Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 468/LXIV/10 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Łomża oraz jego jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz.146 ) oraz art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r.Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczególne zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także określa ograny i osoby do tego uprawnione, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1)kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć osobę ,która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania jednostką organizacyjną miasta Łomża,

2)należności - należy przez to rozumieć sumę należności:

a) głównej- będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem miasta Łomża oraz jego jednostek organizacyjnych, wynikającym ze stosunku cywilnoprawnego, w szczególności z dokumentu księgowego ( faktury, rachunku, noty księgowej) umowy lub porozumienia, którego dotyczy,

b) odsetki od należności głównej,

c) ubocznych (koszty sądowe, egzekucyjne i inne) ,

3)jednostkach podległych - należy przez to rozumieć jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury.

4)uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie na raty należności .

§ 3.

1. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego ,których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 złotych ;

2)osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

2. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1)ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika a w szczególności jego egzystencji lub interesom publicznym,

2)nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu;

3)dłużnik po opuszczeniu lokalu socjalnego należącego do miasta, został przekwaterowany do lokalu socjalnego lub do Domu Pomocy Społecznej, po uzyskaniu opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, iż dłużnik nie jest w stanie spłacić należności,

4)sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn o których mowa w art. 13 oraz art. 361 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z póź.zm)

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności o których mowa w ust 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

4. Umorzenie należności w całości lub w części, odraczanie terminu spłaty następuje na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika lub z urzędu;

5. Należność może być umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w ust.1, jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają względu gospodarcze lub społeczne, a odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie płatności na raty nie zapewni spłaty tej należności.

6. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 4. 1. Do umarzania należności odraczania lub rozkładania na raty należności uprawniony jest:

1)Kierownik jednostki - jeżeli wartość należności głównej przypadającej jednostce organizacyjnej nie przekracza kwoty 40 000 zł,

2)Prezydent Miasta Łomża - w odniesieniu do należności miasta Łomża wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których jest on właściwy.

2. Umorzenie należności głównej jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 40 000 zł przez Prezydenta Miasta Łomża, następuje na uzasadniony i udokumentowany wniosek Kierownika jednostki oraz na podstawie opinii właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Łomży, sprawującego nadzór merytoryczny nad jednostką organizacyjną.

3. Odroczenie spłaty, rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych mogą następować na wniosek "dłużnika" lub z " urzędu" po dokładnym wyjaśnianiu stanu faktycznego i stwierdzeniu okoliczności uzasadniających.

4. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, porozumienia do upływu terminu spłaty.

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

6. Okres odraczania terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy .

7. Okres spłat należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

§ 5. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa, porozumienie)

§ 6. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia Prezydentowi Miasta Łomża sprawozdanie dotyczące udzielenia ulg wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku następnego.

2. Prezydent Miasta Łomża w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawi Radzie Miejskiej Łomża informację o udzielonych ulgach.

§ 7. Do udzielenia ulg będących pomocą publiczną w odniesieniu do dłużników - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz..U.z 2007 r. Nr 59, poz.404 z póź.zm.). Ulga może być udzielona na wniosek dłużnika jako pomoc indywidualna.

§ 8. Traci moc Uchwała nr 445/LXVIII/06 Rady Miejskiej Łomża z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych miasta Łomża oraz jej jednostek organizacyjnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe