Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/214/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 29 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 14, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1706 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVI/171/05 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1270, z 2006 r. Nr 102, poz. 993 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1346) wprowadza się następujace zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. Miesięczna kwota stypendium szkolnego jest ustalana z uwzględnieniem wysokości dochodu na jednego członka w rodzinie, według poniższych zasad:

Miesięczna wysokość dochodu na jednego członka rodziny ucznia Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
do100 zł od 100 zł
powyżej 100 zł do 220 zł od 85 zł
powyżej 220 zł do wysokości krytrium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, o której mowa w § 4 ust. 1. od 75 zł
"
2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
" W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryterium dochodowe jest większa niż kwota przeznaczona do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu mają kolejno uczniowie o najniższych dochodach w rodzinie. "
3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okresy, o których mowa w art. 90d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr inż. Paweł Szatyłowicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe