączenia działek i realizację jednego obiektu o funkcji podstawowej na połączonych działkach;
11) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenów dróg wewnętrznych;
12) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki, poza 100 m strefą ochronną jeziora, zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4 
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy zgodnie z § 43 ust. 3.
§ 46. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 5 MN, o łącznej powierzchni 0,77 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: istniejąca zabudowa jednorodzinna;
2) funkcja uzupełniająca: możliwość usług podstawowych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, budynek gospodarczy, garażowy lub o funkcjach łączonych, budowle i urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, oznaczonej symbolem 1KD;
2) udział powierzchni zabudowy działki do 15%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 70%;
4) obsługa komunikacyjna działki z drogi publicznej, oznaczonej symbolem 1KD.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) adaptuje się istniejacą zabudowę mieszkaniową z możliwością jej rozbudowy oraz budowy budynków o funkcji uzupełniającej;
2) rozbudowa budynku funkcji mieszkalnej możliwa pod warunkiem zachowania właściwej skali i charakteru w nawiązaniu do istniejacego budynku; wysokość całkowita - istniejąca; dopuszcza się dobudowę parterowej: werandy, ganku, tarasu;
3) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: maksymalnie jedna kondygnacja nadziemna, wysokość zabudowy do 5,0 m, ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 30°-45°.
§ 47. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 7MP, 8MP, 12MP, 13MP, o łącznej powierzchni 4,30 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo- pensjonatowa;
2) funkcje uzupełniające: budynki o funkcji gospodarczo - garażowej, wiaty, deszczochrony, zadaszenia wypoczynkowo-rekreacyjne, mała architektura ogrodowa;
3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rezydencjonalna.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy- w odległości 10,0 m i 5,0 m od linii rozgraniczających dróg przyległych- zgodnie z rysunkiem planu nr 2;
2) udział powierzchni zabudowy działki 15%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 70%, w tym 1 tej powierzchni przeznaczona pod zadrzewienia i zakrzewienia;
4) wkaźnik intensywaności zabudy max. 0,1;
5) na wydzielonej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, lokalizowanego przy frontowej granicy działki przy zachowaniu ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy o funkcji uzupełniającej w głębi działki;
6) zakaz realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz ogrodzeń lekkich, ażurowych, wysokość ogrodzenia od strony drogi max.1,50 m;
7) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 5KDW.
8) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4 
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty zabudowy przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego:
a) rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostokącie bądź złożonych prostokątów w kształcie litery U lub L,
b) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu użytkowym i maksymalnej wysokości do 10,0 m,
c) poziom posadowienia parteru do 60 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;
d) geometria dachu: dwu lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci 35° - 45°, kalenicowe ustawienie budynków względem drogi, z której przewiduje się wjazd na działkę; w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowiązuje dla dominującej części budynku;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej - budynki jednokondygnacyjne, wysokość zabudowy: do 3,0 m od poziomu terenu do okapu, geometria dachu: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci dachu 35° - 45°.
4. Zabrania się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych.
§ 48. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 9ML, 10ML, o łącznej powierzchni 0,74 ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);
2) funkcja uzupełniająca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mała architektura ogrodowa.
2. Ustala się minimalne powierzchnie działek dla:
1) terenu oznaczonego symbolem 9ML- 1250 m2;
2) terenu oznaczonego symbolem 10ML- 1000 m2,
3. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcji podstawowej w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 5KDW i 5,0 m od drogi oznaczonej symbolem 7KDW;
2) udział powierzchni zabudowy działki 10%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 1 tej powierzchni przewidzieć pod zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;
4) wskaźniki intensywaności zabudowy:
a) max 0,15 dla terenu oznaczonego symbolem 9ML,
b) max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 10ML;
5) na pojedynczej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej;
6) zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych, garaży; dopuszcza się realizację garażu w połączeniu z budynkiem rekreacji indywidualnej;
7) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
8) dopuszcza się możliwość łączenia działek i realizację jednego obiektu o funkcji podstawowej na połączonych działkach.
9) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenów dróg wewnętrznych;
10) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki zgodnie z ustaleniami § 16 ust. 1 pkt 4 
4. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) wysokość budynków: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, wysokość kondygnacji do 3,0 m, wysokość ścianki kolankowej max. 60 cm;
2) rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostokącie z możliwością dobudowanej werandy, garażu, tarasu;
3) poziom posadowienia parteru nie wyżej niż 40 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii elewacji frontowej budynku;
4) budynki realizowane bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, z wykończeniem elewacji z materiałów tradycyjnych: tynki, deskowania, w kolorach niekontrastujących z otoczeniem;
5) dachy strome, dwuspadowe, symetryczne, z możliwością naczółków, lukarn, wykuszy nakrytych dwuspadowymi daszkami, okna połaciowe lub typu "wole oczka", kąt nachylenia głównych połaci dachu 350- 450; kalenicowe ustawienie względem drogi z której przewiduje się wjazd na działkę;
6) pokrycia dachowe budynków drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych blachą powlekaną, dachówką ceramiczną, cemenetową lub bitumiczną w kolorach niekontrastujących z otoczeniem;
7) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej: wysokość zabudowy max. 4,0 m; geometrii dachu - nie ustala się.
§ 49. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolami 11UT, 14UT, o łącznej powierzchni 3,23 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług turystyczno - wypoczynkowych, ogólnodostępnych;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego możliwa jest lokalizacja obiektów do obsługi plaży: pawilonu higieniczno-sanitarnego, budynku gastronomicznego - handlowego, kuchni turystycznych, wiat grillowych oraz plaży trawiastej, boisk sportowych, pola namiotowego, stanowisk carawanigowych itp. obiektów i urządzeń związanych z funkcją podstawową terenu.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej w odległości 100 m od linii brzegowej Jeziora Białe za wyjątkiem hangarów na sprzęt pływający;
2) dostęp komunikacyjny terenów z dróg wewnętrznych;
3) program parkingowy należy lokalizować w obrębie działki, w dostosowaniu do ilości użytkowników;
4) udział powierzchni zabudowy działki10%;
5) ustala się konieczność zachowania 70 % powierzchni biologicznie czynnej, w skład której powinny wchodzić trawiaste boiska i place zabaw, zieleń urządzona niska i wysoka;
6) na linii brzegowej przylegającej do tego terenu dopuszcza się lokalizację pomostów o długości do 20 m w głąb jeziora;
7) zieleń towarzysząca wraz z urządzeniami i budowlami terenowymi winna stanowić integralną część zagospodarowania terenu;
8) zakaz podziału terenów na działki budowlane.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
1) zabudowa kubaturowa rozwiązana na rzucie prostokąta, bez ograniczeń w zakresie materiałów konstrukcyjnych, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych: jak tynki, cegła, kamień, szalowania drewniane;
2) budynki parterowe, o wysokości ściany frontowej do 4,0 m ; wysokości budynku nie ustala się;
3) geometria dachu: dwuspadowy, symetryczny, bez przesunięć w pionie i poziomie, kąt nachylenia połaci dachowych 35° - 45°;
4) pokrycia dachowe - w miarę możliwości budynków drewnianych gontem lub wiórem, murowanych materiałem barwionym strukturalnie lub powlekanym fabrycznie w kolorach ciemnoczerwonym, brązowym lub grafitowym; zakazuje się stosowania pokryć dachowych z niepowlekanej blachy stalowej, w tym ocynkowanej;
5) zadaszenia elementów małej architektury winne posiadać dachy, daszki o kącie nachylenia połaci 30o- 45o;
6) zakazuje się lokalizowania domków campingowych.
§ 50. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 11/1UT, o powierzchni 0,58 ha.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług turystyczno-wypoczynkowych;
2) w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się plażę trawiastą.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) dostęp komunikacyjny z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 7KDW;
2) udział powierzchni biologicznie czynnej 90%;
3) teren położony w strefie ochronnej jeziora, dla którego obowiązują ustalenia § 15.
§ 51. Ustala się tereny zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 15ML, 16ML, o łącznej powierzchni 2,10 ha.
1. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej);
2) funkcja uzupełniająca: altany, pergole i zadaszenia o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, mała architektura ogrodowa.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
2) udział powierzchni zabudowy działki 10%;
3) udział powierzchni biologicznie czynnej 80%, w tym 2/3 tej powierzchni przewidzieć pod zadrzewienie zakrzaczenie lub zalesienie;
4) wskaźniki intensywaności zabudowy:
a) max 0,1 dla terenów oznaczonego symbolem 15ML,
b) max 0,2 dla terenu oznaczonego symbolem 16ML;
5) na pojedynczej działce budowlanej obowiązuje sytuowanie jednego budynku o funkcji podstawowej;
6) zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczych, garaży; dopuszcza się realizację garażu dobudowanego do budynku o funkcji podstawowej;
7) na terenach działek, od strony dróg, niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie terenu należy zagospodarować zielenią ozdobną;
8) ogrodzenia działek od strony dróg o max. wysokości do 1,50 m, wykonane z materiałów tradycyjnych takich jak: kamień, drewno, cegła itp.; zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z elementów prefabrykowanych;
9) dopuszcza się możliwość łączenia działek i realizację jednego obiektu o funkcji podstawowej na połączonych działkach;
10) obsługa komunikacyjna działek budowlanych z terenów dróg wewnętrznych.
3. Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy na warunkach określonych w § 45 ust. 3.
§ 52. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 17ZN.
1. przeznaczenie terenu - zieleń nieurządzona, pozostawia się w dotychczasowym uzytkowaniu.
2. zakaz wszelkiej zabudowy i ingerencji w środowisko przyrodnicze.
§ 53. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny istniejących lasów, oznaczonych symbolem literowym ZL do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 wprowadza się nakaz utrzymywania w formie uporządkowanej poprzez stosowanie niezbędnych cięć i wyrębów pielęgnacyjnych oraz prowadzenie nasadzeń.
3. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala się funkcję gospodarczą lasów; wyznaczone obszary winny tworzyć kompleksy wielogatunkowej zieleni, w celu ochrony i wzbogacenia krajobrazu.
§ 54. Ustala się tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R:
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe - tereny istniejących upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, nieużytków, sadów, oczek wodnych, zadrzewień oraz dojazdów gospodarczych;
2) przeznaczenie dopuszczalne - nowa zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych przy uwzględnieniu warunków podanych w § 8 pkt 12;
3) nieużytkowane rolniczo tereny o charakterze bagiennym, głównie zieleń śródpolna do zachowania w stanie istniejącym.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy zagrodowej w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej dróg publicznych;
2) na terenach rolnych utrzymuje się istniejący przebieg: sieci infrastruktury technicznej oraz dróg gospodarczych doprowadzających do siedlisk rolniczych, terenów rolnych i leśnych;
3) dopuszcza się przekroczenie linii rozgraniczających terenów istniejącej zabudowy zagrodowej na warunkach ustalonych w § 42 ust. 2 pkt. 2,
4) dopuszcza się możliwość prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej, urządzeń melioracji wodnych, dróg wewnętrznych, zalesiania terenów nieużytkowanych rolniczo na podstawie przepisów odbębnych;
5) zakaz zabudowy na gruntach organicznych, strefach zboczowych o nachyleniu powyżej 120, terenach leśnych i połozonych w strefie ochronnej jeziora.
3. Ustala się następujace warunki kształtowania zabudowy:
1) gabaryty nowej zabudowy funkcji mieszkalnej:
a) rzut poziomy głównej bryły budynku oparty na prostokącie z możliwością dobudowy ganków, werandy, garaży, przedsionków; budynki w zależności od potrzeb inwestorów podpiwniczenia; poziom parteru wyniesiony do 60 cm ponad poziom terenu liczony przy wejściu głównym do budynku,
b) wysokość zabudowy: do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym; wysokość kondygnacji do 3,0 m, wysokość ścianki kolankowej max. 90 cm,
c) geometria dachu - dwuspadowe, symetryczne z możliwością naczółków, wykuszy, lukarn nakrytych dwuspadowymi daszkami; kąt nachylenia głównych połaci dachu 35° - 45°; kalenicowe ustawienie budynku względem drogi, z której przewidziano wjazd na działkę;
2) gabaryty zabudowy funkcji uzupełniającej:
a) garaże na maszyny rolnicze, budynki inwentarskie - wysokość zabudowy max. 7,0 m, maksymalnie 1,5 kondygnacji nadziemnej, geometria dachu: ustala się wymóg realizacji głównych połaci dachu jako dach dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu 25° - 45°,
b) budynki gospodarcze - parterowe, bez poddasza użytkowego o wysokości całkowitej do 5,0 m;
3) dopuszcza się lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych niezbędnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, gabarytów nie ustala się.
§ 55. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym WS.
1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren wód powierzchniowych Jeziora Białego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: budowa pomostów dla terenów 11UT i 14UT o parametrach określonych w § 49 ust. 2.
2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów wód powierzchniowych i tworzących brzeg wody budowli oraz gruntów pod wodami powierzchniowymi;
2) nakaz ochrony wód jeziora przed spływem zanieczyszczeń.
§ 56. Ustala się tereny komunikacyjne, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD i 2KD, o powierzchni całkowitej 1,42 ha.
1) Przeznaczenie terenu: komunikacja publiczna - drogi gminne;
2) Klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: droga dojazdowa;
3) Parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:
a) szerokość pasa drogowego: 10,0 m,
b) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
c) chodniki dla pieszych przy terenach zabudowanych;
4) zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:
a) rozwiązania geometrii trasy oraz zasady organizacji ruchu wymuszające uspokojenia ruchu,
b) dostępność do drogi nieograniczona.
§ 57. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW , o łącznej powierzchni 2,37 ha
1) przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzne dojazdowe;
2) klasyfikacja funkcjonalno przestrzenna: drogi pieszo-jezdne;
3) parametry i zagospodarowanie pasa drogowego:
a) szerokość pasa drogowego: 8,0 - 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu,
b) jedna jezdnia,
c) drogi wewnętrzne o symbolu 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW zakończone placykami nawrotowymi,
d) linia rozgraniczająca drogi wewnętrznej o symbolu 9KDW przebiega osią tej drogi;
4) zasady organizacji ruchu, parkowanie w pasie drogowym:
a) dostępność do drogi nieograniczona.
§ 58. Ustala się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10 CXP, o powierzchni 0,13 ha.
1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszo - jezdny,
2) parametry i zagospodarowanie terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających terenu 6,0 m,
b) nawierzchnia przepuszczalna.
§ 59. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 11CP, 12CP, o łącznej powierzchni 0,24 ha.
1) przeznaczenie terenów: ciągi piesze;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń urządzona z zakazem sadzenia drzew wysokich o rozbudowanym systemie korzeniowym,
b) urzadzenia infrastruktury technicznej;
3) parametry i zagospodarowanie terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m,
b) nawierzchnia przepuszczalna.
Rozdział 5
USTALENIA KOŃCOWE
§ 60. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem planu:
1) 30% (słownie: trzydzieści %) dla terenów oznaczonych symbolem: ML, MP, MN, MNU, UT, US,
2) 20% (słownie: dwadzieścia %) dla terenu oznaczonego symbolem: U,
3) 1% (słownie jeden %) dla terenów oznaczonych symbolem: CXP, CP,
4) stwierdza się, że na pozostałych terenach objętych planem nie będzie miał wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem planu, a więc nie zachodzą okoliczności wymagające naliczenia opłaty.
§ 61. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego planu a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się ustalenia niniejszego planu.
§ 62. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/183/09
Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Mapa w skali 1:1000
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/183/09
Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Mapa w skali 1:2000
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/183/09
Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. nr.113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237; Nr 220, poz.1413) Rada Gminy Filipów rozstrzyga, co następuje:
- w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Filipów Drugi w gminie Filipów, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. nr.113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237,. Nr 220, poz.1413) ustala się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Filipów Drugi w gminie Filipów w sposób następujący:
- wykup terenu pod poszerzenie pasów dróg gminnych;
- budowa sieci wodociągowej
Inwestycje finansowane będą zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym Gminy Filipów oraz możliwością pozyskania środków zewnętrznych.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe