reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/2010 Burmistrza Supraśla

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl


zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl ul. Piłsudskiego 58 NIP: 542-030-43-18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Wiktora Grygiencza przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".
§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2010 r. do dnia 31 sierpnia 2011 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących miejscowościach: Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Henrykowo.
§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wg wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc.
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 523 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy złote) miesięcznie za każde dziecko,
2) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XX/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmienionej uchwałą Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2005 r., a opłatą wnoszoną przez rodziców, określoną w § 3 ust. 3a i 3b tej uchwały, tj.:
a) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł netto miesięcznie:
- -14% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jedno dziecko,
- -12% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko,
b) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł netto miesięcznie:
- -14% minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 10 zł - gdy ze świadczeń przedszkola korzysta jedno dziecko,
- -12% minimalnego wynagrodzenia za pracę - 10 zł gdy ze świadczeń przedszkola korzysta drugie i kolejne dziecko,
2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 5 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według zadeklarowanego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.
§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.
§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Porozumienia.
2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.
§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r. do dnia 31 sierpnia 2011r.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Supraśl.
Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski
Skarbnik Miasta

mgr Stanisława Kozłowska
Burmistrz Supraśla

inż. Wiktor Grygiencz
Skarbnik

mgr Lucyna Majewska
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama