Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/145/09 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 240.095 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 240.095 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 732.050 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę 913.253 zł, z tego:
1) w dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6208 - Dotacje rozwojowe o kwotę 198.750 zł.
2) w dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 531.000 zł.
3) w dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 183.503 zł, w tym:
a) w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 171.000 zł,
b) w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 936 zł,
c) w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 11.567 zł.
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 12.503 zł, z tego:
1) w dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 12.503 zł, w tym:
a) w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 936 zł,
b) w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11.567 zł.
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 900.750 zł, z tego:
1) w dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 198.750 zł.
2) w dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 531.000 zł.
3) w dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA, w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 171.000 zł.
§ 5. Dokonać zmian w "Planie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 r." poprzez:
1. Zmniejszenie zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 100.000 zł.
2. Wprowadzenie innych źródeł przychodów tj. wolnych środków w kwocie 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się limit zobowiazań z tytułu kredytów w kwocie 1.200.000 zł zaciąganych na:
1. Sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 499.871 zł.
2. Spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - w kwocie 700.129 zł.
§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
§ 8. Dokonuje się zmiany następujących załączników do budżetu gminy:
1. "Limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. "Zadań inwestycyjnych w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. "Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. "Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. "Dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
6. "Dotacji podmiotowych w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
7. "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 12.040.360 zł.
2. Plan wydatków ogółem: 12.640.231 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 599.871 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:
1) środkami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 499.871 zł,
2) wolnymi srodkami w kwocie 100.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Mieczysław Warpechowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik10.doc

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik11.doc

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XX/145/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 18 września 2009 r.
Zalacznik12.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe