Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/222/09 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2009 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 165, art. 167, art. 168, art. 175, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) oraz art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, Nr 18, poz. 97) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 190.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 244.867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody w kwocie 15.412.962 zł,
2) wydatki w kwocie 17.692.506 zł,
3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.279.544 zł są: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 158.700 zł, wolne środki w kwocie 184.844 zł, planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty w łącznej kwocie 1.936.000 zł.
§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - w kwocie 1.936.000 zł.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych na 2009 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. określającym zakres i kwoty dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/222/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 września 2009 r.

dochody
Zalacznik1.xls
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/222/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 września 2009 r.

wydatki
Zalacznik2.xls
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/222/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 września 2009 r.

inwestycje
Zalacznik3.doc
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/222/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 września 2009 r.

plan przychodów i rozchodów
Zalacznik4.doc
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/222/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 września 2009 r.

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Zalacznik5.doc
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/222/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 30 września 2009 r.

dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
Zalacznik6.doc
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe