Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/SZ/09

z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki, reprezentowanym przez Józefa Gajewskiego - Prezydenta Miasta Suwałk przy kontrasygnacie Pana Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta zwanym dalej "Miastem", a Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Pana Szczepana Ołdakowskiego - Starostę Suwalskiego , Pana Witolda Kowalewskiego - Wicestarostę Suwalskiego, przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu Suwalskiego zwanym dalej "Powiatem prowadzącym".
Na podstawie uchwały nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, zwaną dalej "uchwałą" oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Miasto powierza, a Powiat prowadzący Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przyjmuje do realizacji Uchwałę.
2. W ramach realizacji powierzonego zadania poszukujący pracy, bezrobotni, zameldowani w Suwałkach otrzymywać będą od Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach jednorazowe bilety komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymymali od ww. Urzędu skierowanie.
§ 2. 1. W celu sfinansowania powierzonego zadania za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Miasto przekaże Powiatowi prowadzącemu:
a) kwotę 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN) w terminie do 15 stycznia 2010 r.
b) kwotę 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN) w terminie do 15 czerwca 2010 r.
2. Środki, o których mowa w ust 1 będą przekazywane na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach w Kredyt Banku S.A. O/Suwałki Nr 771500 1719 1217 1002 2466 0000.
§ 3. Środki przekazywane zgodnie z § 2, niewykorzystane przez Powiat prowadzący na realizację powierzonego zadania, zwrócone zostaną Miastu do 15 stycznia 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania.
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
§ 5. Wszelkie zmiany w Porozumieniu winny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 6. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla da każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Suwalski

Szczepan Ołdakowski

Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe