Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/135/10 Rady Gminy Przytuły

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przytuły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin dostarczania wody stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/135/10
Rady Gminy Przytuły
z dnia 12 marca 2010 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie gminy Przytuły w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.
§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa-ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.);
2) odbiorca- odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy;
3) przedsiębiorstwo- przedsiębiorstwo wodociągowe o którym mowa w art.2 pkt 4) ustawy;
4) umowa- umowa o zaopatrzenie w wodę o której mowa w art. 6 ustawy;
5) wodomierz główny- przyrząd pomiarowy o którym mowa w art. 2 pkt. 19) ustawy;
Rozdział 2
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
§ 3. Minimalną ilość dostarczonej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.
§ 4. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:
1) dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny;
2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia;
3) zapewnia spełnianie warunków wprowadzania ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu;
4) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych będących w jego posiadaniu;
5) buduje urządzenie wodociągowe w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;
6) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;
7) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego.
§ 5. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniających działalności, a w szczególności:
1) wykorzystując pobieraną wodę w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości;
2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody do instalacji centralnego ogrzewania;
3) zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny;
4) umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu;
5) zawiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;
6) informując przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;
7) powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;
8) udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.
Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 6. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.
§ 7. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.
2. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
§ 8. 1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych.
3. Umowa określa miejsce wykonywania usług dostawy wody.
§ 9. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowania lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem;
2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat;
3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.
4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.
§ 10. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.
2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.
§ 11. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.
3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.
4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.
§ 12. Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego oraz demontuje wodomierz główny.
Rozdział 4
SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę są prowadzone przez przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.
§ 14. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.
§ 15. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.
§ 16. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych w umowie.
Rozdział 5
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 17. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.
4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
5. Umowa określi zakres utrzymania przyłączy przez przedsiębiorstwo.
§ 18. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.
Rozdział 6
TECHNICZNE WARUKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWYCH
§ 19. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zużycia wody,
c) przeznaczenia wody,
3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilonych w wodę,
b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywających wodę,
c) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 względem istniejących sieci wodociągowych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
§ 20. 1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
2. Warunki przyłączania są ważne trzy lata od dnia ich określenia.
3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:
1) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami odbiorcy;
2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda;
4. Wymagania dotyczące:
a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego;
b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego;
c) termin ważności warunków przyłączania.
5. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.
§ 21. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienia innych wymaganych przepisami prawa budowlanego warunków.
§ 22. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z warunkami przyłączenia.
2. Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 23.
§ 23. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.
Rozdział 7
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
§ 24. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii urządzeń wodociągowych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę;
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.
4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 3 dni przed nią. W takim przypadku przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punk poboru wody.
Rozdział 8
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY
§ 25. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określania przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w lit. a.
§ 26. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.
Rozdział 9
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 27. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 28. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą i jednostką straży pożarnej.
§ 29. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach. Należność za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.
Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30. W sprawach nieobjętych regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.
Przywodniczący Rady Gminy Przytuły

Kazimierz Barłowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe