reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 180/XXXVIII/09 Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2009 r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz..1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 165,184,191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, , Nr 187 poz.1381,Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82,poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227poz. 1505, z 2009r. Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz. 666) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009 r. o kwotę 1.320.405 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2009 r. o kwotę 1.353.114 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem- 63.350.047zł.;
2) plan wydatków ogółem- 62.176.528zł.
§ 5. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.173.519zł. przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego w rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.173.519zł., zaciągniętego w roku ubiegłym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 180/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2009 rok.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 28 148,00 5 256,00 33 404,00
01095 Pozostała działalność 28 148,00 5 256,00 33 404,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 148,00 5 256,00 33 404,00
600 Transport i łączność 11 730 065,00 950,00 11 731 015,00
60016 Drogi publiczne gminne 11 730 065,00 950,00 11 731 015,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 950,00 5 950,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 463 900,00 340 108,00 3 804 008,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 219 000,00 340 108,00 3 559 108,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 580 000,00 340 108,00 2 920 108,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 439 701,00 204 281,00 16 643 982,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 687 410,00 20 481,00 3 707 891,00
0340 Podatek od środków transportowych 160 000,00 16 200,00 176 200,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 1 600,00 11 600,00
2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 17 410,00 2 681,00 20 091,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 710 000,00 197 500,00 2 907 500,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 510 000,00 150 000,00 1 660 000,00
0320 Podatek rolny 140 000,00 3 500,00 143 500,00
0340 Podatek od środków transportowych 190 000,00 44 000,00 234 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 751 000,00 - 13 700,00 737 300,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 - 13 700,00 6 300,00
758 Różne rozliczenia 17 296 908,00 53 500,00 17 350 408,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 597 646,00 53 500,00 11 651 146,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 597 646,00 53 500,00 11 651 146,00
801 Oświata i wychowanie 3 926 661,00 417 794,00 4 344 455,00
80104 Przedszkola 3 239 926,00 400 000,00 3 639 926,00
0830 Wpływy z usług 890 000,00 400 000,00 1 290 000,00
80195 Pozostała działalność 200 035,00 17 794,00 217 829,00
2468 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 17 794,00 17 794,00
852 Pomoc społeczna 7 052 792,00 14 630,00 7 067 422,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 715 370,00 14 630,00 4 730 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 655 370,00 14 630,00 4 670 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 333 000,00 283 886,00 616 886,00
92601 Obiekty sportowe 333 000,00 283 886,00 616 886,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 283 886,00 283 886,00
Razem: 62 029 642,00 1 320 405,00 63 350 047,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 180/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2009 rok.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 31 148,00 5 256,00 36 404,00
01095 Pozostała działalność 28 148,00 5 256,00 33 404,00
4430 Różne opłaty i składki 28 148,00 5 256,00 33 404,00
750 Administracja publiczna 3 868 857,00 0,00 3 868 857,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 791 257,00 0,00 2 791 257,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 384,00 - 103 384,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 950,00 - 21 950,00 0,00
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 125 334,00 125 334,00
758 Różne rozliczenia 76 000,00 - 74 000,00 2 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 74 000,00 - 74 000,00 0,00
4810 Rezerwy 74 000,00 - 74 000,00 0,00
803 Szkolnictwo wyższe 6 000,00 4 000,00 10 000,00
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 000,00 4 000,00 10 000,00
3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6 000,00 4 000,00 10 000,00
851 Ochrona zdrowia 2 044 000,00 - 1 700 000,00 344 000,00
85111 Szpitale ogólne 1 700 000,00 - 1 700 000,00 0,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 700 000,00 - 1 700 000,00 0,00
852 Pomoc społeczna 9 207 222,00 14 630,00 9 221 852,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 690 370,00 14 630,00 4 705 000,00
3110 Świadczenia społeczne 4 492 000,00 14 630,00 4 506 630,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 553 586,00 - 3 000,00 550 586,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 520 586,00 - 3 000,00 517 586,00
3240 Stypendia dla uczniów 456 999,00 - 3 000,00 453 999,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 621 722,00 400 000,00 9 021 722,00
90095 Pozostała działalność 6 067 000,00 400 000,00 6 467 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 400 000,00 400 000,00 5 800 000,00
Razem: 63 529 642,00 - 1 353 114,00 62 176 528,00
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 180/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Lp. Wykaz wydatków Dział rozdział § kwota ostateczny termin realizacji
1. Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012"przy Szkole Podstawowej Nr 4w Zambrowie 926-Kultura fizyczna i sport 92601- Obiekty sportowe 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122.016,59zł. 30.06.2010r.
Razem 122.016,59zł.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama