Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/250/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, .z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, .z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146), Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.630.302 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.630.302 zł oraz dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 168.200 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 1, 1a, 2 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: - 32.473.876 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 33.595.423 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.121.547 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Plan dochodów budżetowych na 2010 rok
1)
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie
600 Transport i łączność 0 618 014
60014 Drogi publiczne powiatowe 0 618 014
porozumienie 6208 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 618 014
700 Gospodarka mieszkaniowa 0 70 310
70095 Pozostała działalność 0 70 310
porozumienie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 70 310
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 142 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0 142 000
własne 0690 Wpływy z różnych opłat 142 000
758 Różne rozliczenia 0 187 974
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 178 681
własne 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 178 681
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0 9 293
własne 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 293
852 Pomoc społeczna 167 000 183 300
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 167 000 2 000
własne 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 000
własne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 167 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0 2 000
własne 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 000
85216 Zasiłki stałe 0 2 500
własne 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 500
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 9 800
własne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 800
85295 Pozostała działalność 0 167 000
własne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 167 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 172 141
85395 Pozostala działalność 0 172 141
porozumienie 2008 Dotacje rozwojowe 167 785
porozumienie 2009 Dotacje rozwojowe 4 356
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 000
92116 Biblioteki 0 10 000
porozumienie z JST 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 10 000
926 Kultura fizyczna i sport 0 413 563
92601 Obiekty sportowe 0 413 563
porozumienie 6208 Dotacja rozwojowa 413 563
Razem: 167 000 1 797 302
w tym: dochody majątkowe 0 1 101 887
dochody bieżące 167 000 695 415
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Plan wydatków budżetowych na 2010 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie
010 Rolnictwo i łowiectwo 9 100 6 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 100 0
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 100
01095 Pozostała działalność 0 6 000
własne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0 1 000
40002 Dostarczanie wody 0 1 000
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000
600 Transport i łączność 50 000 925 887
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000 50 000
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
porozumienie z JST 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000
60014 Drogi publiczne powiatowe 0 462 900
porozumienie z JST 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 462 900
60016 Drogi publiczne gminne 0 412 987
własne 4300 Zakup usług pozostałych 376 987
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 0 5 500
70095 Pozostała działalność 0 5 500
własne 4260 Zakup energii 500
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000
750 Administracja publiczna 100 15 100
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 15 000
własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100
własne 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 15 000
75095 Pozostała działalność 0 100
własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100
801 Oświata i wychowanie 0 228 681
80101 Szkoły podstawowe 0 228 681
własne 2540 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 178 681
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000
851 Ochrona zdrowia 0 4 860
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 4 860
własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 860
852 Opieka społeczna 0 16 300
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 2 000
własne 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 0 2 000
własne 2910 Zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 9 800
własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 800
85216 Zasiłki stałe 0 2 500
własne 2910 Zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 500
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 172 141
85395 Pozostała działalność 0 172 141
własne 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 861
własne 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 684
własne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 917
własne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 257
własne 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 589
własne 4129 Składki na Fundusz Pracy 41
własne 4138 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 232
własne 4139 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 162
własne 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 357
własne 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 243
własne 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 8 275
własne 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 215
własne 4308 Zakup usług pozostałych 62 069
własne 4309 Zakup usług pozostałych 1 611
własne 4418 Podróże służbowe krajowe 643
własne 4419 Podróże służbowe krajowe 17
własne 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 339
własne 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9
własne 4758 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 4 503
własne 4759 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 117
900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska 9 000 161 033
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 000 17 100
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000 17 100
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 142 000
własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000
własne 4300 Zakup usług pozostałych 15 000
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 1 933
własne 4300 Zakup usług pozostałych 1 933
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000 110 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 100 000 100 000
własne 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinsansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 100 000
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000
92116 Biblioteki 0 10 000
własne 2480 Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 10 000
926 Kultura fizyczna i sport 0 152 000
92601 Obiekty sportowe 0 150 000
własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000
porozumienie z JST 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000
92695 Pozostała działalność 0 2 000
własne 4260 Zakup energii 2 000
Razem: 168 200 1 798 502
w tym wydatki majatkowe 168 100 992 000
bieżące 100 806 502
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik4.xlsx

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Zalacznik5.xlsx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Paragraf Podmiot dotowany Kwota dotacji /w zł./
Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
600 60013 6300 Województwo Podlaskie - Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka - dofinansowanie 50 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski- "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie 57 900
600 60014 6300 Powiat Sokólski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 B Zwierzyniec Wielki - na odcinku Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały" - dofinansowanie 450 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1346 B od drogi nr 1345 B - Trzyrzeczki" - dofinansowanie 90 000
600 60014 6300 Powiat Sokólski - "Naprawa nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej Nr 1247 B od drogi nr 673 - Szuszalewo" - dofinansowanie 80 000
851 85195 2710 Powiat Sokólski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce 15 618
851 85111 6220 SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej 50 000
921 92109 6220 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 100 000
926 92601 6300 Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół prowadzonym przez powiat 50 000
921 92116 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 299 000
921 92109 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej 521 000
801 80104 2510 Samorządowe Przedszkole-Żłobek w Dąbrowie Biał. 505 000
801 80104 2510 Przedszkole w Różanymstoku 95 000
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
600 60002 6230 Dofinansowanie dla PKP PLK S.A. wykonania samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 40 Sokółka-Suwałki z droga wojewódzką nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka 52 000
801 80101 2540 Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie,Kamiennej Nowej 1 178 681
801 80104 2540 Prowadzenie Punktów Przedszkolnych 90 000
851 85154 2630 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 30 000
851 85195 2630 Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 20 000
926 92695 2630 Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 20 000
926 92695 2630 Sport kwalifikowany 90 000
Ogółem: 995 518 1 420 000 1 428 681
Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXI/250/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 30 marca 2010 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2010 rok
1) Zwiększono wysokość subwencji ogólnej na 2010 rok w kwocie 187.974 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 w dziale 758: w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST w kwocie 178.681 zł oraz w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 9.293 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
2) Zwiększono wysokość środków w rozdziale 92116 Biblioteki na podstawie aneksu do porozumienia z 23 października 2009 roku zawartego z Zarządem Powiatu Sokólskiego w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Białostockiej zadań powiatowej biblioteki publicznej.
3) Zwiększono w dziale 852 dochody z tytułu zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do budżetu państwa.
4) Zwiększono wysokość dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 172.141 zł w związku ze złożeniem wniosku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
5) Zwiększono wysokość dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9.800 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujacego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.
6) Zwiększono wysokość dochodów z tytułu zwrotu dotacji rozwojowej z lat ubiegłych w dziale 600 o kwotę 618.014 zł oraz w dziale 926 o kwotę 413.563 zł.
7) Zwiększono wysokość dochodów z tytułu wpłaty finansowego wsparcia uzyskanego z Funduszu Dopłat w dziale 700 o kwotę 70.310 zł.
8) W związku z likwidacją GFOŚiGW dochody funduszu w wysokości 142.000 zł. zostają włączone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków, a załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/225/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010 uchyla się.
9) Przeniesień wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe